Llwybr beicio mynydd Stagbwll

Llwybr beicio

Camwch oddi ar y trywydd arferol yn Stagbwll a darganfyddwch ein mannau gwylltach. Yng Nghoedwigoedd Doc y Castell a Cheriton Bottom fe welwch ein llwybr beicio mynydd sydd â dros 4 milltir o ddringfeydd, troeon a neidiau i brofi hyd yn oed y beiciwr mwyaf profiadol. Reidiwch yn erbyn cefndir epig o goetiroedd naturiol a golygfeydd tymhorol wrth i chi ddarganfod mwy o Ystâd Stagbwll.

A mountain biker at Stackpole

Map

A map of the Stackpole mountain bike trail

Dechrau:

Maes parcio Coedwig Doc y Castell, SR 979965

1

Dechreuwch ym maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghoedwig Doc y Castell, lle gwelwch arwydd croeso a map ar wal hen gaban y torrwr coed.

Dilynwch y trac drwy’r gât i’r gogledd, ac allan o’r maes parcio. Bydd y llwybr yn mynd â chi i fyny’r llethr yn raddol, gan basio bae prosesu pren a hen dŷ mwg cyn cymryd troad siarp i’r dde ar gyfer dringfa serth fer i’r top.

Dilynwch y llwybr a rennir, gan aros yn agos at ymyl y coetir wrth i’r llwybr gulhau a throelli rhwng y coed a’r bonion cyn cyrraedd cyffordd T ger hen fancyn.

2

Trowch i’r chwith a dilynwch y llwybr wrth ochr y bancyn i groesi’r llethr. Wrth i’r coed agor i fyny ar y dde, cymerwch olwg ar y fan lle rydym wedi ailblannu miloedd o goed llydanddail brodorol.

Ewch i lawr y llethr ar hyd y llwybr hwn cyn cyrraedd darn o goetir ffawydd sy’n fôr o glychau’r gog yn y gwanwyn. Trowch i’r chwith yma a dringwch am ychydig cyn gwyro i’r dde at y rhan gyntaf o’r trac sengl a adeiladwyd yn bwrpasol.

3

Ewch yn eich blaenau ar hyd y trac sengl, gan fynd i lawr y llethr eto drwy goed dwys tuag at y nant a thro cam i’r dde. Yna, ymunwch â’r prif drac ger y bae prosesu pren.

Ewch i fyny’r llwybr drwy fwy o goed (newydd eu plannu) tan fod y nant yn rhedeg reit wrth ochr y llwybr, lle byddwch yn troi i’r chwith (syth ymlaen i Eglwys Cheriton Stagbwll, sydd yn sicr yn werth ymweliad) i ddringo i mewn i floc coniffer.

Ar frig y ddringfa gyntaf, byddwch yn croesi’r trac sengl sy’n arwain i lawr y lethr cyn troi i’r dde i barhau i ddringo i dop y coetir, ger ymyl cae.

4

Wrth ddechrau symud i lawr y llethr, bydd y trywydd i’r chwith yn mynd â chi ar hyd llwybr byrrach, mwy serth, tra bod yr opsiwn i’r dde yn llai serth, ychydig yn hirach ac yn cynnwys gwreidd-gwymp bach.

Wrth i’r llwybr ddod allan o’r coetir aeddfed, croeswch y llwybr dringo a pharhau ar hyd llwybr agored i lawr y llethr sydd â naid dros fonyn, rhai canteli tynn, pont bren ac un set olaf o gorneli sy’n dod â chi i lawr at y nant a groesoch yn gynharach.

A group mountain biking at Stackpole

5

Gan droi i’r dde ar ôl y nant, mae’r llwybr yn dringo i mewn i ddyffryn newydd, gan groesi dwy hen bont fach cyn rhai bachdroeon heriol.

Ar y top, mae’r llwybr yn croesi’r llethr a bancyn cyn disgyn i mewn i rigol lle bydd angen i chi gadw eich cyflymder i fyny i’w gwneud hi dros y gwreiddiau wrth i chi ddringo ar yr ochr arall. Mae’r llwybr yma (sy’n llwybr a rennir) yn groesiad heriol, llawn gwreiddiau – cymerwch ofal os yw hi’n wlyb!

Wrth i’r coetir ffawydd a chlychau’r gog ymddangos unwaith eto, dilynwch y llwybr i’r chwith sy’n troelli i lawr dros naid fechan a bancyn serth yn ôl i fynedfa’r maes parcio.

6

Os gallwch wynebu un ddringfa arall, mae rhan olaf y ddolen yn mynd â chi i’r dde ar y ffordd allan o’r maes parcio, cyn troi i’r dde eto wrth y fynedfa gyntaf yn ôl i mewn i’r goedwig ac i fyny bryn sy’n dod yn fwyfwy serth cyn dod allan yn un o gyn-borthordai’r ystâd.

Wrth i’r llwybr barhau i fyny’r llethr, heibio dau dŷ, mae golygfeydd godidog yn ymddangos i’r gorllewin wrth y porth ger y llwybr. Mae golygfa well fyth yn aros amdanoch rownd y cornel – y Belfedir, hen ffoledd. Cadwch lygad allan am y llwybr bach sy’n arwain i fyny i’r bancyn ar y dde, ychydig cyn i chi basio drwy hen fancyn a dechrau mynd i lawr y llethr.

Mae’r gwymp hir olaf yn cael ei rhannu â cherddwyr a marchogion, felly byddwch yn ofalus oherwydd gall y llwybr hwn fod yn gyflym. Dilynwch ef yr holl ffordd i’r gwaelod, dod allan ar y ffordd a throi i’r chwith i ddychwelyd i’r maes parcio.

Diwedd:

Maes parcio Coedwig Doc y Castell, SR 979965

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Llwybr beicio mynydd Stagbwll

Tirwedd

Cau

Mae’r llwybr hwn yn mynd ar hyd y llwybrau a rennir a’r llwybrau un-trac yng Nghoedwigoedd Doc y Castell a Cheriton Bottom yn Ystâd Stagbwll. Mae’r gymysgedd o lwybrau naturiol a llwybrau a grëwyd ar gyfer beics yn dod ag amrywiaeth i’r llwybr cymharol fyr hwn, gyda chyfleoedd i ailadrodd darnau yn hawdd pan fyddwch wedi ymgyfarwyddo ag ef.

Mae’r llwybr yn cynnwys dros 4 milltir o ddringfeydd, troeon a neidiau i brofi hyd yn oed y beiciwr mwyaf profiadol.

Llwybr beicio mynydd Stagbwll

Cysylltwch â ni

Cau
Llwybr beicio mynydd Stagbwll

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Coedwig Doc y Castell, Stagbwll, Sir Benfro
Ar drên

Gorsaf Penfro 6 milltir (9.7km).

Ar y ffordd

Dilynwch y B4319 o Benfro i Stagbwll. Fe welwch faes parcio Coedwig Doc y Castell i’r chwith ohonoch, ychydig wedi’r troad a’r arwyddion ar gyfer Cwrt Stagbwll.

Ar fws

387/8 (Gwibfws yr Arfordir) – Yn dechrau yn Noc Penfro a Phenrhyn Angle. I weld llwybr ac amserlenni’r bws, ewch i wefan Cyngor Sir Penfro: www.pembrokeshire.gov.uk/bus-routes-and-timetables/bus-routes-list-coastal-buses

Llwybr beicio mynydd Stagbwll

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Mae’r tai bach agosaf yng Nghwrt Stagbwll (SA71 5DE).
  • Am luniaeth cyn neu ar ôl beicio, ewch i Ystafell De’r Tŷ Cychod yng Nghei Stagbwll neu Ardd Furiog Stagbwll ger Coedwig Parc y Porthdy. Fel arall, paciwch bicnic a mwynhewch damaid i’w fwyta ar eich taith – mae yna fwrdd picnic sy’n cynnig golygfeydd gwy