Ebrill 2019 yn Stagbwll

Wood anemones in flower on the Stackpole Estate

Ym mis Ebrill gwnaethom groesawu’r Pasg, sy’n adeg brysur iawn i’r ystâd. Roedd yr haul yn gwenu dros y penwythnos hir, ac fe heidiodd pobl yma i fwynhau ein traethau, mynd am dro o gwmpas y pyllau lili a rhyfeddu at sioe drawiadol y garlleg gwyllt a chlychau’r gog yn y coetir.

Mae’r Pasg hefyd yn cynrychioli newid yng ngwaith y ceidwaid yn Stagbwll, gan roi prawf go iawn i’r gwelliannau rydym wedi eu gwneud o ran mynediad a chyflwyniad dros gyfnod y gaeaf.

Wrth gerdded ar hyd llwybrau glan y llyn dros wyliau’r Pasg, fe welais degeirianau porffor cynnar yn blodeuo ar hyd ymyl ddeheuol y llwybr rhwng Bosherston a De Broad Haven. Er gwaethaf y gwyntoedd cryfion anarferol a’u tarodd y noson gynt, roeddent mewn cyflwr syndod o dda o hyd.

Gwychder y gwanwyn

Mae arwyddion o’r gwanwyn wedi bod yn ymddangos ym mhob cwr o’r ystâd. Yn ogystal â’r garlleg gwyllt sy’n flanced dros Goedwig Parc y Porth a’r môr o glychau’r gog yn Noc y Castell, mae blodyn y gwynt – un o fy ffefrynnau – wedi ymddangos mewn rhai corneli cudd o’r coetir.

Mae gwenoliaid a gwenoliaid y bondo i’w gweld yn plymio dros fraich ddwyreiniol uchaf y llynnoedd wrth iddi dywyllu. Mae hefyd yn hyfryd gwylio clochdar y cerrig a’r llinos yn nythu yn y twyni y tu ôl i Dde Aber Llydan.

Yn Gupton, gwelwyd siglen felen fudol brin ym mis Ebrill, ynghyd â chriw cynyddol o wyddau gwylltion sydd wedi bod yn loetran o gwmpas yr ardaloedd gwlypach ar waelod y dyffryn.

Tegeirian porffor cynnar yn ei flodau a’n ceidwad Tom gyda’n pinwydden Corsica newydd
An early purple orchid in flower and ranger Tom with our new Corsican pine
Tegeirian porffor cynnar yn ei flodau a’n ceidwad Tom gyda’n pinwydden Corsica newydd

Planhigion y teulu Cawdor 

Ers fy mlog diwethaf, rydym wedi plannu mwy o goed yng Nghoedwig Parc y Porth. Fel rhan o’r gwaith i adfer yr ardal y tu ôl i’r tŷ haf, lle buom yn torri coed dros y gaeaf, rydym wedi plannu dwy goeden newydd – collen Ffrengig a phinwydden Corsica.

Er nad yw 2 yn swnio fel llawer o ystyried faint rydym wedi’u gwaredu, y cynllun cyffredinol yw i leihau dwyster y coed a rhoi mwy o le i’r rhai rydym yn eu cadw neu eu plannu er mwyn iddynt allu ffynnu a thyfu i’w llawn botensial, o ran iechyd ac estheteg. 

Er ein bod fel arfer yn ffafrio planhigion brodorol yn y coetir, yng Nghoedwig Parc y Porth rydym wedi cael cyfle i fod yn fwy anturus gyda’n dewisiadau, gan ddwyn ysbrydoliaeth o amrywiaeth o ffynonellau sy’n gysylltiedig â phlanhigion hanesyddol gwreiddiol cyfnod y teulu Cawdor.

Crwydro Stagbwll

Gyda’r tywydd braf a’r bywyd gwyllt bendigedig yn denu heidiau o ymwelwyr i’r ystâd, rydym yn parhau i geisio sicrhau profiad penigamp i bawb.

Rydym yn lwcus y gwanwyn hwn o fod wedi gallu lansio ein trampiwr newydd (sgwter symudedd sy’n addas ar gyfer pob math o dirwedd) a chadair olwyn ar gyfer y traeth i alluogi mwy o bobl i fwynhau a chrwydro Stagbwll.

Mae’r ddau gerbyd am ddim i’w defnyddio. Os hoffech eu benthyg, cysylltwch â’n tîm ar 01646 623110 i gael rhagor o wybodaeth.

I’r rhai sy’n cerdded llwybrau glan y llyn, mae yna nawr fainc wych newydd a gerfiwyd gan y ceidwad Tom a’i lif cadwyn allan o gypreswydd Lawson ger y Bont Wyth Bwa - lle gwych i orffwys am ennyd a mwynhau’r olygfa.

Cafodd ein mainc newydd ei cherfio gan ein ceidwad Tom
A close-up of the new visitor bench
Cafodd ein mainc newydd ei cherfio gan ein ceidwad Tom