Taith gylch hir y Vile, Rhosili

Llwybr cerdded

Mae’r daith hon yn mynd â chi drwy'r Vile yn Rhosili, ardal ry’ ni’n drawsnewid drwy ein cynllun i greu cynefin ac annog bywyd gwyllt yn ôl i’r Vile.

Yng nghaeau’r ardal hon gellir gweld un o enghreifftiau gorau’r wlad o’r hen ddull traddodiadol o ffermio ar stribedi o gaeau cul, neu leiniau. Rydyn ni’n ffermio gan ddefnyddio dulliau sy’n cefnogi bywyd gwyllt drwy greu gweirgloddiau (dolydd gwair) newydd a phlannu cnydau traddodiadol sy’n creu cynefinoedd perffaith ar gyfer planhigion âr, adar a phryfetach sy’n eu peillio.

Placeholder Image

Map

Map ar gyfer taith gylch y Vile, Rhosili

Dechrau:

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Rhosili, SS 414880

1

O'r maes parcio, cerddwch tuag at gornel chwith isaf y cae parcio drws nesa. Chwiliwch am gât gyda'r arwydd 'Caer Ditch' arni. Ewch drwy'r gât a throi i'r dde, gan ddilyn y llwybr ar hyd ochr y weirglodd (dôl o wair). Gwelwch fod postyn derw gyda saeth werdd arni hefyd yn nodi'r llwybr. Cerddwch ymlaen ar hyd y llwybr drwy 'Higher Castlepark', i mewn i weirglodd arall ac ymlaen nes i chi gyrraedd gât at y llwybr ar y clogwyn.

Darllen mwy
Gât yn arwain i'r Vile yn Rhosili, Gŵyr

2

Ewch drwy'r gât a throi i'r chwith i'r llwybr ar y clogwyn, cerddwch ar hyd y llwybr a chwilio am y gât ar y chwith sydd wedi'i nodi gyda'r enw 'Limedland'.

Darllen mwy
Mynedfa at lwybr y clogwyn yn Rhosili, Gŵyr

3

Ewch nôl i mewn i'r Vile drwy'r gât i Limedland a pharhau i ddilyn y llwybr, a gwneud eich ffordd i mewn i Linseedland, gan gadw llygad am gât ar y chwith â'r enw 'Withyland' arni.

Darllen mwy
Creu gweirgloddiau sy'n llawn blodau ar y Vile, Gŵyr

4

Ewch drwy'r gât i mewn i Withyland a throi i'r dde yn syth, gan ddilyn i saeth werdd.

5

Byddwch chi'n dilyn y saethau gwyrdd drwy gât arall, a throi i'r dde at lwybr troed (gallwch weld adeilad gwylwyr y glannau a Phen Pyrod yn y pellter). Dilynwch y llwybr tua'r chwith.

6

Pan ddewch chi at groesffordd ar y llwybr, dilynwch y llwybr sy’n mynd i'r chwith fel eich bod chi'n edrych i fyny'r llwybr tuag at y tai yn y pentref.

Dilynwch y llwybr drwy'r Vile, Rhosili, Gŵyr

7

Daliwch ati i ddilyn y llwybr nes i chi weld gât ar y dde at lwybr drwy'r gwair. Ewch drwy'r gât a cherdded ar hyd y llwybr.

Mynedfa ar y Vile, Rhosili, Gŵyr

8

Fe ddewch at gât arall, fydd ar y chwith. Ewch drwy'r gât a cherdded ar hyd ymyl y cae.

Mynedfa ar y Vile, Rhosili, Gŵyr

9

Daliwch ymlaen i gerdded nes cyrraedd y gât a throi i'r dde at y llwybr. Wedi tua 60m fe gyrhaeddwch gât arall o fetel. Ewch yn eich blaen nes cyrraedd y gât nesaf i fynd nôl i'r maes parcio.

Mynedfa ar y Vile, Rhosili, Gŵyr

Diwedd:

Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Rhosili, SS 414880

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gylch hir y Vile, Rhosili

Tirwedd

Cau

Byddwch yn cerdded dros dir ffermio, cadwch eich cŵn ar dennyn, o dan reolaeth agos

Taith gylch hir y Vile, Rhosili

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Rhosili, SA3 1PR
Ar y ffordd

O Abertawe (C42) dilynwch y A483 i ddinas Abertawe, ac yna ar hyd yr A4067. Yn Black Pill, trowch i'r B4436. Ym Mhennard trowch i'r dde a pharhau ar y B4436, cyn troi i'r chwith i'r A4118. Yn Scurlage, dilynwch y B4247 i Rosili.

O Abertawe (C47) dilynwch yr A483 ac yna yr A484, gan droi i'r chwith i Dregŵyr. Wrth y goleuadau traffig ewch ar y B4295 i Lanrhidian. Yna ewch ar y B4271 dilyn yr arwyddion i Reynoldston. Ewch yn eich blaen at yr A4118 a throi i'r dde. Yn Scurlage, dilynwch y B4247 i Rosili.

Ar fws

Mae gwasanaethau rheolaidd yn cysylltu Abertawe â Rhosili. (Dydd Llun-Sadwrn, Dydd Sul (gwasanaeth yn yr haf yn unig). Gwasanaeth 118/119 (NAT) a 114 (First Cymru ar Ddydd Sul). Mae gwasanaethau ychwanegol yn cysylltu rhannau tawelach o benrhyn Gŵyr gyda'r 118 a'r 116 (gwasanaeth Abertawe-Gogledd Gŵyr). 

Ar feic

Dilynwch Lwybr Beicio Cenedlaethol 04 o Abertawe neu Dregŵyr i Gilâ Uchaf. Yna newidiwch i'r A4118 i Scurlage, ac yna ymuno â'r B4247 i Rosili. Nodwch fod ffyrdd Gŵyr yn gallu bod yn brysur iawn ac nad ydyn nhw'n addas i seiclo gyda'r teulu.

Taith gylch hir y Vile, Rhosili

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Maes parcio'r Ymddiriedolaeth ar ddechrau'r llwybr
  • Toiledau yn y maes parcio (nid rhai'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol)
  • Siop a Chanolfan Ymwelwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
  • Caban gwerthu bwyd/diod yn y maes parcio (yn y prif dymor, pan fydd ar gael)