Caiacio o gwmpas Penrhyn Tyddewi

Dyn yn caiacio ar hyd yr arfordir

Gyda chlogwyni aruthrol, traethellau cudd, harbwrs cysgodol a phentiroedd gwyllt, pa ryfedd fod caiacwyr yn dwlu ar ein darn o’r arfordir.

Mae Gogledd Sir Benfro yn cynnig profiadau darganfod a chwilota cyfoethog i’w mwynhau o gysur caiac. Sylwch ar forloi ac adar môr ar y creigiau, rhowch gynnig ar bysgota ac edmygwch y glannau o ongl hollol wahanol.
 

Dewis darparwyr gweithgareddau lleol

Os yw caiacio’n brofiad newydd, ewch am sesiwn dan arweiniad gyda darparwyr gweithgareddau awyr agored lleol. Mi ddylsen nhw fod ag offer cywir, yn cynnwys offer achub a diogelwch, wetsiwt llawn, offer hynofedd a helmed.
 
Chwiliwch am ddarparwyr sy’n aelod o Siartr Awyr Agored Sir Benfro, ac sy’n gwybod am Gôd Morol Sir Benfro. Mae’n arwydd bod ganddyn nhw y wybodaeth gywir am ein hamgylchedd arfordirol gwerthfawr, ac y gallan nhw weithio yma gyda gofal a pharch.
 

Darganfod yr arfordir

Ymunwch â thaith caiac (neu arfordira) i’r teulu gyda Preseli Venture a’n swyddog gweithgaredd môr.  Cewch ddod yn agos at ryfeddodau bywyd gwyllt, daeareg a hanes arfordir hardd Gogledd Sir Benfro – mae teithiau’n rhedeg o Ebrill hyd fis Medi.
 

Cynllunio’ch trip caiac

Chi sy’n gaiacwyr profiadol, cymerwch ofal a chynlluniwch ymlaen llaw. 
 
Mae nifer o greaduriaid, yn cynnwys morloi ac adar môr, yn cael eu gwarchod felly os y’ch chi’n trefnu’ch taith eich hun, dilynwch Gôd Morol Sir Benfro ar gyfer caiacio.
 
Mwy na thebyg bydd lloi morloi bach ar draethau pellennig rhwng Awst a diwedd Tachwedd. A wnewch chi beidio glanio ar draethau lle mae morloi/lloi bach, heblaw mewn argyfwng,
 

Cyngor da yr RNLI

  • Mynnwch yr hyfforddiant cywir
  • Gwisgwch ddillad sy’n addas i’ch taith a’r tywydd
  • Padlwch gydag eraill a rhowch wybod i rywun i ble ry’ch chi’n mynd
  • Hysbyswch Wylwyr y Glannau o’ch trefniadau pan fyddwch yn mynd am daith bell ar y môr
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod am y tywydd a’r llanw cyn mentro allan
  • Cariwch ffyrdd o alw am help – ewch â radio VHF sy’n dal dŵr a dwy ffagl – un parasiwt ac un pwynt-pin