Alex Shilling

Ranger, Stackpole Estate

Proffil
Alex Shilling - Ranger

Dewch i gwrdd ag un o’n ceidwaid wrth iddo rannu ei syniadau da ar gyfer eich ymweliad â Stagbwll, yn ogystal â golwg ar ei rôl a’i hoff le yn Sir Benfro.

Ceidwad Stagbwll Alex Shilling

Beth yw natur eich rôl?

Mae rôl y ceidwad yn Stagbwll yn hynod o amrywiol gan ein bod yn rheoli yr amrywiaeth eang o gynefinoedd yma, yn ogystal â gwella mynediad ar draws y safle i alluogi pobl i fwynhau y dirwedd arbennig hon.

Maes fy arbenigedd personol i yw rheoli coedwigaeth, felly mae llawer o fy amser i yn cael ei dreulio yn cynllunio a rheoli ein coedwigoedd, cynnal archwiliadau diogelwch coed a gwaith adfer. Ond, mae gweithio ar ein arfordir godidog ac mewn lleoedd fel Llynnoedd Lili Dŵr Bosherston a Fferm Gupton yn golygu bod rhywbeth gwahanol yn digwydd bob dydd.

Beth y’ch chi’n ei fwynhau ynglŷn â gweithio i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol?

Rwy’n cael cyfrannu at gynnal a gwella lleoedd anhygoel ar gyfer bywyd gwyllt a mwynhad pobl bob dydd. Mae gwneud newidiadau positif yn rhoi hwb enfawr i’r galon ac mae adfyfyrio ar yr holl bethau da sy’ wedi eu cyflawni wrth i fi gerdded o gwmpas y stad yn fy ysgogi i eisiau gwneud mwy.

Oes gyda chi hoff le yn Sir Benfro?

Mae awyrgylch Freshwater West yn yr haf, er ei fod yn brysur yna, yn wych – yn enwedig pan fydd syrff da ar frig y don a Café Môr yn coginio!

Tase raid i fi ddewis rhywle i ffwrdd o Stagbwll (dwi YN gadael y lle weithiau!) wedyn dwi’n caru unigedd a golygfeydd bendigedig top y Preseli, a’r cyfan ar ei orau yn ystod pwl o dywydd sych ar gefn fy meic.

Beth yw eich 3 pheth gorau i’w gwneud a’u gweld yn Stagbwll?

  1. Cerddad gyda’r wawr – Mae crwydro o Lynnoedd Lili Dŵr Bosherston i Dde Broad Haven yn rhoi cyfle ardderchog i weld y gorau o’r bywyd gwyllt yma, ac ar y diwedd mae’r traeth yna i gyd i chi’ch hunan...a falle nofiad fach os yw’n ddigon twym!
  2. Beicio mynydd – Mae mynd ar gefn fy meic drwy goedwigoedd Castle Dock a Cheriton Bottom ar hyd ein llwybr newydd sydd wedi ei arwyddo yn arbennig o hyfryd yn y gwanwyn pan fydd clychau’r gog yn eu blodau. Mae’r daith yn gorffen gyda un o fy hoff olygfeydd ar y stad gyfan o Fryn Belvidere.
  3. Gwylio ʼstlumod – Mae gweld yr ystlumod trwyn pedol mawr yn dod mas o’r Iard Stabl yn olygfa gwerth chweil. Er eu bod nhw’n gymdogion i fi, dwi dal yn dwlu eu gwylio nhw wrth iddyn nhw heidio mas yn y cyfnos, ac mae rhannu hwn gyda ffrindiau a theulu sy’n ymweld yn brofiad gwych. Os anelwch draw am y bont wyth bwa yr un pryd, efallai y gwelwch chi ystlumod Daubenton yn bwydo’n isel dros arwynebedd y dwr.