Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd

Llwybr cerdded

Beth am gerdded yn hamddenol drwy stad o’r 18fed ganrif, lle gallwch fwynhau bywyd gwyllt yr Afon Wysg a bryngaer hynod Coed-y-bwnydd. Dyma’r fryngaer fwyaf yn Sir Fynwy, ac mae’n un o’r rhai sydd wedi eu cadw orau yn y sir hefyd. Cewch olygfeydd hardd o Ben-y-fâl a Dyffryn Wysg, ac o Gastell Cleidda, un o ffoldai nodedig yr 18fed ganrif yng Nghymru.

Parcdir ar Stad Cleidda, Sir Fynwy

Map

Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd

Dechrau:

Maes parcio glan afon Cleidda SO361085

1

O’r maes parcio, cymerwch y gât i’r dde o’r panel dehongli a pharhau nes eich bod yn cyrraedd gât mochyn ar eich chwith wrth i’r llwybr droi i’r dde. Dilynwch arwyddion Taith Dyffryn Wysg. Mae’r llwybr yn rhedeg ar bwys yr afon am tua 1.8 milltir (3km), nes eich bod yn cyrraedd heol.

Darllen mwy

2

Trowch i’r chwith i fyny’r heol a pharhau am 0.6 milltir (1km). Ar ben y bryn, dilynwch yr heol i Fetws Newydd a throwch i’r dde wrth y gyffordd, gan gadw tafarn y Black Bear ar eich ochr dde. Parhewch am 300m, yna trowch i’r chwith i’r lôn sy’n arwain i’r eglwys.

3

Ewch drwy gatiau’r eglwys ac wrth ochr arall y fynwent ewch dros y sticill. Trowch i’r dde ac yna yn syth i’r chwith a pharhau nes eich bod yn cyrraedd sticill ar eich chwith. Parhewch i fyny’r bryn rhwng dau adeilad nes eich bod yn cyrraedd bryngaer Coed y Bwnydd ar eich chwith. Dilynwch y llwybr cylchol o amgylch y fryngaer a dychwelyd i gât cae wrth fynedfa wreiddiol y fryngaer gyferbyn ag ysgubor gerrig.

Darllen mwy

4

Ewch drwy’r gât mochyn a dilyn y llwybr caniataol ar draws y cae, gan gadw’r ysgubor gerrig ar eich ochr dde. Ar ochr arall y cae, croeswch y sticill i lôn Bryn Cleidda. Trowch i’r chwith i’r lôn a pharhau i gerdded, gan gadw ar y chwith lle mae’r lôn yn fforchio’n ddwy nes eich bod yn cyrraedd gât mochyn ar eich chwith yn y berth. Pasiwch drwy’r gât mochyn a dilyn y llwybr i lawr y bryn glaswelltog, trwy’r bwlch yn y llinell o goed a pharhau dros ddwy sticill nes eich bod yn cyrraedd y goedwig y tu ôl i Gastell Cleidda. Dilynwch yr arwyddbyst pren i Gleidda nes eich bod yn cyrraedd y llwybr yn y goedwig i fynedfa Castell Cleidda. Parchwch breifatrwydd y bobl hynny sy’n aros yn y castell.

Darllen mwy

5

Ar ddiwrnod clir, mwynhewch olygfeydd Pen-y-fâl a’r Ysgyryd ar ochr ddwyreiniol y Mynydd Du. Ar ôl gwneud hyn, dilynwch y llwybr y tu ôl i’r castell trwy’r goedwig i’r gât bren ac i barc Ystad Cleidda. Parhewch ar hyd llwybr glaswelltog uwchlaw’r coed nes eich bod yn cyrraedd tramwyfa. Croeswch y dramwyfa, gan gadw’r goedwig gyda ffens ar eich ochr dde a dilynwch y llinell o goed ar letraws i fyny’r bryn nes eich bod yn cyrraedd gât yng nghornel y cae. Dilynwch y llwybr trwy dair gât ac i lawr grisiau serth i’r heol.

Darllen mwy

6

Croeswch yr heol yn ofalus i’r troad am y Clytha Arms ar yr ochr gyferbyn. Pasiwch drwy’r gât fetel yn syth o’ch blaen a pharhau dros y sticill ar y dde. Dilynwch y llwybr wedi’i farcio ar draws sawl cae nes eich bod yn cyrraedd hen dderwen fawr yng nghornel y cae gyda Fferm y Capel ar eich chwith. Mae’r ffermdy hardd hwn o ddiwedd yr oesoedd canol yn un o’r adeiladau hynaf sy’n berchen i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Darllen mwy

7

Pasiwch drwy’r gât mochyn, croeswch y llwybr i’r goedwig. Dilynwch y llwybr y tu ôl i’r berth, gan droelli trwy’r goedwig nes eich bod yn cyrraedd llwybr arall. Trowch i’r chwith ac yna yn syth i’r dde. Dilynwch y llwybr ar hyd ymyl y goedwig am 400m. Cyn i’r llwybr fynd yn ôl i’r goedwig, mwynhewch yr olygfa o Gastell Cleidda ar eich chwith.

8

Parhewch ar hyd y llwybr ag arwyddion o amgylch cefn Rose Cottage a thrwy weddillion hen ddoc caniau llaeth, at giât sy’n arwain at ymyl y brif heol. Croeswch yr heol a mynd trwy’r giât wiced fetel. Ewch i gornel bellaf y cae ar y chwith, gan groesi pont bren fer ychydig cyn giât. Ewch drwy’r giât i fynd yn ôl ar Lwybr Taith Gerdded Glan Afon Wysg a pharhau o amgylch y tro siarp i’r chwith yn ôl i’r maes parcio.

Diwedd:

Maes parcio glan afon Cleidda SO361085

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd

Tirwedd

Cau

Llwybrau glaswellt yn bennaf trwy goedwigoedd a chaeau, er bydd rhai mannau’n fwdlyd mewn tywydd gwael. Mae rhywfaint o gerdded ar heolydd tarmac. Mae ychydig o lethrau serth a sawl camfa i’w chroesi. Mae croeso i gŵn dan reolaeth gadarn.

Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Clytha riverside car park
Ar drên

Yr orsaf agosaf yw y Fenni, 5 milltir (8km) i ffwrdd. I gyrraedd y dechrau, cymerwch fws 83 i’r Clytha Arms

Ar y ffordd

O’r dwyrain ewch i gyfeiriad y gorllewin ar hyd yr A40 i’r Rhaglan. Yn Rhaglan, cymerwch y bedwaredd allanfa oddi ar y gylchfan tuag at Gleidda a dilyn arwyddion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. O’r gorllewin, cymerwch y B4598 o’r Fenni. Ar ôl tua 5 milltir (8km) trowch i’r dde tuag at Fetws Newydd a dilyn arwyddion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Ar droed

Mae Taith Gerdded Dyffryn Wysg, sy’n rhedeg rhwng Casnewydd ac Aberhonddu, yn mynd trwy Stad Cleidda

Ar fws

Bus number 83 between Abergavenny and Monmouth, alight at The Clytha Arms and follow the circular route from this point

Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Mae tafarndai lleol y Clytha Arms a'r Black Bear ym Metws Newydd wedi'u lleoli ar hyd y llwybr
  • Sylwch fod rhannau o’r daith gerdded hon yn croesi tir nad yw’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
  • Nid oes cyfleusterau ar y safle hwn. Y Fenni yw’r lle agosaf sydd â chyfleusterau