Taith gylchol fer Cleidda

Llwybr cerdded

Cerddwch yn hamddenol drwy’r stad ddigyfnewid hon yn Sir Fynwy a mwynhau’r golygfeydd hyfryd, yr hanes cyfoethog a digon o fywyd gwyllt.

Afon Wysg yn yr haf ar Stad Cleidda, Sir Fynwy

Map

Map route for Clytha short circular walk

Dechrau:

Maes parcio glan afon Cleidda SO361085

1

O’r maes parcio ewch drwy’r giât wrth y panel dehongli a pharhau am 200m cyn troi i’r dde i ddilyn y llwybr ag arwyddion ar hyd Afon Wysg. Ar ôl tua 600m, ewch drwy’r ail giât ar y dde (yr un â’r gwrthbwys carreg) ac ewch i fyny’r bryn ac ar draws y cae i’r giât wiced fetel sy’n arwain i’r heol.

2

Croeswch yr heol yn ofalus at y giât bren. Ewch drwy’r giât a heibio i olion doc caniau llaeth ar y dde, a thrwy’r giât ar y chwith. Dilynwch y llwybr ar draws y cae a heibio cefn Rose Cottage, a pharhau i ddilyn yr arwyddion trwy’r coetir. Mae’r llwybr yn dilyn cwrs Nant Clawdd cyn pasio’n agos i’r A40 a mynd yn ôl i mewn i’r coetir. Parhewch i ddilyn yr arwyddion heibio i gefn Chapel Farm at giât ar ymyl cae.

Darllen mwy

3

Dilynwch y llwybr ag arwyddion tua’r de drwy sawl cae a giât. Croeswch drwy badog a thros gwpl o gamfeydd i gyrraedd giât fetel ger yr heol. Mae’r lôn i dafarn y Clytha Arms ar y chwith a thros yr heol mae sawl gris serth i fyny i ben banc lle mae’r daith gerdded yn parhau.

Darllen mwy

4

Croeswch yr heol yn ofalus a dringo’r grisiau. Ar ôl mynd trwy’r giât ar ben y grisiau, cadwch i’r dde a pharhau i ddilyn yr arwyddion dros gwpl o gamfeydd i mewn i gae ar ochr bryn. Dilynwch y rhes o goed pisgwydd ar letraws i lawr i’r llwybr. Roedd y coed hyn yn arfer ffurfio rhodfa at Gastell Cleidda. Ar ôl cyrraedd y trac, trowch i’r dde, gan gymryd y fforch ar yr ochr dde i fyny at y castell.

Darllen mwy

5

Ar ôl stopio i edmygu’r eiddo hynod hwn, dilynwch yr arwyddion pren i Gleidda, sy’n mynd i mewn i’r coed ac o amgylch cefn yr adeilad. Ewch drwy’r giât, dilynwch y cyfeirbyst ar hyd y grib laswelltog uwchben y coed, ac yna ewch i’r chwith ac yn ôl o dan y coed nes eich bod yn cyrraedd giât wiced fach wrth yr heol. Ewch drwy’r giât, trowch i’r chwith a cherdded ar hyd yr heol am 20m ac yna trowch i’r dde yn ôl i’r maes parcio lle dechreuoch chi’r daith gerdded.

Diwedd:

Maes parcio glan afon Cleidda SO361085

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gylchol fer Cleidda

Tirwedd

Cau

Llwybrau glaswelltog yn bennaf trwy goetiroedd a chaeau. Gallai rhai mannau fod yn fwdlyd mewn tywydd gwlyb. Llechweddau ysgafn yn gyffredinol, un llechwedd fer a serth gyda grisiau a sawl camfa. Mae croeso i gŵn dan reolaeth gadarn.


 

Taith gylchol fer Cleidda

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gylchol fer Cleidda

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Clytha riverside car park
Ar drên

Gorsaf y Fenni 5 milltir (8km) o Gleidda. Cymerwch wasanaeth bws 83 i gyrraedd y dechrau

Ar y ffordd

O’r dwyrain, ewch tua’r gorllewin ar hyd yr A40 i’r Rhaglan. Cymerwch y bedwaredd allanfa ar gylchfan Rhaglan, yn dilyn arwydd Cleidda, ac yna dilyn arwyddion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. O’r gorllewin, dilynwch y B4598 o gylchfan Hardwick ychydig y tu allan i’r Fenni. Parhewch am 4.7 milltir (7.5km), trowch i’r dde i heol Betws Newydd a dilyn arwyddion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Ar droed

Mae Taith Gerdded Dyffryn Wysg, o Gasnewydd i Aberhonddu, yn pasio trwy Gleidda

Ar fws

Gwasanaeth 83 rhwng y Fenni a Threfynwy. Dewch o’r bws wrth dafarn y Clytha Arms ac ymuno â’r daith gerdded ar bwynt pedwar

Taith gylchol fer Cleidda

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Y Fenni yw’r lle agosaf sydd â chyfleusterau
  • Nid oes cyfleusterau ar y safle hwn