Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd

Llwybr cerdded

Beth am gerdded yn hamddenol drwy stad o’r 18fed ganrif, lle gallwch fwynhau bywyd gwyllt yr Afon Wysg a bryngaer hynod Coed-y-bwnydd. Dyma’r fryngaer fwyaf yn Sir Fynwy, ac mae’n un o’r rhai sydd wedi eu cadw orau yn y sir hefyd. Cewch olygfeydd hardd o Ben-y-fâl a Dyffryn Wysg, ac o Gastell Cleidda, un o ffoldai nodedig yr 18fed ganrif yng Nghymru.

Parcdir ar Stad Cleidda, Sir Fynwy

Map

Map route for Clytha and Coed y Bwnydd walk

Dechrau:

Maes parcio glan afon Cleidda SO361085

1

O’r maes parcio, ewch drwy’r giât wrth y panel dehongli a pharhau nes eich bod yn cyrraedd giât i lawr ar y chwith. Dilynwch arwyddion Taith Gerdded Dyffryn Wysg, sy’n dilyn ymyl yr afon am ryw 1.8 milltir (3km), nes eich bod yn dod at yr heol.

Darllen mwy

2

Trowch i’r chwith i fyny’r heol a pharhau am tua hanner milltir (1km). Wrth i’r heol fynd yn wastad ar ben y bryn, ychydig cyn i chi ddechrau mynd lawr ac i mewn i bentref Betws Newydd, gwyliwch am giât ar y dde wrth bolyn teligraff, wedi’i gorchuddio’n rhannol gan berth. Dilynwch y llwybr trwy’r giât ac ar draws y cae. Parhewch i faes parcio’r clwb golff a dod allan ar yr heol fach mae’n cysylltu â hi. Trowch i’r dde a pharhau am 50m, yna trowch i’r chwith i lôn sy’n arwain at yr eglwys.

3

Ewch drwy giatiau’r eglwys a mynd dros y gamfa wrth ochr arall yr eglwys. Trowch i’r dde, yna i’r chwith yn union wedi hynny a pharhau nes eich bod yn cyrraedd camfa ar y chwith. Parhewch i fynd lan y rhiw, croeswch y camfeydd a mynd i lawr yr heol ar ochr arall y bryn. Dilynwch y lôn gul lan y rhiw nes eich bod yn cyrraedd bryngaer Coed-y-bwnydd ar y chwith. Dilynwch y llwybr cylchol o amgylch y fryngaer a dychwelyd drwy giât y cae yn agos at fynedfa’r gaer wreiddiol.

Darllen mwy

4

Ewch drwy’r giât a dilyn y llwybr caniataol heibio’r ysgubor ar ochr arall y cau. Ewch dros y gamfa a throi i’r chwith i’r lôn. Ewch yn eich blaen a chadwch i’r chwith lle mae’r lôn yn fforchio’n ddwy nes i chi gyrraedd giât mochyn ar y chwith. Croeswch y gamfa a dilyn y llwybr i lawr y bryn glaswelltog, trwy’r bwlch yn y rhes o goed a pharhau dros ddwy gamfa nes eich bod yn cyrraedd y goedwig y tu ôl i Gastell Cleidda. Dilynwch yr arwyddion pren i Gleidda.

Darllen mwy

5

Cerddwch at du blaen y castell, trwy’r goedwig a’r giât, ar hyd y grib laswelltog uwchben y coed i’r lôn sy’n arwain lan at y castell. Croeswch y lôn lle mae’r goedwig wedi’i ffensio yn dod i ben a dilyn y rhes o goed ar letraws i fyny’r rhiw at giât yng nghornel bellaf y safle. Dilynwch y llwybr ag arwyddion ar ei hyd dros ddwy gamfa arall a thrwy giât, sy’n arwain at risiau serth a ffordd brysur y B4598.

6

Croeswch yr heol hon yn ofalus, at y ffordd sy’n troi at y Clytha Arma ar yr ochr draw. Ewch drwy’r giât fetel yn union o’ch blaen a pharhau dros y gamfa. Dilynwch y llwybr ag arwyddion gan groesi padog ceffylau a sawl cae nes eich bod yn cyrraedd coedwig ger Fferm y Capel.

7

Ewch drwy’r giatiau mochyn i’r goedwig a dilyn y llwybr sy’n troelli trwy’r coed ac sy’n rhedeg yn gyfochrog â’r A40. Ychydig ar ôl i’r llwybr ledu a phasio’n agos i’r A40, mae’n ymuno â Nant Clawdd, ac mae’n dilyn y nant honno nes cyrraedd giât ar ymyl y goedwig.

8

Parhewch ar hyd y llwybr ag arwyddion o amgylch cefn Rose Cottage a thrwy weddillion hen ddoc caniau llaeth, at giât sy’n arwain at ymyl y brif heol. Croeswch yr heol a mynd trwy’r giât wiced fetel. Ewch i gornel bellaf y cae ar y chwith, gan groesi pont bren fer ychydig cyn giât. Ewch drwy’r giât i fynd yn ôl ar Lwybr Taith Gerdded Glan Afon Wysg a pharhau o amgylch y tro siarp i’r chwith yn ôl i’r maes parcio.

Diwedd:

Maes parcio glan afon Cleidda SO361085

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd

Tirwedd

Cau

Llwybrau glaswellt yn bennaf trwy goedwigoedd a chaeau, er bydd rhai mannau’n fwdlyd mewn tywydd gwael. Mae rhywfaint o gerdded ar heolydd tarmac. Mae ychydig o lethrau serth a sawl camfa i’w chroesi. Mae croeso i gŵn dan reolaeth gadarn.

Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Clytha riverside car park
Ar drên

Yr orsaf agosaf yw y Fenni, 5 milltir (8km) i ffwrdd. I gyrraedd y dechrau, cymerwch fws 83 i’r Clytha Arms

Ar y ffordd

O’r dwyrain ewch i gyfeiriad y gorllewin ar hyd yr A40 i’r Rhaglan. Yn Rhaglan, cymerwch y bedwaredd allanfa oddi ar y gylchfan tuag at Gleidda a dilyn arwyddion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. O’r gorllewin, cymerwch y B4598 o’r Fenni. Ar ôl tua 5 milltir (8km) trowch i’r dde tuag at Fetws Newydd a dilyn arwyddion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Ar droed

Mae Taith Gerdded Dyffryn Wysg, sy’n rhedeg rhwng Casnewydd ac Aberhonddu, yn mynd trwy Stad Cleidda

Ar fws

Bus number 83 between Abergavenny and Monmouth, alight at The Clytha Arms and follow the circular route from this point

Taith gerdded Cleidda a Choed-y-bwnydd

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Nid oes cyfleusterau ar y safle hwn
  • Y Fenni yw’r lle agosaf sydd â chyfleusterau