Wythnos o weithgareddau a digwyddiadau'r Jiwbilî llawn hwyl hanner tymor mis Mai gydag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru

Datganiad i'r wasg
Mam a phlentyn a Castell Powis
Cyhoeddwyd : 20 May 2022 Diweddariad diwethaf : 23 May 2022

Ydych chi'n barod am eich antur hanner tymor gydag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru? Mae yna gestyll Cymreig i'w chwilota, parciau a choetiroedd gyda bywyd gwyllt i'w darganfod ac oriau o hwyl mewn lleoedd chwarae gwyllt. Mae hanner tymor mis Mai yn berffaith ar gyfer closio at fyd natur gyda'r teulu a chael tro ar rai o'r '50 peth i'w gwneud cyn eich bod yn 11¾'

Dewch o hyd i bob math o ddigwyddiadau a gweithgareddau gyda'ch plant ar gyfer hanner tymor mewn lleoedd yr ydym yn gofalu amdanynt yng Nghymru a gadewch i'w dychymyg redeg yn wyllt.
 
Am fwy o wybodaeth, neu i drefnu eich ymweliad, cliciwch yma.

Gogledd Cymru

Castell y Waun, Wrecsam
Gall chwilotwyr ifanc losgi rhywfaint o egni mewn dau le chwarae yn Home Farm dros hanner tymor mis Mai neu ddewis o amrywiaeth o deithiau cerdded i'r teulu drwy'r coetiroedd - mae'n le delfrydol i gwblhau rhai o'r gweithgareddau '50 peth i'w gwneud cyn eich bod yn 11¾'. 

Chwilotwch y parcdir wrth eich pwysau, dewch o hyd i fywyd gwyllt o'r cuddfannau adar tawel ar hyd y ffordd a meinciau i orffwys traed blinedig yn Home Farm, yr Ardd Gegin ac ar y ddôl.

Mehefin 2 i 5
O ddydd Iau i ddydd Sul, camwch yn ôl mewn amser i'r 1950au i ddathlu Jiwbilî Blatinwm y Frenhines yng Nghastell y Waun. Gwisgwch yn grand ar gyfer llun teulu brenhinol dan Ddeildy'r Jiwbilî, chwaraewch gemau traddodiadol a mwynhau sioeau Punch a Judy yn yr ardd ddydd Iau a dydd Gwener.

Paciwch bicnic, dewch â ffrindiau a theulu at ei gilydd a mwynhewch ginio dathlu yn yr awyr agored, neu mwynhewch de prynhawn traddodiadol ar y lawnt. Bydd pabell de yn gweini lluniaeth, sbwng Victoria yn yr ardd a chacennau loli'r Jiwbilî drwy gydol penwythnos Gŵyl y Banc.

Erddig, Wrecsam
Bydd plant o bob oed yn mwynhau oriau o hwyl yng Nghuddfan y Blaidd, lle chwarae naturiol Erddig. Gadewch i'ch chwilotwyr bychan redeg yn wyllt wrth iddynt simsanu dros drawstiau balans, mentro ar siglenni rhaff neu roi cynnig ar adeiladu cuddfan allan o frigau.

Dewch o hyd i ŵyn bach yn prancio yn y caeau, chwiliwch am yr hwyaid bach a'r cwtieir bychan o amgylch pwll pysgod yr ardd ac Elyrch ar y llyn yn y Ddôl Ffrengig. Cerddwch y llwybr arwyddion coch addas i’r teulu i'r Coed Mawr i ddod o hyd i Leision y Dorlan ar hyd y Nant Ddu. Gwrandewch am y Gnocell Fraith Leiaf liwgar, neu efallai y byddwch yn ddigon lwcus i gael cip ar ei berthyn swil, y Gnocell Werdd. 

Mehefin 2 i 5
Dathlwch Jiwbilî Blatinwm y Frenhines yn Erddig gyda sioeau Punch a Judy drwy gydol y penwythnos pedwar diwrnod Gŵyl y Banc a phabell de yn gweini te hufen traddodiadol. Bydd cerddoriaeth fyw yn yr ardd ddydd Iau a ddydd Gwener hefyd.

Castell a Gardd Penrhyn, Bangor
Ewch i ymweld â Chastell dramatig Penrhyn, lle mae digon o bethau ar gael i ddiddanu’r teulu cyfan yn ystod hanner tymor mis Mai. O ddydd Sadwrn, 28 Mai i ddydd Sul 5 Mehefin, dilynwch y llwybr synhwyraidd neu cymerwch daflen ddarganfod i ddysgu am y bywyd gwyllt sy'n cael eu cynnal gan y dolydd. Dysgwch am werth bywyd gwyllt, dewch o hyd i wenyn mêl, plymiwch fel y gwenoliaid a darganfyddwch fwy am y dolydd. 

Ar gyfer teuluoedd sy'n mwynhau teithiau hirach, anelwch am guddfan Cwt Ogwen a'r ardal chwarae coetir naturiol yng Nghoed y Brain. Oddi yno, gallwch gerdded ar hyd y llwybr pren ar lan Afon Ogwen, gyda golygfeydd tuag at Fethesda a'r Carneddau.
 
Tŷ a Gardd Plas Newydd, Ynys Môn
Cewch eich ysbrydoli gan straeon a hanes Plas Newydd dros hanner tymor mis Mai. Yn y tŷ, dewch o hyd i gyfrinachau cudd ym murlun enwog 17.5 medr o hyd Rex Whistler. Cynhelir sgyrsiau foreau Iau a Gwener rhwng 11am-11.30am ac maent yn addas i bob oed. Archebu'n hanfodol.

Mae'r maes chwarae Antur yng Nghoedwig yr Hen Laethdy yn berffaith ar gyfer amser gwyllt gyda'r teulu ac yn wych ar gyfer cyflawni rhai o'r '50 peth i'w gwneud cyn eich bod yn 11¾'. Ewch i fforio yng Nghoedwig yr Hen Laethdy a dewch o hyd i le anghysbell i greu eich cuddfan ymysg y coed yn yr Ardd Goed. Sawl math gwahanol o goed fedrwch chi eu gweld?

Dewch â ffrisbi o gartref neu prynwch un o'r siop a gweld a fedrwch chi feistroli'r cwrs golff ffrisbi sydd ar agor bob dydd. Taflwch eich Ffrisbi fel ei fod yn glanio yn y fasged - mae'n anoddach nag a feddyliwch.

Canolbarth Cymru

Llanerchaeron, Ceredigion
Dewch allan i chwarae yn Llanerchaeron yn ystod hanner tymor mis Mai, does dim byd tebyg i chwarae yn yr awyr agored.

Fe ddewch o hyd i ardal chwarae flêr ger bloc yr hen stablau. Cymysgwch ddychymyg gyda mymryn o dywod ac ychydig o ddŵr i goginio pasteiod mwd yng nghegin awyr agored y plant. 

Gwnewch eich ymweliad yn fwy arbennig drwy roi cymorth i'ch plentyn reidio beic. Caiff plant fenthyg beiciau balans ac ymarfer sgiliau reidio ar arwyneb meddal y lawnt flaen (mewn partneriaeth â British Cycling). 

Castell a Gardd Powis, y Trallwng
Drwy gydol hanner tymor mis Mai, dilynwch Lwybr y Goron i ddarganfod pum coron wedi’u hysbrydoli’n naturiol sydd wedi’u cuddio yn yr ardd a rhai mwy go iawn wedi’u cuddio yng ngwaith plastr a phaentiadau’r castell. Faint fyddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw? 

Crëwch eich atgofion brenhinol eich hun, gyda phicnic yn yr ardd gyda ffrindiau ymysg yr asaleas persawrus yn y Gwyllt a'r wisteria gwych ar Deras yr Adardy.

Mehefin 2 i 5

Bydd Castell Powis yn cael ei oleuo er mwyn i'r dref gyfan allu ei weld o bell i nodi Jiwbilî Blatinwm y Frenhines. Dros bedwar diwrnod penwythnos Gŵyl y Banc, gwelwch y castell Canoloesol yn disgleirio'n llachar dros y Trallwng. Postiwch eich llun ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #PowisCastle. 

De Cymru

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin
Yn ystod hanner tymor mis Mai, darganfyddwch rai o'r eitemau diddorol a adawyd ar ôl a'r manion y cafwyd hyd iddynt o dan yr estyll yn arddangosfa 'Archaeoleg y Cartref'. Codwch daflen weithgaredd a dilynwch lwybr y teulu drwy'r tŷ i ddatgelu rhai o'r gwrthrychau diddorol.

Ar ddiwrnod braf, fe ddewch o hyd i gemau gardd ar y lawnt neu fe allwch fynd draw i'r ystafell chwarae tu mewn ar gyfer gweithgareddau tywydd gwael i ddiddanu'r rhai bach.

Mehefin 2 i 5
Drwy gydol penwythnos pedwar diwrnod Gŵyl y Banc, mwynhewch 'Bimms ar y Blodeuardd', a fydd wedi ei addurno'n frenhinol ar gyfer dathliadau'r Jiwbilî. Codwch wydr gyda ffrindiau a bwytewch gacennau Jiwbilî o ystafell de'r Biliards, wrth edrych dros y Parc Ceirw a'r coetir hynafol sydd wedi ei neilltuo i Ganopi Gwyrdd y Frenhines (QGC) i ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines.  

Gerddi Dyffryn, Caerdydd
O ddydd Sadwrn 28 Mai i ddydd Sadwrn 4 Mehefin, darganfyddwch yr awyr agored o bersbectifau newydd yng Ngerddi Dyffryn. Darganfyddwch y pum prif weithgaredd natur sydd i'w gwneud yng Ngerddi Dyffryn gyda ‘50 peth i’w gwneud cyn eich bod chi’n 11 a ¾’. Ewch i'r pentwr pren i adeiladu cuddfan, ewch i wylio cymylau, darganfyddwch beth sydd mewn pwll, a dewch i adnabod coeden.

Ymunwch â'r awdur Lucy Owen i'w chlywed yn darllen 'Flower Girl' yn theatr ardd y Dyffryn ddydd Llun 30 Mai a ddydd Iau 2 Mehefin, 11am-12pm. Bydd y darllen rhyngweithiol yn cael ei ddilyn gan arwyddo llyfrau. Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim, dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael a hynny ar sail y cyntaf i'r felin, nid oes angen archebu lle.
 
Tŷ Tredegar, Casnewydd
I ddathlu peillwyr bychan ond nerthol, mae hanner tymor mis Mai yn dechrau gyda chrefftau yn yr Orendy ddydd Sadwrn, 28 Mai a dydd Sul, 29 Mai, i greu peillwyr o bapur neu addurno eich potyn eich hun i hau hadau i fynd adref hefo chi ddydd Llun, 30 Mai a dydd Gwener, 3 Mehefin, 11am-3pm.

Byddwch yn brysssssur yn yr ardd drwy gwblhau rhai o'r ‘50 Peth i’w Gwneud Cyn Eich Bod yn 11 ¾’ ar hyd y ffordd? Casglwch eich taflen weithgaredd o Dderbynfa'r Ymwelwyr cyn ichi ddechrau ar eich antur wyllt.

Mae bagiau cefn synhwyraidd a chwilota ar gael i'w benthyg o Dderbynfa'r Ymwelwyr. Bydd chwilotwyr ifanc wrth eu bodd yn mynd yn nes at y byd naturiol gydag offer defnyddiol i'w defnyddio o amgylch gerddi Tŷ Tredegar.

Mae'r bagiau cefn synhwyraidd wedi cael eu datblygu'n ofalus yn unol â chanllawiau gan sefydliadau sy'n canolbwyntio ar y synhwyraidd, ac yn cynnwys eitemau synhwyraidd, gan gynnwys teganau tawelu, amddiffynwyr clustiau, chwyddwydr, llyfr stori, a theganau meddal.

Mehefin 4 a 5
Ar ddydd Sadwrn a dydd Sul o 11am-3pm, ewch i'r Orendy i wneud crefftau eich hun ar thema'r Jiwbilî (Mae'n rhad ac am ddim ond derbynnir rhoddion tuag at y deunyddiau crefft).