Ionawr 2019 yn Stagbwll

A view of the clearance work at Cheriton Bottom

Nawr bod 2018 wedi ein hen adael, mae wedi bod yn ddechreuad prysur i 2019 ar Stad Stagbwll. Mae’r tywydd annhymhorol o sych hyd yn hyn wedi rhoi cyfle ardderchog i ni gael y blaen ar sawl tasg fyddai fel arfer yn ein plannu hyd ein pengliniau mewn mwd!

Gwaith clirio yn Cheriton Bottom

Fe ddechreuon ni’r flwyddyn yng Nghoedwig Cheriton Bottom, gan glirio gweddillion niwed storm. Cyn y Nadolig, fe drawyd yr ardal gan wyntoedd uchel ac fe syrthiodd rhyw 20 o goed pinwydd tal, aeddfed.

Ry’n ni wedi cadw’r tractor a’r winsh yn brysur, yn clirio coed a sicrhau nad oes olion gwreiddiau yn amharu ar y llwybrau, gan fynd â’r coed yn barod i’w prosesu er mwyn cynhesu Canolfan Stagbwll.

Coed enghreifftiol yng Nghoedwig Lodge Park

Mae gwaith wedi parhau hefyd yng Nghoedwig Lodge Park i deneuo’r coed tu ôl i’r tŷ haf, gan barhau â’n cynllun i agor mas yr ardaloedd canolog yn y goedlan, er mwyn caniatáu i blanhigion sy’n tyfu yno’n barod i dyfu ymhellach ac hefyd creu bylchau ar gyfer plannu’r genhedlaeth nesaf.

Mae ein dewis terfynol wedi gadael dewis o ffawydd, llwyfen, castanwydden, onnen, un sycamorwydden a rhes o goed bocs. I ychwanegu at y gymysgedd fe adawon ni rhyw ddau neu dri gofod lle byddwn yn plannu coed enghreifftiol ychwanegol cyn y gwanwyn.

Gweithio er mwyn byd natur yn Fferm Gupton

Mae’n werth mynd am dro o amgylch Fferm Gupton yr adeg hon o’r flwyddyn, wrth i lawer o adar gymryd mantais o’r gymysgedd o dir twyni gwelltog, tir wedi ei drin a daear wedi ei gorddi gan wartheg.

Mae heidiau o linosiaid a pilaon yn bwydo ar weddillion cnydau âr llynedd, gylfinirod a choegylfinirod i’w gweld yn rheolaidd ar y caeau sy’n dychwelyd yn dwyni, ynghyd â’n poblogaeth flynyddol o ehedyddion; tra bod cornicyllod a gïachod yn tueddu i hoffi y caeau gwlypach tuag at waelod y cwm.

Erbyn diwedd Ionawr, y gobaith yw cael defaid i ymuno â’r gwartheg gydol y flwyddyn, i bori oddi ar blanhigion cystadleuol yn y caeau sy’n dychwelyd yn dwyni. Gobeithio bydd pori mwy tynn y defaid yn elwa’r rhywogaethau prin yn y twyni gwelltog trwy dorri drwy’r rhygwellt dominyddol a rhoi cyfle i blanhigion mwy anarferol i flaguro.

Gwaith y gaeaf yn parhau

Wrth gwrs, fel ag erioed, mae llawer mwy yn digwydd o gwmpas y stad – clirio coed i agor golygfeydd newydd ger y bont gudd, cynnal a chadw y trapiau llaid yn Cheriton Bottom, clirio llawr-geiriosen ymosodol yn Caroline Grove a chynnal a chadw ein meysydd parcio ar draws y stad. Y gaeaf yw ein cyfle yn aml iawn i wneud gwaith cadwraeth hanfodol ar draws y stad gyfan.

Er ei bod yn teimlo efallai fel petai hi’n ddyfnderoedd gaeaf o hyd, fe welais i y clychau glas cyntaf yn dechrau ymddangos yn Castle Dock yr wythnos diwethaf – i’n hatgoffa nad yw gwanwyn yn bell.

Arwyddion cynnar y gwanwyn yn Stagbwll
Bluebells beginning to emerge in the woods
Arwyddion cynnar y gwanwyn yn Stagbwll