Padlfyrddio ym Mhorthdinllaen

Mae mwy a mwy o bobl yn dechrau padlfyrddio. Ymunwch â nhw ym Mhorthdinllaen!

Yn ystod Sulgwyn a gwyliau’r haf fe fyddwn yn cynnig sesiynau padlfyrddio, sef padlo wrth sefyll ar eich bwrdd, ym Mhorthdinllaen drwy ein partneriaeth gyda Llŷn Adventures, cwmni sy’n cynnal gweithgareddau awyr agored.
 
Dyma gyfle gwych i ddod i adnabod y lleoliad eiconig yma mewn ffordd wahanol. Mewn sesiwn awr a hanner fe gewch chi gyfle i fynd allan ar y dŵr a phadlo ar draws rhan o wely morwellt mwyaf gogledd Cymru. Mae yr un maint â 46 cae pêl-droed!
 
Fe fyddwch yn dysgu am gynefin y morwellt a’r bywyd gwyllt sy’n byw ynddo ac am hanes y bae yma lle roedd yna borthladd prysur ers talwm gyda llongau’n dod o bedwar ban byd.
 
Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal ar ddydd Mawrth a dydd Sadwrn rhwng Sulgwyn a gwyliau'r haf am 11am, 1.15pm a 3.30pm. Mae un sesiwn yn para awr a hanner ac yn costio £25 y pen (gostyngiad o 20% i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol).
 
Yn ystod y sesiwn bydd hyfforddwr padlfyrddio profiadol yn rhoi’r holl offer angenrheidiol i chi. Mae hyn yn cynnwys byrddau Red Paddle Co sy’n hyblyg iawn ac yn wych ar gyfer dechreuwyr a phadlwyr mwy profiadol. 
 

Oes angen i mi archebu ymlaen llaw?

Nag oes, does dim rhaid archebu ymlaen llaw, fe gewch chi ddod i roi cynnig arni ar y diwrnod. Ond os ydych chi’n awyddus i wneud yn siŵr o’ch lle gallwch archebu ymlaen llaw drwy gysylltu â chanolfan ymwelwyr Porth y Swnt.
 
Sylwch:
 
  • Bydd angen ichi ddod â dillad nofio, hen drênyrs a lliain.
  • Rhaid i blant fod yn 8 oed o leiaf a rhaid i blant dan 11 oed fod gydag oedolyn.
  • Mae’r gallu i nofio yn ddefnyddiol ond nid yn angenrheidiol.
 

Gweithgareddau eraill

Drwy ein partneriaeth gyffrous gyda Llŷn Adventures, rydyn ni hefyd yn cynnig sesiynau caiacio yn Aberdaron. Mae’r rhain yn digwydd bob dydd Mercher, Gwener a Sul yn ystod gwyliau’r haf ac ar ddydd Sadwrn rhwng y ddau gyfnod gwyliau a thrwy gydol mis Medi.
 
Mae Llŷn Adventures hefyd yn cynnal llu o weithgareddau eraill fel syrffio, arfordiro a dringo creigiau mewn amrywiol leoliadau o gwmpas Pen Llŷn.