Taith o fôr i fôr ar Stad Southwood

Llwybr cerdded

Dewch i fwynhau golygfeydd arfordirol eang, ffermdir sy’n llawn o fywyd gwyllt a choedwigoedd hyfryd ar y gylchdaith hon o amgylch traeth Neigwl.

Esgidiau cerdded ar lwybr yr arfordir

Map

Southwood Estate coast to coast map

Dechrau:

Maes parcio Maidenhall, cyf grid: SM857202

1

Gan gychwyn o faes parcio Maidenhall (map Landranger 157 yr Arolwg Ordnans, SM857202), croeswch y ffordd a throi i’r chwith drwy’r giât i’r cae, gan ddilyn ochr y cae. Pan nad yw’r caeau’n cael eu defnyddio i dyfu ceirch a phlanhigion âr prin, maen nhw’n cael eu pori gan ddefaid.

2

Ewch ymlaen drwy’r giât fetel ac ar hyd ochr y cae nesaf, gan ddilyn yr arwyddbyst. Byddwch yn mynd heibio un o’n cloddiau sydd newydd gael ei greu yn y cae âr – ry’n ni’n dychwelyd dros 1km o’r cynefin hwn i’r fferm diolch i grant gan gronfa Cyfoethogi Natur Ymddiriedolaeth SITA. Southwood yw enw’r fferm fawr yn y pellter ar y llaw dde. Ar y gornel ar waelod y cae mae giât fach bren – ewch drwyddi a dilynwch ochr y cae isaf o gwmpas i’r chwith.

3

Dilynwch yr arwyddbyst i gyrraedd giât fach bren yn y ffens. Mae’r llwybr yn mynd i lawr y llethr o redyn a chlychau’r gog nes cyrraedd pont ar draws y nant ar y gwaelod. Rydych bellach yn croesi i dir fferm Southwood. Efallai y bydd defaid yn y cae hwn.

4

Ewch i lawr llethr a thrwy gât ger nant fas. Ewch i mewn i’r goedwig a throi i’r chwith gan anelu tuag at y môr. Wrth ochr man croesi’r nant mae coeden onnen fawreddog, wedi ei gorchuddio â mwsogl, rhedyn a chennau. Dyma un o’r coed llawn cymeriad sydd yn y goedwig hon.

5

Dilynwch yr arwyddbyst ar draws y cae y tu hwnt i’r goedwig, a chroesi cwm bach gyda nant fechan cyn dringo i’r cae nesaf, a mynd drwy dir corsiog i gyrraedd giât fetel ar ffin y cae. Yna mae’r llwybr yn anelu am yr arfordir ar hyd coridor wedi ei ffensio.

6

Wrth i chi groesi i Pinch Hill ry’ch chi’n gadael tir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ewch o gwmpas ymyl chwarel fechan a dilynwch y llwybr tua’r gogledd, ar y llaw dde, a dod i lawr y llethr arfordirol i gyrraedd y maes parcio canol yn union y tu ôl i draeth Neigwl.

7

Ewch yn ôl ar hyd yr heol neu, os yw’r llanw’n caniatáu, ar hyd y traeth neu’r bancyn o ro.

8

Manteisiwch ar y caffi a’r toiledau cyhoeddus ym maes parcio Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro ar ben deheuol traeth Neigwl cyn dringo’r bryn ar hyd yr hewl.

9

Dilynwch lwybr yr arfordir oddi ar y ffordd hon. Byddwch yn dod eto at dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wrth y giât fach nesaf sy’n cael ei hagor â llaw. Yn achlysurol mae’r tir ar ben y clogwyni o amgylch Pwynt Maidenhall yn cael ei bori gan ein merlod a’n gwartheg er mwyn cadw’r llystyfiant mewn cyflwr da ar gyfer bywyd gwyllt.

10

Daliwch i fynd ar hyd llwybr yr arfordir gan anelu tua’r de cyn troi i’r chwith tua’r tir. Mae’r llethr arfordirol yma’n llawn pantiau bach – gweddillion gwaith glo Fictoraidd. Ewch drwy giât fach bren ac ar draws y weirglodd blodau gwyllt er mwyn dychwelyd i faes parcio Maidenhall.

Diwedd:

Maes parcio Maidenhall, cyf grid: SM857202

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith o fôr i fôr ar Stad Southwood

Tirwedd

Cau

Ar y llwybr hwn mae rhiwiau serth, stepiau, gatiau a rhaid croesi nant. Mae’r darn arfordirol yn cynnwys llwybr arfordirol anwastad, sy’n cael ei gynnal yn dda, ond  a all fod yn fwdlyd ar ôl glaw trwm. Mae adran fer yn dilyn heol, neu ar hyd y traeth os yw’r llanw’n caniatáu hynny. Cyrion clogwyni a thirlun creigiog ger pwynt 6 a rhwng pwyntiau 9 a 10 – cofiwch gadw llygad ar blant a chŵn.

Taith o fôr i fôr ar Stad Southwood

Cysylltwch â ni

Cau
Taith o fôr i fôr ar Stad Southwood

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Southwood Estate, Pembrokeshire
Ar drên

Gorsaf drên Hwlffordd 9 milltir (14.5km). Gweler gwefan y Rheilffordd Genedlaethol National Rail website am fwy o fanylion.

Ar y ffordd

A487 i Niwgwl. Trowch yn Nolton Haven, ewch tua’r de gan basio tri maes parcio glan môr. Mae’r ffordd yn dringo i fyny’r bryn. Ar ben y bryn mae Maidenhall, maes parcio bach yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Ar fws

411 Hwlffordd – Tŷ Ddewi, aros yn Neigwl.

Gwasanaeth bws Gwennol y Pâl yn nhymor yr haf o Dŷ Ddewi i Aberdaugleddau yn aros yn Neigwl a maes parcio Maidenhall.

Ar feic

Ar y LlBC Taith 4, gweler wefan Sustrans am fanylion pellach

Taith o fôr i fôr ar Stad Southwood

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Croeso i gŵn, ond rhaid eu cadw o dan reolaeth lem gan fod y llwybr yn mynd drwy dir sy’n cael ei bori gan wartheg, defaid a merlod.