Padlfyrddio ym Mhorthdinllaen

Yn anffodus oherwydd y sefyllfa bresennol hefo Covid-19 ni fydd ein sesiynau padlfyrddio ym Mhorthdinllaen yn rhedeg yn 2020.

Yn ystod Sulgwyn a gwyliau’r haf fe fyddwn yn cynnig sesiynau padlfyrddio, sef padlo wrth sefyll ar eich bwrdd, ym Mhorthdinllaen.
 
Dyma gyfle gwych i ddod i adnabod y lleoliad eiconig yma mewn ffordd wahanol. Mewn sesiwn awr a hanner fe gewch chi gyfle i fynd allan ar y dŵr a phadlo ar draws rhan o wely morwellt mwyaf gogledd Cymru. Mae yr un maint â 46 cae pêl-droed!
 
Fe fyddwch yn dysgu am gynefin y morwellt a’r bywyd gwyllt sy’n byw ynddo ac am hanes y bae yma lle roedd yna borthladd prysur ers talwm gyda llongau’n dod o bedwar ban byd.
 
Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal ar ddydd Iau a dydd Sadwrn rhwng Sulgwyn a gwyliau'r haf am 11am, 1.15pm a 3.30pm. Mae un sesiwn yn para awr a hanner ac yn costio £30 y pen (gyda gostyngiad o £5 i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol).
 
Yn ystod y sesiwn bydd hyfforddwr padlfyrddio profiadol yn rhoi’r holl offer angenrheidiol i chi. Mae hyn yn cynnwys byrddau Red Paddle Co sy’n hyblyg iawn ac yn wych ar gyfer dechreuwyr a phadlwyr mwy profiadol. 
 

Oes angen i mi archebu ymlaen llaw?

Oes, mae archebu lle yn hanfodol. Siaradwch efo Ceidwad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym Mhorthdinllaen neu ffoniwch Borth y Swnt ar 01758 703810 er mwyn archebu lle. 
 
Sylwch:
 
  • Bydd angen ichi ddod â dillad nofio, hen drênyrs a lliain.
  • Rhaid i blant fod yn 8 oed o leiaf a rhaid i blant dan 11 oed fod gydag oedolyn.
  • Mae’r gallu i nofio yn ddefnyddiol ond nid yn angenrheidiol.
 

Gweithgareddau eraill

Drwy ein partneriaeth gyffrous gyda Llŷn Adventures, rydyn ni hefyd yn cynnig sesiynau caiacio yn Aberdaron. Mae’r rhain yn digwydd bob dydd Mercher, Gwener a Sul yn ystod gwyliau’r haf ac ar ddydd Sadwrn rhwng y ddau gyfnod gwyliau ac yn mis Medi.
 
Mae Llŷn Adventures hefyd yn cynnal llu o weithgareddau eraill fel syrffio, arfordiro a dringo creigiau mewn amrywiol leoliadau o gwmpas Pen Llŷn.