Adfer stad Southwood

Clawdd wedi ei ail-godi ar stad Southwood

Fferm Southwood yw’r fferm sy’n ganolog i’n gwaith rheoli tir yng Ngogledd Sir Benfro. O’r fan hon ry’n ni’n rhedeg ein rhaglen bori er lles byd natur.

Adfer yr adeiladau

Mae cyfoeth o hanes yn Fferm Southwood. Mae’r adeiladau yn dyddio o 1820 a 1850. Pan adawyd y fferm i ni yn 2003 roedd angen gwaith mawr ar y tŷ fferm a’r alldai.
 
Ar ôl cryn dipyn o waith caled gan ein tîm mae’r tŷ wedi cael ei adfywio’n gyfan gwbl. Mae nawr yn cael ei redeg fel llety gwely a brecwast gan ein tenantiaid. Mae’r alldai hefyd wedi gwella’u golwg, o ganlyniad i gael toeon newydd a chael eu tacluso’n sylweddol gyda chymorth ein gwirfoddolwyr cadwraeth.   
 

Ail-godi cloddiau

Gyda nawdd ariannol o ymddiriedolaeth SITA ry’n ni wedi llwyddo codi 1.1km o gloddiau traddodiadol ar draws tri chae pori yn Southwood, ac un arall mewn cae ger maes parcio Maidenhall. Cloddiau isel o bridd gyda rheseidiau o gerrig ar y ddau wyneb yw’r rhain ac maen nhw’n gynefinoedd gwerthfawr i fywyd gwyllt. 
 
Collwyd nifer o’r cloddiau hyn yn ystod y ganrif ddiwethaf oherwydd newidiadau amaethyddol. Ar ôl eu codi eto yn y dirwedd ry’n ni’n gobeithio gweld mwy o adar tir fferm ac ystlumod o gwmpas y lle, ac fe fydd gan ein gwartheg fwy o leoedd i lochesu rhag y gwyntoedd arfordirol main. 
 

Pori er lles byd natur

Drwy godi rhagor o gloddiau ry’n ni wedi creu caeau llai o faint. Mae hyn wedi gwneud hi’n bosib i’n gwartheg duon Cymreig bori’r tir yn effeiithiol ac mewn ffordd sy’n dda i fywyd gwyllt.
 
Mae ein gwartheg duon Cymreig yn rhan bwysig o’n rhaglen bori er lles byd natur. Maen nhw’n pori’r gweundir ac yn helpu cynnal y cynefin hwnnw mewn cyflwr da.
 

Mwy o fynediad i’r cyhoedd

Ry’n ni’n awyddus i bobl fwynhau cymaint â phosib o stad Southwood. Felly ry’n ni wrthi’n datblygu rhwydwaith o lwybrau cerdded ar draws y tir. Mae ein ceidwaid a’n gwirfoddolwyr wedi bod yn brysur yn codi giatiau, arwyddbyst, yn ffensio ac yn codi pontydd ac mae cymal cyntaf y prosiect bellach wedi gorffen.
 
Beth am ddod draw i roi cynnig ar y llwybr newydd? Mae ein llwybr 2.5 milltir ‘o fôr i fôr’ yn cysylltu maes parcio Maidenhall a Pinch Hill, Niwgwl. Mae’r gwaith o agor llwybrau o gwmpas Fferm Southwood yn mynd yn ei flaen ond nid yw’n bosib i chi fynd at y tŷ fferm a pharcio yno ar hyn o bryd, ac eithrio ar ddiwrnodau agored a digwyddiadau.