Beth sydd ‘mlaen yn Nhŷ Tredegar yn 2017?

Teulu’n dewis tamaid i’w fwyta yng Nghwt y Berllan, Tŷ Tredegar

Mae tirlun Tŷ Tredegar yn newid byth a hefyd, o liwiau melyn a glas cennin Pedr y gwanwyn i oren tanllyd y dail yn yr hydref. Gyda chymaint i’w weld a’i ddysgu, rydyn ni wedi llunio rhaglen o sgyrsiau, teithiau a digwyddiadau i’ch helpu i gael y mwyaf o’ch ymweliad.

Hanner Tymor Chwefror

Bydd Tŷ Tredegar yn ailagor ddydd Sadwrn 18 Chwefror drwy gynnig diwrnod arbennig â mynediad am ddim i ddechrau’r tymor. Drwy gydol hanner tymor, gall teuluoedd ddod wyneb yn wyneb â natur ar y teithiau sbotio sy’n arwain drwy’r gerddi, mwynhau’r gweithgareddau ’50 o bethau i’w gwneud’ a rhoi cynnig ar greu blychau adar.

Bydd cyfle arbennig hefyd i gymryd rhan yn y prosiect Codi’r Caead ac i fod yn rhan o ffabrig yr adeilad am y ganrif nesaf.

Dewch i drio gwisgoedd gwahanol yn y Parlwr Newydd
Dwy ferch yn gwisgo i fyny yn Nhŷ Tredegar
Dewch i drio gwisgoedd gwahanol yn y Parlwr Newydd

Dringo’r Sgaffaldiau

Gan fod y ffasâd ysblennydd o’r 17eg ganrif wedi’i orchuddio â sgaffaldiau am y tro, dyma’n cyfle i gael cip ar y cudd.

Byddwn yn cyhoeddi amseroedd a dyddiadau’r sesiynau Dringo’r Sgaffaldiau maes o law ond dim ond o ddydd Llun i ddydd Gwener y byddant yn rhedeg, a byddant yn dod i ben cyn diwedd y tymor. Bydd rheolau taldra a dillad hefyd yn cael eu gosod.

Cadwraeth ar Waith

Mae ein diwrnodau Cadwraeth ar Waith poblogaidd yn ôl! Byddant nawr yn rhedeg bob dydd Mercher o 12pm i 3pm. Bydd ein tîm cadwraeth yn dod â’u gwaith allan i’r awyr iach i roi’r cyfle i chi weld yr holl waith sy’n cael ei wneud i ofalu am dŷ mor fawr.

Gwyliau’r Pasg

Mae gennym lond basged o ddanteithion i gadw’ch teulu’n brysur dros y gwyliau. Gallwch roi cynnig ar y gweithgareddau ’50 o bethau i’w gwneud’, crwydro ar hyd ein teithiau sbotio a cheisio cwblhau ein taith Wyau Pasg Cadbury flynyddol.

Gŵyl y Banc Calan Mai

Dathlwch yr Wythnos Ddi-Sgrîn a mwynhewch yr awyr iach wrth i ni ganolbwyntio ar un o hoff ddigwyddiadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ’50 o bethau i’w gwneud cyn eich bod yn 11¾’, dros y penwythnos hir.

Penwythnos Môr-ladron y Capten Henry Morgan

Mae’r Capten Henry Morgan yn ôl o ddydd Sadwrn 27 i ddydd Llun 29 Mai ac mae’n chwilio am griw o fôr-ladron ifanc i ymuno ag ef ar ei antur nesaf. Treuliwch y penwythnos ar eich ‘coesau môr’ gyda gweithgareddau thema, gemau ac ambell beth annisgwyl!

Hanner Tymor Mai

Mae digon i’ch diddanu yma dros hanner tymor. Rhowch gynnig ar ein teithiau sbotio a’r gweithgareddau ’50 o bethau i’w gwneud’ yn y gerddi.

Mae llawer o ymwelwyr yn dod i Dŷ Tredegar i fwynhau picnic
Ymwelwyr yn mwynhau picnic yng Ngardd y Gedrwydden yn Nhŷ Tredegar
Mae llawer o ymwelwyr yn dod i Dŷ Tredegar i fwynhau picnic

Y Gwyliau Haf

Unwaith eto byddwn yn cynnig rhaglen o adloniant i’r plant drwy gydol y gwyliau.
Y Gerddi a’r Parcdir yw’r llefydd perffaith i greu atgofion arbennig yr haf hwn. Mwynhewch wên yr haul drwy ymlacio ar gadair gynfas gyfforddus, rhowch gynnig ar chwarae gemau gardd, neu paratowch bicnic blasus i’w fwynhau ar lannau’r llyn.

Gŵyl y Teulu

Ymunwch â ni am wledd o theatr, dawnsio a cherddoriaeth wrth i ni groesawu doniau lleol i diroedd Tŷ Tredegar. Byddwn yn cyhoeddi amseroedd, dyddiadau a pherfformwyr yr ŵyl yn nes at yr amser, felly cadwch lygad allan am fanylion ar ein gwefan.

Hanner Tymor Hydref

Byddwn yn dathlu popeth sy’n ymwneud â’r hydref gyda’n teithiau sbotio a’n gweithgareddau ‘50 o bethau’. Ymunwch â ni i gerfio pwmpen a mwynhau digwyddiadau brawychus Calan Gaeaf.

Y Nadolig yn Nhŷ Tredegar

Unwaith eto byddwn yn ailagor ein drysau ar gyfer dathliadau Nadolig traddodiadol arbennig. Cadwch lygad allan am ddigwyddiadau yn hwyrach yn y flwyddyn.

Dewch i roi cynnig ar gerfio pwmpen dros Galan Gaeaf
Teulu’n cerfio pwmpen ar gyfer Calan Gaeaf
Dewch i roi cynnig ar gerfio pwmpen dros Galan Gaeaf