Artistiaid ac arddangosfeydd

Mae Porth y Swnt yn swatio yng nghanol Aberdaron, ac mae'n ganolfan ymwelwyr heb ei thebyg. Mae'n cynnig cyflwyniad i hanes a diwylliant Llŷn trwy ddeunydd clywedol, fideos, cerflunwaith a gwaith celf.

Lleolir Porth y Swnt ar ymylon Cymru ym mhentref pysgota tlws Aberdaron, ac mae'n ganolfan wych ar gyfer darganfod Llŷn – 30 milltir o benrhyn dramatig, digysgod ac ysbrydoledig sy'n ymestyn i Fôr Iwerddon.

Ystyr Porth y Swnt yw mynedfa i'r culfor – mae'n disgrifio'r ganolfan fel drws sy'n agor gan ganiatáu i chi ddarganfod ac archwilio'r ardaloedd o gwmpas Aberdaron.

Crëwyd Porth y Swnt gan y pensaer lleol, Huw Meredydd Owen, a'i nod yw annog pobl i weld Llŷn mewn goleuni newydd trwy'r dehongliad arloesol sy'n helpu pobl i ailddarganfod harddwch rhyfeddol y penrhyn.

Ewch ar daith …

Diflannwch mewn i’r Dwfn, sy’n cynnig profiad tanfor hudolus. Closiwch at y ffermwr, y pysgotwr a'r pererin wrth i chi wau drwy'r ffigyrau pren a saernïwyd yn gelfydd gan Dominic Clare. Dewch i adnabod ein morlo lleol a gwyliwch wrth iddo chwarae yn y tonnau ysgafn yn ein hanimeiddiad sain a golau gan Sean Harris a Jim Brook.

Ewch ar daith drwy'r Dwfn
Y Dwfn yn Porth y Swnt, Aberdaron
Ewch ar daith drwy'r Dwfn

Ymlwybrwch at Y Ffordd, lle daw'r berthynas agos rhwng dynion a'r tir yn fyw drwy ddeunyddiau naturiol. Mae celfwaith tecstilau lliwgar Pandora Vaughan yn egluro sut mae'r tir wedi cael ei ddefnyddio mewn gwahanol ffyrdd ar hyd yr oesoedd. Gwehyddwyd y pod helyg ar y safle gan y gwneuthurwr basgedi, Lee Dalby: mae hwn yn lle gwych i eistedd ac ymuno â Colin, y pysgotwr, ar ymweliad i Ynys Enlli.

Dewch allan i'r Goleuni, y man uchaf ar eich pererindod. Rhyfeddwch at y golau a'r lliwiau sy’n cael eu ‘stumio a’u plygu drwy'r optig y tu mewn i osodiad gwydr Binita Walia. Dysgwch sut gwnaeth y darn hanesyddol hwn o oleudy Ynys Enlli gyrraedd yma.

Rhyfeddwch at optig Ynys Enlli
Optic Ynys Enlli yn Porth y Swnt, Aberdaron
Rhyfeddwch at optig Ynys Enlli

Cofiwch drochi eich dwylo yn Y Swnt. Mae'r gosodiad a grëwyd gan Hellicar a Lewis yn tynnu ar yr union amser o'r diwrnod, tymor y flwyddyn, tywydd a lefel y llanw yn Aberdaron. Mae'n creu ffynnon gyfnewidiol o olau a sŵn y gall ymwelwyr chwarae â hi drwy ddefnyddio eu dwylo.

Ewch i lawr at Y Gorlan a'r ardd; mae hwn yn lecyn awyr agored lle gallwch fyfyrio ar eich taith a phenderfynu ble i fynd nesaf. Lluniwch atgof drwy greu eich barddoniaeth eich hun yn y Môr o Eiriau cyn mynd ati i ddarganfod gweddill y rhan gyfareddol hon o Gymru.