Cwestiynau Cyffredin am Wirfoddoli

Glyn Renshaw, gwirfoddolwr

Gall gwirfoddoli fod yn brofiad gwerthfawr iawn, ond mae gan lawer gwestiynau i’w gofyn – ‘Sut alla i gymryd rhan? Beth fydda i’n ei wneud? A ydw i’n gymwys?’ Rydyn ni wedi ceisio ateb cymaint â phosibl o’r cwestiynau hyn yn ein Cwestiynau Cyffredin isod.

Pwy sy’n gallu gwirfoddoli?

Oes rhaid i mi fod yn aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol?

Nac oes. Mae gennym lawer o wirfoddolwyr nad ydynt yn aelodau o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Pa oedran sydd angen i mi ei fod?

Yn gyffredinol (gweler yr eithriadau isod), gallwch fod o unrhyw oed, cyhyd â’ch bod yn gallu gwneud cyfraniad defnyddiol a diogel, bod y gweithgareddau’n addas i chi ac nad ydynt yn eich peryglu mewn unrhyw ffordd, ac nad oes gofynion cyfreithiol ar gyfer y dasg, er enghraifft gyrru.

Os ydych o dan 18 oed, rhaid i’ch rhiant neu warcheidwad roi caniatâd i chi wirfoddoli a rhaid i chi gael eich goruchwylio gan oedolyn. Ni chewch eich gadael ar eich pen eich hun. Ni allwn gynnig goruchwyliaeth bob amser felly efallai bydd yn rhaid i bobl iau wirfoddoli gyda’u rhiant neu warcheidwad.

Dyma’r eithriadau:

  • Rhaid i wirfoddolwyr o dramor fod yn 18 oed neu’n hŷn a gallu siarad Saesneg yn dda.
  • Dylai gwirfoddolwyr llawn amser fod yn 18 oed neu’n hŷn.

Rwy’n derbyn budd-daliadau – alla i wirfoddoli?

Gallwch, ond dylech roi gwybod i’ch Canolfan Waith eich bod yn gwirfoddoli. 

Rwy’n byw y tu allan i’r DU. Alla i wirfoddoli gyda chi?

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn gallu gwirfoddoli tra eich bod yn y DU. Yn gyffredinol, os ydych yn dod o’r Undeb Ewropeaidd (ddim yn cynnwys Croatia, Rwmania a Bwlgaria) neu’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, gallwch wirfoddoli gyda ni, ond dylech ddarllen amodau eich fisa i gadarnhau hyn. Os oes gennych unrhyw amheuon neu gwestiynau dylech gysylltu â Fisâu a Mewnfudo y DU.

Rwy’n ffoadur/ceisiwr lloches. Alla i wirfoddoli gyda chi?

Os oes gennych statws ffoadur neu ganiatâd eithriadol i aros yn y wlad, byddai croeso cynnes i chi wirfoddoli gyda ni.

Os ydych yn Geisiwr Lloches, gallwch wirfoddoli gyda ni, ond os caiff eich apêl derfynol ei gwrthod ac ni chewch ganiatâd i aros yn y wlad yna bydd yn rhaid i chi roi’r gorau i wirfoddoli gyda ni. 

Y manylion ar gyfer gwirfoddoli gyda ni

Faint o amser sydd angen i mi ei roi?

Yn gyffredinol, nid oes angen i chi ymrwymo i amser penodol, ond byddai rhai rolau, e.e. Croesawr y Tŷ, yn cael budd o wirfoddoli rheolaidd. Gallwch benderfynu gyda’r rheolwr pa drefniadau sy’n gweithio i chi ac sy’n bodloni anghenion yr eiddo hefyd.

Mae gennym gyfleoedd ‘untro’ hefyd. Mae llawer o’r rhain yn cynnwys gweithio yn ein digwyddiadau fel Gwirfoddolwr Digwyddiadau.

A fydda i’n cael fy nhalu?

Fel gwirfoddolwr, ni chewch eich talu. Byddwn yn sicrhau nad ydych ar eich colled yn ariannol a byddwn yn talu am dreuliau y cytunwyd arnynt ymlaen llaw, fel teithio rhwng eich cartref a’r lleoliad gwirfoddoli.

A fydda i’n cael fy hyfforddi?

Byddwch, ond mae’r hyfforddiant hwn yn wahanol ar gyfer rolau gwahanol.

Byddwch yn cael cyflwyniad trylwyr i’ch rôl er mwyn sicrhau y gallwch ei chyflawni’n hyderus.

Unwaith y byddaf yn dechrau gwirfoddoli gyda chi, sut bydda i’n cael gwybod beth sy’n mynd ‘mlaen?

Bob pythefnos rydyn ni’n anfon e-bost yn cynnwys rhifyn o Fast News i roi’r diweddaraf i chi am yr hyn sy’n mynd ‘mlaen yn yr eiddo. Mae copïau o hwn ar gael yn yr Ystafell Fwyta.

Mae gennym wefan o’r enw myvolunteering lle mae gan wirfoddolwyr eu proffil eu hunain. Gallant hawlio treuliau, cofnodi oriau a diweddaru’r rota ar y wefan hon. Mae myvolunteering hefyd yn cynnwys straeon gan wirfoddolwyr, adnoddau ar ffurf dogfennau a newyddion am yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae cylchlythyr myvolunteering misol yn cael ei baratoi ac mae gan y gwirfoddolwyr grŵp ar Facebook sy’n galluogi pawb i gadw mewn cysylltiad a rhannu profiadau a syniadau ar lefel genedlaethol.

Rydyn ni’n cynnal nifer o gyfarfodydd ffurfiol ac anffurfiol drwy gydol y tymor i roi gwybod i chi am benderfyniadau a newidiadau sy’n ymwneud â’r eiddo.

Sut ydych chi’n gwobrwyo a chydnabod eich gwirfoddolwyr?

Rydyn ni’n cynnal digwyddiad haf a pharti Nadolig i ddweud diolch i’r cannoedd o bobl sy’n rhoi o’u hamser i sicrhau bod Tŷ Tredegar yn parhau’n lle arbennig i ymweld ag ef. Mae gennym gynllun gwobrau gwasanaeth hir hefyd.

Ydych chi’n cynnig llety?

Nid oes llety ar y safle ac mae llawer o’n gwirfoddolwyr yn cymudo o leoliadau cyfagos.

A fydda i’n cael fy yswirio?

Mae gan yr Ymddiriedolaeth yswiriant ar gyfer hawliadau atebolrwydd cyfreithiol, naill ai gan neu yn erbyn gwirfoddolwyr sy’n gweithio i’r Ymddiriedolaeth, o ganlyniad i niwed i eiddo neu anafiadau personol.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Rydw i wedi penderfynu yr hoffwn i wirfoddoli gyda chi. Beth ddylwn i ei wneud nawr?

Chwiliwch am gyfleoedd yn eich ardal a llenwch y ffurflen gais sy’n gysylltiedig â’r rôl/rolau y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Bydd rhywun o’n tîm yn cysylltu â chi i drafod beth fydd yn digwydd nesaf. Fel arfer, y cam nesaf fydd ymweliad a sgwrs, ond gallem gynnal diwrnod agored neu broses recriwtio fwy ffurfiol, fel cyfweliad.