Taith gylchol fer Cleidda

Llwybr cerdded

Cerddwch yn hamddenol drwy’r stad ddigyfnewid hon yn Sir Fynwy a mwynhau’r golygfeydd hyfryd, yr hanes cyfoethog a digon o fywyd gwyllt.

Afon Wysg yn yr haf ar Stad Cleidda, Sir Fynwy

Map

Taith gylchol fer Cleidda

Dechrau:

Maes parcio glan afon Cleidda SO361085

1

O’r maes parcio, cymerwch y giât i’r dde o’r panel dehongli a pharhewch am 220 llath (200m). Dilynwch y llwybr o gwmpas i’r dde ac ymlaen ar hyd Afon Wysg. Ar ôl tua 660 llath (600m), ewch drwy’r ail giât ar y dde (yr un â’r gwrthbwys carreg) ac ewch ychydig i fyny’r bryn ac ar hyd ymyl y cae i’r giât wiced fetel sy’n arwain i’r heol.

2

Croeswch yr heol yn ofalus. Ewch trwy’r giât bren ar ochr chwith hen ddoc caniau llaeth. Ar ôl pellter byr ewch drwy giât wiced ar eich chwith. Dilynwch y llwybr ar hyd ymyl y cae y tu ôl i ddarn o goetir a chefn gardd Rose Cottage. Mae’r llwybr yn arwain i giât mochyn bren sy’n mynd â chi i mewn i Goedwig Twyn y Cregan. Dilynwch yr arwyddion wedi’u marcio trwy’r coetir gan olrhain cwrs Nant Clawdd cyn pasio’n agos i’r A40 a mynd i fyny at ymyl y goedwig. Cyn i chi droi i’r chwith mwynhewch y golygfeydd ar draws Parc Cleidda i Gastell Cleidda. Mae’r llwybr bellach yn dilyn trac ar ymyl y goedwig gyda pharcdir ar eich ochr dde. Ar ôl 440 llath (400m) byddwch yn dod at drac arall, trowch i’r chwith (sylwch nad oes Hawl Dramwy Gyhoeddus trwy’r buarth), yna yn syth i’r dde a dilyn llwybr sy’n ymdroelli trwy’r coed. Dilynwch y llwybr i ddod allan y tu ôl i berth ac ar bwys trac. Pan ddaw’r berth i ben, ewch ar draws y trac i’r chwith i giât mochyn sy’n mynd i mewn i gae ger coeden dderw fawr. Os byddwch yn cyrraedd cefn Chapel Farm bydd rhaid i chi droi rownd a dod o hyd i’r giât mochyn ar eich ochr dde.

Darllen mwy

3

Gan gadw’r goeden dderw ar eich chwith, dilynwch y llwybr ar draws y cae i gamfa. Wrth i chi groesi’r cae, byddwch yn pasio sawl carreg ar eich chwith. Dyma adfeilion Capel Sant Aeddan a sefydlwyd ym 1188 gan Aeddan o Waethfoed. Ar ôl croesi’r gamfa gyntaf, parhewch i ddilyn y llwybr wedi’i farcio i’r de trwy sawl cae a giât. Yn y pen draw, byddwch yn croesi padog ceffyl, ewch i gornel dde uchaf y cae hwn a thros y gamfa a dilyn darn byr o drac i giât fetel ger yr heol. Ar eich chwith mae dreif sy’n arwain i dafarn y Clytha Arms. Croeswch yr heol yn ofalus iawn i res o risiau cerrig serth i fyny i ben clawdd lle mae’r daith yn parhau.

Darllen mwy

4

Croeswch yr heol yn ofalus a dringo’r grisiau. Ar ôl mynd trwy’r giât ar ben y grisiau, cadwch i’r dde a pharhau i ddilyn yr arwyddion dros gwpl o gamfeydd i mewn i gae ar ochr bryn. Dilynwch y rhes o goed pisgwydd ar letraws i lawr i’r llwybr. Roedd y coed hyn yn arfer ffurfio rhodfa at Gastell Cleidda. Ar ôl cyrraedd y trac, trowch i’r dde, gan gymryd y fforch ar yr ochr dde i fyny at y castell.

Darllen mwy

5

Cymerwch ychydig o amser i edmygu’r eiddo rhyfeddol hwn a’r golygfeydd ar draws Pen-y-fâl a’r Ysgyryd. Dilynwch yr arwyddion pren sy’n eich cyfeirio ar hyd trac sy’n rhedeg i lawr y tu ôl i’r Castell. Ewch trwy giât y cae pren ar ymyl Castell y Goedwig ac yn ôl i barcdir. Mae’r llwybr yn dilyn trac glaswelltog i lawr y rhiw ar hyd crib clawdd serth â choed gwasgaredig arno. Pan ddaw’r coed i ben, trowch i’r chwith yn ôl o dan y clawdd gyda’r parcdir ar eich ochr dde. Ar ôl 220 llath (200m) cadwch i’r dde ac i lawr y rhiw nes i chi gyrraedd giât wiced fetel fach ger yr heol. Ewch drwy’r giât, trowch yn syth i’r chwith a cherdded ar hyd y ffordd am 50m cyn troi i’r dde yn ôl i’r maes parcio lle dechreuoch chi’ch taith gerdded.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes parcio glan afon Cleidda SO361085

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gylchol fer Cleidda

Tirwedd

Cau

Llwybrau glaswelltog yn bennaf trwy goetiroedd a chaeau. Gallai rhai mannau fod yn fwdlyd mewn tywydd gwlyb. Llechweddau ysgafn yn gyffredinol, un llechwedd fer a serth gyda grisiau a sawl camfa. Mae croeso i gŵn dan reolaeth gadarn.


 

Taith gylchol fer Cleidda

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gylchol fer Cleidda

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Clytha riverside car park
Ar drên

Gorsaf y Fenni 5 milltir (8km) o Gleidda. Cymerwch wasanaeth bws 83 i gyrraedd y dechrau

Ar y ffordd

O’r dwyrain, ewch tua’r gorllewin ar hyd yr A40 i’r Rhaglan. Cymerwch y bedwaredd allanfa ar gylchfan Rhaglan, yn dilyn arwydd Cleidda, ac yna dilyn arwyddion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. O’r gorllewin, dilynwch y B4598 o gylchfan Hardwick ychydig y tu allan i’r Fenni. Parhewch am 4.7 milltir (7.5km), trowch i’r dde i heol Betws Newydd a dilyn arwyddion yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Ar droed

Mae Taith Gerdded Dyffryn Wysg, o Gasnewydd i Aberhonddu, yn pasio trwy Gleidda

Ar fws

Gwasanaeth 83 rhwng y Fenni a Threfynwy. Dewch o’r bws wrth dafarn y Clytha Arms ac ymuno â’r daith gerdded ar bwynt pedwar

Taith gylchol fer Cleidda

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Y Fenni yw’r lle agosaf sydd â chyfleusterau
  • Nid oes cyfleusterau ar y safle hwn