Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Llwybr cerdded

Taith gerdded heriol drwy ddyffryn cudd. Cewch ddarganfod byd dirgel o ogofâu calchfaen, afonydd tanddaearol a choetir hynafol, cyn dod nôl i olau dydd ar un o draethau harddaf, diarffordd, Gŵyr. Gall y rhai mwyaf sylwgar ddod o hyd i goed fel y gerddinen wyllt.

Ymwelwyr ar Glogwyni Pennard

Map

Map route for Bishopston Valley walk

Dechrau:

Maes pentref Kittle, cyfeirnod grid: SS573893

1

Dechreuwch ar faes pentref Kittle. Cerddwch heibio arwydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaetholm cadwch fferm Great Kittle ar eich ochr dde, a dilynwch y llwybr lawr i’r coed. Mae’r llwybr yn mynd i lawr am ryw 0.25 milltir (0.4km) a gall fod yn llithrig ar ôl glaw. Pan gyrhaeddwch chi fforch yn y llwybr cadwch i’r chwith gan fynd lawr y grisiau nes i chi gyrraedd y ffens bren ar y dde. Enw’r twll anferth yn y ddaear yw Daw Pit. Ffurfiwyd y twll wrth i’r afon sy’n llifo dan y ddaear achosi i’r tir gwympo.

2

Ewch ymlaen i lawr y rhiw serth i’r gwaelod a throi i’r dde ar hyd gwely sych yr afon. Croeswch yr afon er mwyn cerdded ar yr ochr chwith, gan gymryd gofal o wyneb anwastad y llwybr am ryw 200 llath (180m). Mae’r llwybr yn croesi nôl dros yr afon i’r ochr arall yn y fan yma. Yn ystod cyfnodau o dywydd gwlyb bydd yr afon yn llifo, ond fel arfer mae hi’n fas ac yn hawdd i’w chroesi.

Darllen mwy

3

Mae’r llwybr fel arfer yn fwdlyd yma. Gwrandewch am sŵn yr afon wrth i chi agosáu at Guzzle Hole.

Darllen mwy

4

Gellir gweld mwynglawdd Long Ash ar y chwith. Cynhyrchwyd arian a phlwm yma hyd at 1854. Mae’r rhwystr wedi ei osod er mwyn gwarchod mannau clwydo’r ystlumod pedol mwyaf a lleiaf. Mae gweddillion hen fythynnod y mwynwyr gerllaw hefyd.

5

Croeswch yr afon a mynd i fyny ychydig o risiau, gan gadw at yr ochr chwith.

6

Cyn hir byddwch yn dod ar draws un o dair pont sy’n croesi’r afon ar hyd y dyffryn. Roedd y dyffryn unwaith yn lle prysur yn darparu bwyd, tanwydd a gwaith i nifer o bentrefi cyfagos ac mae nifer o lwybrau’n dal i gysylltu cymunedau â’r goedwig. Peidiwch â chroesi’r bont, ond ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr ar lan yr afon. Cadwch lygad yn agored am yr hen waliau cerrig ar y dde wrth i chi gerdded; mae’r rhain yn olion o gyfnod pan oedd anifeiliaid yn pori yn y dyffryn a phan roedd llawer llai o goed yma nag sydd heddiw.

7

Dilynwch y llwybr i mewn i’r ddôl o’ch blaen. Mae dolydd gwlyb y dyffryn wedi eu cofrestru’n dir comin. Mae gwartheg yn pori’r dolydd, ac maen nhw’n gynefin i sawl math o flodau gwyllt. Dilynwch y llwybr wrth iddo arwain allan o’r ddôl a throi nôl i ddilyn glan yr afon. Cyn hir byddwch yn cyrraedd pont arall, ond peidiwch â’i chroesi – ewch yn eich blaen ar hyd y llwybr nes i chi gyrraedd fforch.

8

Wrth y fforch, cadwch at y chwith. Cyn hir byddwch yn cyrraedd troad i’r dde yn y llwybr; ewch ymlaen ar hyd y llwybr wrth ochr yr afon gan ddilyn yr arwydd i Fae Pwll Du.

Darllen mwy

9

Ewch heibio’r ffens sydd ar ochr y llwybr a phan gyrhaeddwch y fforch dilynwch y llwybr i’r chwith lawr y rhiw. Peidiwch â chroesi’r bont. Pan gyrhaeddwch yr ardd breifat trowch i’r chwith a cherdded at y traeth.

Diwedd:

Dyffryn Llandeilo Ferwallt, cyfeirnod grid: SS573893

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Tirwedd

Cau

Taith gerdded sy’n mynd drwy ddyffryn coediog, gyda thir sy’n fwdlyd dan draed, a llwybr caregog anwastad. Mae’r daith yn dechrau wrth ddisgyn yn serth i’r dyffryn ac mae’n gorffen wrth ddringo nôl i fyny’r un rhiw. Mae cefnen o gerigos ar y traeth, sy’n nodi’r pwynt hanner ffordd ar hyd y daith. Mae croeso i gŵn.

Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
South Gower Coast
Ar drên

Ar drên: Abertawe neu Tre-gŵyr. Mae Llandeilo Ferwallt 6 milltir/9.5km (15 munud) oddi yno ar y ffordd

Ar y ffordd

Mewn car: O Abertawe dilynwch yr A4067 ac yna’r B4436 i mewn i Kittle

Ar fws

Ar fws: Gower Explorer 118 ac 119. Mae’r arhosfan bws ddwy funud o ddechrau’r daith. Am wybodaeth bellach gweler Traveline Cymru.

Taith gerdded Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Parcio ym maes parcio Southgate (YG): codir tâl, am ddim i aelodau’r YG; neu barcio ar y stryd
  • Croeso i gŵn, ar dennyn yn ymyl da byw
  • Toiledau yn Southgate
  • Siop a siop goffi yn Southgate
  • Mae llwybrau ar Glogwyni Pennard yn addas i goetsys plant bach
  • Mae rhai llwybrau ar Glogwyni Pennard yn addas i gadair olwyn
  • Parcio i’r anabl ar gael ym Maes Parcio Southgate (YG): codir tâl, am ddim i aelodau’r YG