Cyflawni dros fyd natur ar Stad Stagbwll

Volunteers helping build hedgebanks

Gwreiddyn amaethyddol sydd i Stad Southwood a thros y canrifoedd fe wnaed gwelliannau amaethyddol i’r dirwedd er mwyn cynyddu cynhyrchiant. Ry’n ni eisiau creu mwy o ofod ar gyfer byd natur, felly ry’n ni wedi troi ein golygon at reoli Fferm Southwood mewn ffordd wahanol ers i ni gymryd yr awenau yma.

Adfer cynefinoedd

Un o’n cyflawniadau mwyaf fu ail-gyflwyno dros gilomedr o gloddiau traddodiadol Sir Benfro o gwmpas y fferm, gan ddod nôl â’r caeau bychain a ehangwyd yn yr 20ed ganrif.

Fe noddwyd y cloddiau gan Ymddiriedolaeth SITA ac mae adfer y cynefin coll hwn wedi bod yn amhrisiadwy i fywyd gwyllt. Ry’n ni wedi gweld adar tir fferm yn dychwelyd, ystlumod yn defnyddio’r safle i glwydo a digonedd o bryfed ac anifeiliaid cloddio yn mwynhau’r banciau priddlyd.

Mae’r llystyfiant lawn mor gyfoethog hefyd, ac mae rhywogaethau fel dail ceiniog, clatsh y cŵn, draenen wen a blodyn taranau i’w gweld bellach yn y rhwydwaith o gloddiau.

Cyflawni dros fyd natur ar Fferm Southwood
Hawthorn on the Southwood Estate
Cyflawni dros fyd natur ar Fferm Southwood

Cyfraniad y bobol

Gwaith tîm sydd wedi gwneud ein cynllun rheoli tir yn bosibl, ac mae ein ceidwaid, cynorthwywyr cadwraeth gwirfoddol a grwpiau gwyliau gweithio oll wedi rhoi o’u hamser i weithio dros fyd natur.

Fe hoffen ni i chi allu gweld ein dull o roi natur-yn-gyntaf â’ch llygaid eich hun a mwynhau y gorau o dirwedd Southwood. Dyna pam ry’n ni wedi agor cyfres o deithiau cerdded cyhoeddus; dewiswch rhwng llwybr 2.7 milltir ar hyd yr arfordir, neu daith milltir hamddenol.