Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn datgelu'r lleoedd gorau i weld clychau'r gog

Datganiad i'r wasg
Clwstwr o glychau’r gog o flaen Castell Penrhyn
Cyhoeddwyd : 25 Apr 2022

Er mwyn cynnal eich lefelau natur, nawr yw'r amser perffaith i fwynhau taith gerdded dawel yn rhai o'r lleoedd gorau i weld clychau'r gog yng Nghymru.

Er mwyn cynnal eich lefelau natur, nawr yw'r amser perffaith i fwynhau taith gerdded dawel yn rhai o'r lleoedd gorau i weld clychau'r gog yng Nghymru.

Dyma'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn datgelu rhai o'r lleoedd gorau i fwynhau picnic mewn coedwig hyfryd yn fwrlwm o glychau'r gog neu lwybr troellog drwy gefn gwlad sy'n fôr o flodau gleision prydferth. Dewch i weld y blodau'r gwanwyn hyn yn eu holl ogoniant, cyn i'w tymor byrhoedlog ddod i ben ym mis Mai.

Mae'r holl leoedd i weld clychau'r gog ar y rhestr hon yn croesawu cŵn, ond sicrhewch eich bod yn cadw'ch ci ar dennyn ac arhoswch ar y llwybrau, gan osgoi troedio ar y blodau, gan y gall gymryd blynyddoedd iddynt adfer os cânt eu difrodi. Mae clychau'r gog yn rhywogaeth a warchodir, felly peidiwch â'u casglu. Gadewch nhw er mwyn eu mwynhau am genedlaethau i ddod.

Mae gofyn i chi fynnu'ch lle yn rhai llefydd ac mae'r oriau agor yn amrywio, felly ewch i'r wefan i gynllunio'ch gwefan.

Gogledd Cymru

Gardd Bodnant, Conwy
Carped o glychau'r gog o dan goed ceirios a llwyni blodeuog yn y Llannerch. Ewch am dro i ddôl yr Hen Barc a chrwydro ymhlith y môr o lesni sy'n ymestyn y tu hwnt i gysgod brith llennyrch y goedwig gan gyrraedd gerddi glan yr afon y Glyn a'r Pen Pellaf. Croesewir cŵn ar ddyddiau Gwener, Sadwrn a Sul rhwng mis Ebrill a mis Medi.

Castell y Waun, Wrecsam
Eisteddwch ar fainc mewn man tawel o dan goeden fagnolia ymhlith clychau'r glog yn y gerddi ffurfiol, neu gwisgwch eich welis ac ewch am dro o Stable Bank, gan ddilyn y llwybr arwyddion glas ar draws yr ystad am gyfle i fwynhau sioe clychau'r gog yng nghoetir Castell y Waun. Mae croeso i gŵn ar dennyn ar y Daith Gerdded yn y Coetir.

Castell a Gardd Penrhyn, Bangor
Mae môr o lesni yn amgylchynu'r gerddi a'r coetir yng Nghastell Penrhyn yn ystod mis Mai. Dilynwch y llwybr sy'n mynd heibio canghennau isel y coed derw hynafol a mwynhewch olygfeydd godidog o Eryri ac arfordir gogledd Cymru. Croesewir cŵn ar dennyn byr ac mae dewis o lwybrau cerdded cŵn er mwyn i chi gael gweld clychau'r gog.

Plas yn Rhiw, Pen Llŷn
Mae clychau'r gog yn flanced dros y llennyrch yn yr ardd gysgodol hon, yn arddangos sioe hynod drawiadol gyda golygfeydd arfordirol o Fae Ceredigion yn gefndir i'r cwbl. Croeso i gŵn yn y coetir isaf yn unig.


CANOLBARTH CYMRU

Llanerchaeron, Ceredigion
Dewch i weld y clychau'r gog yn tyfu ar gloddiau Afon Aeron a llechweddau'r coetir. 
Mae croeso i gŵn yn y parcdir ac ar lwybrau cerdded y coetir, ond cofiwch fod Llanerchaeron yn fferm weithio sydd ag anifeiliaid ar y safle. Dim ond cŵn cymorth sy'n cael mynediad at yr ardd gegin furiog, y llyn addurnol a'r iard fferm. 


DE CYMRU

Coed y Bwnydd, Sir Fynwy  
Mae cysgod brith, cân adar ac arogl hyfryd clychau'r gog yn golygu bod tirlun treigl y gaer hon o Oes yr Haearn yn parhau i fod yn noddfa i bobl a bywyd gwyllt. Mae Coed-y-Bwnydd yn golygu 'coedwig y boneddigion' lle mae'r sioe flynyddol o glychau'r gog yn ychwanegu lliw hyfryd at safle sydd eisoes yn odidog ac yn arwyddocaol yn archaeolegol.

Gardd Goetir Colby, Sir Benfro
Ewch i West Wood yn yr ardd dawel hon yn y dyffryn i fynd am dro ymhlith carped o glychau'r gog. Tua diwedd y gwanwyn, mae'r coetir yn lle da i fynd i grwydro a gweld clychau'r gog drwy rwydwaith o lwybrau.
Mae croeso i gŵn ar dennyn, ac eithrio'r Ardd Furiog.

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin
Dilynwch Lwybr y Gwartheg i Gefnen y Brain i weld yr arddangosfa enwog o glychau'r gog yn Ninefwr – gwledd i'r llygaid ym mis Mai. Bob gwanwyn, mae'r coetir yn fwrlwm hynod o filoedd o glychau'r gog yn cysgodi o dan rhai o'r coed hynaf yng Nghymru. Mae croeso i gŵn yn y parc allanol sy'n cynnwys detholiad o deithiau cerdded ar gyfer gweld clychau'r gog.