Llynnoedd Bosherston a Llys Stagbwll

Golygfa ar draws Pwll Bosherston yn Stagbwll

Mae Llynnoedd Bosherston, safle hen Lys Stagbwll a Choedwig Lodge Park yn ffurfio’r rhan mwyaf cyflawn ac enwog o dirwedd dylunedig Stagbwll. Gallwch yn hawdd dreulio ychydig o oriau yn crwydro’r rhan hon o Stagbwll, yn dychmygu sut olwg oedd ar y lle pan oedd y stad yn ei hanterth.

Mae llawer mwy na thraethau ac arfordir yn gyfrifol am enwogrwydd a phwysigrwydd Stagbwll. Mae’r tirwedd yr ystâd hardd hon wedi ei rhestru fel Gradd 1, ac mae hefyd yn Warchodfa Natur Genedlaethol.

Sefydlwyd y parcdir hwn gan deulu’r Cawdor fel cefndir darluniadol i’w cartref crand, Llys Stagbwll. Er bod y tŷ ei hun wedi hen fynd (cafodd ei ddymchwel yn 1963), mae digon o weddillion ar ôl i’ch atgoffa o fawredd y lle yn y gorffennol.

Llynnoedd Bosherston

Mae Llynnoedd Bosherston yn enwog am y sioe hyfryd o flodau lili’r dŵr sydd i’w gweld yma bob haf. Maen nhw hefyd yn enwog am eu dyfrgwn. Dyma lecyn hyfryd os y’ch chi’n mwynhau gwylio bywyd gwyllt a chrwydro’n hamddenol.

Gwaith dyn yw’r llynnoedd hyn. Mae’r craciau a’r holltau yn y graig oddi tanodd yn golygu y gall dŵr lifo nôl a mlaen yn hawdd rhyngddyn nhw. Mae’r dŵr yn tarddu o ffynhonnau sy’n codi o gronfa danddaearol, ac mae’r dŵr yn dianc yr un ffordd yn ystod cyfnodau sych.

Adeiladwyd Llynnoedd Bosherston gan deulu’r Cawdor rhwng 1780 a 1860 fel canolbwynt i’w cynllun i ddylunio’r dirwedd.

Coedwig Park Lodge

Gadewch i’ch dychymyg fynd yn drên yng nghoedwig Park Lodge. Dyma fyd y tylwyth teg. Mae llwybrau bychain igam-ogam yn gwau i bob cyfeiriad ar draws y rhan hon o’r stad, ac yn aros i  chi eu darganfod. .

Mae rhywbeth annisgwyl rownd pob tro wrth i’r planhigion a’r bywyd gwyllt newid drwy’r tymhorau. Ar hyd y daith, tybed allwch chi weld y tŷ haf, yr ardd furiog a’r rhewdy? Mae gan bob un ei hanes ei hun i’w adrodd.

Mae’r llwybrau’n ddigon gwastad yma ac yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn a phramiau, sy’n golygu ei bod yn ardal boblogaidd gyda theuluoedd.

Llys Stagbwll

Adeiladwyd Llys Stagbwll, cartref crand teulu’r Cawdor, yn 1735 ac fe gynlluniodd y teulu'r dirwedd sy’n amgylchynu’r eiddo. Yn anffodus, dirywiodd cyflwr y tŷ ac fe gafodd ei ddymchwel yn 1963, cyn i’r ystâd ddod i’n gofal ni.

Heddiw, cewch ymweld â safle Llys Stagbwll a cheisio dychmygu sut fywyd fyddai wedi bod mewn tŷ bonedd crand fel hwn. Mwynhewch y golygfeydd godidog, gadewch i’r plant redeg yn wyllt ar y lawntiau eang a throwch heibio’r hen bantri cig hela i fwynhau arddangosfeydd a thamaid o luniaeth.

O hyd yn newid

Gallwch grwydro ar unrhyw adeg o’r flwyddyn i weld y dirwedd sydd wedi ei chynllunio ac mae rhywbeth newydd i’w weld yno’n gyson. Mae lliwiau’r hydref yng nghoedwig Stagbwll yn werth eu gweld, tra bo’r cennin Pedr a’r eirlys yn fendigedig yn y gwanwyn. Mae cysgodion sgerbydol coed Park Lodge yn hardd yn y gaeaf ond tymor yr haf yw’r gorau os ydych chi am weld blodau’r lili ar wyneb Llynnoedd Bosherston.