Hygyrchedd yn Stagbwll

Visitors using the new beach wheelchair

Mae ein tîm wedi bod wrthi’n ddyfal yn gwella hygyrchedd ar draws Stad Stagbwll er mwyn caniatáu i fwy o ymwelwyr allu mwynhau a darganfod y lle arbennig hwn.

Llyfryn Tywys Stagbwll

Cymrwch olwg ar ein llyfryn tywys am hygyrchedd yn Stagbwll os am wybodaeth am sut i fenthyg cerbydau symudedd, argymhellion am lwybrau addas ac awgrymiadau da am fynd o le i le, cyfleusterau a phethau i’w gwneud a’u gweld.

Benthycwch ein cerbydau symudedd

Mae trampiwr (sgwter symudedd aml-dir) a chadair olwyn traeth ar gael i’w benthyg yn Stagbwll. Prynwyd ein cerbydau symudedd o ganlyniad i roddion caredig ymwelwyr er mwyn helpu gwella hygyrchedd ar y stad.

Pwy gaiff ddefnyddio y cerbydau symudedd?

Mae ein cerbydau at ddefnydd unrhyw un sy’n ei chael hi’n anodd cerdded pellterau neu sy’n gyfyng eu symudedd mewn unrhyw fodd. Mae’r trampiwr yn addas ar gyfer oed 14 a hŷn, ac mae cadair olwyn y traeth ar gyfer oed 4 a hŷn, gydag uchafswm pwysau o 95 cilogram.

Nodwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid i bob defnyddiwr fod yng nghwmni oedolyn ac ar gyfer defnyddio’r trampiwr, rhaid i’r defnyddiwr allu cerdded 50 metr mewn achos o argyfwng.

Benthycwch ein trampiwr newydd a chadair olwyn y traeth
Visitors using the tramper and beach wheelchair
Benthycwch ein trampiwr newydd a chadair olwyn y traeth

Ble allwch chi ddefnyddio’r trampiwr a chadair olwyn y traeth?

Gallwch ddarganfod coedlannau Stagbwll, y dirwedd a gynllunwyd a’r arfordir dramatig yn ystod eich ymweliad.

Ry’n ni wedi gweithio’n galed i wneud ein llwybrau yn fwy hygyrch a bellach mae gyda ni dri llwybr sy’n cael eu hargymell ar gyfer defnyddio’r trampiwr gyda help llaw, cadeiriau olwyn gyda chymorth a chadeiriau gwthio. Gan ein bod yn safle awyr agored, nodwch fod ein llwybrau yn droellog a’r natur y tir yn amrywio.

Gwelwch ein map i lwybrau hygyrch Stagbwll i’w lawrlwytho yma, neu dysgwch fwy isod.

Sut mae llogi?

Mae’r cerbydau i’w benthyg yn rhad ac am ddim o Ganolfan Stagbwll, gydag ernes £10 a ad-delir yn daladwy ar y dydd.

Mae llogi ymlaen llaw yn syniad da, felly os oes gyda chi ddiddordeb mewn defnyddio’r cerbydau, cysylltwch os gwelwch yn dda â thîm Stagbwll ar 01646 623110 am wybodaeth bellach.

Llwybrau a argymhellir

Visitors enjoying the tramper route in Lodge Park Woods

Canolfan Stagbwll i Goedwig Lodge Park

Os am hel hanes, dilynwch y llwybr o Ganolfan Stagbwll i Goedwig Lodge Park lle gwelwch chi fannau hanesyddol fel yr ardd rosod a’r tŷ haf.

Gallwch fynd ar y lawnt hefyd ar safle’r cwrt, sef llecyn eang agored sy’n edrych draw dros y Bont Wyth Bwa a Llynnoedd Bosherston.

A visitor using the tramper at Stackpole

Canolfan Stagbwll i Gei Stagbwll

Os am daith hirach, dilynwch y llwybr o Ganolfan Stagbwll lawr i’r Bont Wyth Bwa ac yna lan y prif drac fferm sy’n arwain i Gei Stagbwll.

Yma gallwch fwynhau golygfeydd o’r arfordir a lluniaeth yn Nhŷ Te y Tŷ Cychod.

Visitors using the beach wheelchair at Broad Haven South

Canolfan Stagbwll i Dde Broad Haven

Os am goedwigoedd gogoneddus ac anturiaethau tywodlyd, dilynwch y llwybr o Ganolfan Stagbwll lawr i’r Bont Wyth Bwa ac ar hyd Llynnoedd Bosherston.

Edrychwch am lili’r dwr wrth fynd a mwynhewch y newid o dir coediog i arfordir wrth i chi gyrraedd traeth De Broad Haven.

Awgrymiadau eraill

Visitors eating at the Boathouse Tearoom

Mannau i fwyta

Am damaid i’w fwyta gyda golygfa o’r môr, anelwch i Dŷ Te y Tŷ Cychod yng Nghei Stagbwll. Mae ramp gan y Tŷ Te at y fynedfa a lle i eistedd tu fewn a thu fas.

Neu ymwelwch â’n ffrindiau yng Ngardd Furiog Stagbwll, lle mae llwybr mynediad gwastad i’r caffi a’r ganolfan ymwelwyr, a thîm Mencap Sir Benfro sy’n gofalu amdanyn nhw.

Volunteer working in car park

Parcio

Gall pobl sydd â Bathodyn Glas barcio am ddim ym mhob un o’n meysydd parcio ar Stad Stagbwll. Os gwelwch yn dda, dangoswch eich Bathodyn Glas yn glir ar ffenest flaen y cerbyd.

Siaradwch a’n tîm croesawu ymwelwyr yn y meysydd parcio neu yng Nghanolfan Stagbwll am gyngor ar fannau gollwng er mwyn hwyluso eich ymweliad.

Image of toilets sign

Toiledau

Mae tai bach wedi eu haddasu gyda chanllaw yn ein meysydd parcio.

Mae mwy o le i symud o gwmpas yn nhai bach Bosherston a De Broad Haven, a’r mynediad trwy allwedd Radar.