Beth sydd ‘mlaen yn Nhŷ Tredegar yn 2019

Yr olygfa o Dŷ Tredegar o’r Gatiau Edney

Rydym wedi creu calendr o raglenni a digwyddiadau i danio’r synhwyrau a chyffroi’r meddwl, gyda rhywbeth i natur-garwyr ifanc, hen haneswyr a phawb arall yn y canol!

Hanner tymor mis Chwefror

16 Chwefror – 3 Mawrth

Trowch y cloc yn ôl dros hanner tymor mis Chwefror i fyw diwrnod ym mywyd y gweision yn Nhŷ Tredegar. Crwydrwch drwy'r ystafelloedd prysur o dan y grisiau a dysgwch am gyfrifoldebau staff y 19eg ganrif.

Bydd cyfle hefyd i roi tic wrth ymyl un o'r 50 peth i'w gwneud cyn eich bod yn 11¾ a chreu bocs adar ar gyfer eich cartref, neu gallwch fwynhau celf a chrefft yn Neuadd y Gweision.

Trowch y cloc yn ôl yn Nhŷ Tredegar
Trowch y cloc yn ôl yn Nhŷ Tredegar
Trowch y cloc yn ôl yn Nhŷ Tredegar

Teithiau y tu ôl i’r llenni

Dyddiadau amrywiol ym mis Chwefror a mis Mawrth  |  £2 ychwanegol y pen

Erioed wedi meddwl beth sydd yn yr ystafelloedd nad ydynt ar agor i’r cyhoedd? Wel dyma’ch cyfle i weld! Dewch i ganfod ein cyfrinachau ar y daith ddiddorol hon.

Blas ar Gymru

1-3 Mawrth

Profwch flas ar Gymru yn Nhŷ Tredegar a dathlu Dydd Gŵyl Ddewi gyda chwedlau, danteithion Cymreig a chennin Pedr di-rif!

Gardd y Gedrwydden, Tŷ Tredegar
Tusw o gennin Pedr yng Ngardd y Gedrwydden gyda’r tŷ yn y cefndir
Gardd y Gedrwydden, Tŷ Tredegar

Awr dawel yn Nhŷ Tredegar

16 Mawrth, 10-11am

Fel rhan o’r Diwrnod Mynediad Anabledd, eleni byddwn yn agor Tŷ Tredegar awr yn gynnar.

Yn ystod yr awr dawel hon byddwn yn tawelu unrhyw gerddoriaeth ac yn cynyddu’r goleuni i groesawu’r rheini a allai gael anawsterau wrth ymweld â ni yn ystod yr amseroedd prysuraf.

Te Prynhawn Sul y Mamau

31 Mawrth  |  rhaid cadw lle

Mwynhewch wydraid o Prosecco neu goctel di-alcohol gyda brechdanau, sgons a chacennau cartref ffres ymysg y planhigion sitrws yn yr Orendy.

Gwyliau’r Pasg

6-28 Ebrill

Deffrwch eich synhwyrau ar antur drwy’r tŷ a’r gerddi i ddarganfod blodau a bywyd gwyllt newydd y gwanwyn, cyn rhoi tic wrth ymyl rhai o’r ‘50 peth’ gyda’n tîm.

Byddwn hefyd yn cynnal Helfa Wyau Pasg Cadbury o 18-22 Ebrill am £2.50 ychwanegol yr helfa.

Mwynhewch Helfa Wyau Cadbury dros y Pasg
Dwy ferch yn dal cwningod Cadbury
Mwynhewch Helfa Wyau Cadbury dros y Pasg

Calan Mai

4-6 Mai

Dewch i weld faint o’r ’50 peth’ y gallwch eu cwblhau dros Galan Mai. Bydd ein tîm wrth law i’ch helpu ar eich anturiaethau.

Byddwn hefyd yn ail-lansio ein pecynnau antur poblogaidd - ar gael i’w llogi yn nerbynfa’r ymwelwyr am flaendal o £5, a gaiff ei ad-dalu.

Penwythnos Môr-ladron y Capten Henry Morgan

25-27 Mai

Mae’r Capten Henry Morgan wedi dychwelyd o’i fordaith ddiweddaraf â thrysorau lu ac mae’n eich gwahodd i ddathlu gyda ffair yng nghartref ei gyndeidiau dros benwythnos Gŵyl y Banc y gwanwyn.

Gwisgwch fel môr-leidr go iawn dros Wyliau Banc y Gwanwyn
Dau fachgen wedi gwisgo fel môr-ladron
Gwisgwch fel môr-leidr go iawn dros Wyliau Banc y Gwanwyn

Syfrdandod Sitrws

15 Mehefin – 21 Gorffennaf

Cofleidiwch yr haf â gwledd i’r synhwyrau gyda’n Syfrdandod Sitrws cyntaf.

Rhyfeddwch at gyfoeth y teulu Morgan a’u diddordeb mewn casglu’r egsotig a’r anarferol. Bydd y gerddi’n felyn ac oren i gyd, a bydd Ystafell De’r Bragdy dan ei sang â sitrws!

Gwyliau’r Haf

20 Gorffennaf – 1 Medi

Ewch ar helfa, cwblhewch rai o’r ‘50 peth’, mwynhewch bicnic a chasglwch becyn antur i wneud y mwyaf o ddiwrnodau hir heulog yr haf.

Mae llawer o ymwelwyr yn dod i Dŷ Tredegar i fwynhau picnic
Ymwelwyr yn mwynhau picnic yng Ngardd y Gedrwydden yn Nhŷ Tredegar
Mae llawer o ymwelwyr yn dod i Dŷ Tredegar i fwynhau picnic

Siartiaeth a’r Morganiaid

Yn dod yr hydref hwn

180 mlynedd ers Terfysg Casnewydd, byddwn yn edrych yn fanylach ar y rôl y chwaraeodd y teulu Morgan yn mygu a bychanu ymdrechion Siartwyr Casnewydd.

Hanner tymor mis Hydref

26 Hydref – 3 Tachwedd

Byddai’r ystâd wedi bod yn brysur iawn ar yr adeg hon o’r flwyddyn, yn dathlu diwedd y cynhaeaf ac yn paratoi ar gyfer y gaeaf hir. Dysgwch pa dasgau yr oedd angen eu cwblhau a helpwch weithwyr Tŷ Tredegar yr hydref hwn.

Gallwch gofleidio ysbryd y tymor hefyd drwy gerfio pwmpen a mwynhau afalau taffi.

Cerfiwch bwmpen Calan Gaeaf yn Nhŷ Tredegar eleni
Dau fachgen yn dal pwmpenni wedi’u cerfio wrth eistedd ar fainc yn Nhŷ Tredegar
Cerfiwch bwmpen Calan Gaeaf yn Nhŷ Tredegar eleni

Ac yn olaf...

Bydd y Nadolig yn dychwelyd i Dŷ Tredegar ddydd Sadwrn 30 Tachwedd!