Taith gylchol Pen-y-fâl

Llwybr cerdded

Crwydrwch drwy gwm coediog dwfn ac allan i’r rhostir agored, dringwch fynydd eiconig Pen-y-fâl a mwynhau’r golygfeydd rhyfeddol o’r wlad o’i hamgylch, sy’n ymestyn draw i Aber Hafren a Bannau Brycheiniog.

Llwybr ar gau

Mae ein holl dai, gerddi, parciau, caffis a siopa yn awr ar gau i helpu atal lledaeniad y coronafeirws. Gofynnwn yn daer i bobl aros y neu hardal leol, a chydymffurfio gyda mesurau ymbellhau cymdeithasol – plis peidiwch a theithio.

Mynydd Pen-y-fâl a chrib y Deri ar fachlud haul

Map

Map route for Sugarloaf circuit walk

Dechrau:

Maes parcio Llanwenarth, cyfeirnod grid: SO268166

1

O’r maes parcio, cerddwch ychydig yn is i lawr y ffordd y cyrhaeddoch chi ac ewch i fyny at y glaswellt ar yr ochr chwith. Ewch ymlaen ar hyd y llwybr glaswellt syth a llydan hwn wrth iddo ddringo’n raddol uwchben y ffordd am tua 0.5 milltir (800m). Cymerwch y trydydd llwybr drwy’r rhedyn am tua 90m, croeswch lwybr arall a phasiwch dair coeden dderw ar y dde, gan ddilyn y llwybr i mewn i'r coetir yn syth ymlaen.

2

Parhewch ar hyd y llwybr hwn drwy’r coetir, tua’r gogledd at gopa Pen-y-fâl. Byddwch yn dod i lannerch yn y rhedyn ac yna cymerwch y llwybr i lawr ar y dde sy’n parhau drwy’r goedwig gyforiog o fywyd gwyllt nes i chi ddod i ben nant lle mae nentydd llai yn ymuno â hi.

Darllen mwy

3

Dilynwch y llwybr yn syth i fyny dyffryn y nant gan fynd tua’r gogledd-ddwyrain. Mae’n ddringfa serth i fyny at y grib, ond unwaith y byddwch chi ar y grib, bydd copa Pen-y-fâl yn dod i’r golwg. Edrychwch y tu ôl i chi am olygfeydd o’r Fenni a Dyffryn Wysg. Parhewch i fyny’r rhiw serth sy’n greigiog mewn mannau, i gopa Pen-y-fâl.

4

Ar ôl i chi gyrraedd y copa, ewch at y piler triongli a mwynhau’r golygfeydd gwych o’ch cwmpas. Ar ddiwrnod clir gallwch weld y Bannau Brycheiniog, Aber Hafren ac ymlaen i dde-orllewin Lloegr. Byddwch hefyd yn gallu gweld y Mynyddoedd Duon cyfagos, fel Ysgyryd Fawr a Skirrid Fawr a Bryn Hatterall.

Darllen mwy

5

Pan fyddwch yn cyrraedd y copa, anelwch am y piler triongli a mwynhau’r golygfeydd gwych o’ch cwmpas. Ar ddiwrnod clir, gallwch weld Bannau Brycheiniog, Aber Hafren a De-orllewin Lloegr. Byddwch hefyd yn gweld rhannau hyfryd o’r Mynyddoedd Duon o’ch cwmpas, fel Ysgyryd Fawr a Mynydd y Gader.

Darllen mwy

6

Dilynwch y llwybr wrth ochr y clawdd a pharhewch i lawr ar hyd y llwybr uchaf ar y grib. Yn y pen draw fe welwch ffens ar y dde. Cerddwch ar hyd y llwybr sy’n rhedeg fwy neu lai yn gyfochrog â’r ffens hon, nes bod y ffens yn troi cornel i lawr y bryn.

7

Ar y pwynt hwn, dilynwch gyfeiriad y llwybr cyn disgyn i’r maes parcio lle dechreuoch y daith hon.

Diwedd:

Maes parcio Llanwenarth, cyfeirnod grid: SO268166

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gylchol Pen-y-fâl

Tirwedd

Cau

Llwybrau llaid a charreg garw, dringfeydd serth, a rhai mannau creigiog sy’n gofyn am gymryd gofal mawr. Rhaid croesi nant fach.

Mae croeso i gŵn ond rhaid eu cadw ar dennyn oherwydd mae’r llwybr yn mynd trwy dir comin lle mae defaid yn pori.

Taith gylchol Pen-y-fâl

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gylchol Pen-y-fâl

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Llanwenarth car park, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA
Ar drên

Yr orsaf drenau agosaf yw y Fenni tua 2 filltir (3.2km) i ffwrdd.

Ar y ffordd

O’r gorllewin dilynwch yr A40. Cyn cyrraedd y Fenni, ac ychydig ar ôl tafarn y Lamb and Flag, trowch i’r chwith lle dangosir arwyddbost ar gyfer Sugarloaf Vineyards. Cymerwch y cyntaf ar y chwith a dilyn yr heol i fyny’r rhiw. Trowch i’r chwith eto ac mae’r heol yn gwyro’n sydyn i’r dde.

Parhewch i fyny’r rhiw nes eich bod yn dod i droad siarp iawn ar y chwith. Dilynwch y troad hwn a chymerwch y fforch ar y dde yn fuan wedyn. Parhewch ar hyd yr heol hon, gan fynd heibio i fannau parcio bach, nes eich bod yn cyrraedd y prif faes parcio tarmac gyda philer triongli cerrig.

O’r dwyrain, dilynwch yr A40 allan o’r Fenni a throwch i’r dde gan ddilyn yr arwyddion i Sugarloaf Vineyards.

Ar droed

Mae sawl llwybr troed yn croesi dros Ben-y-fâl, fel arall dilynwch heolydd bach.

Ar fws

Gwasanaeth X43 o Gaerdydd i’r Fenni a Bws y Bannau B4 o Gasnewydd ac Aberhonddu.

Taith gylchol Pen-y-fâl

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Nid oes unrhyw gyfleusterau fel toiledau cyhoeddus neu siop – lleolir y cyfleusterau agosaf yn y Fenni
  • Mae’r maes parcio yn rhad ac am ddim
  • Mae croeso i gŵn ond rhaid eu cadw ar dennyn