Yr iaith Gymraeg a'n prosiect dwyieithrwydd

Welsh flag at Dinas Emrys

Pobl a lleoedd yw pethe’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac yng Nghymru mae’r iaith Gymraeg yn elfen annatod o’r ddau.

Pwrpas ein Prosiect Dwyieithrwydd newydd yw helpu’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gyflawni ei hamcanion yn fwy effeithiol drwy alluogi mwy o bobl i ddefnyddio’u Cymraeg wrth gyfathrebu â ni ac wrth ddysgu am ein gwaith a’n helpu ni i edrych ar ôl ein meddiannau.
 

Profiadau cofiadwy

Hoffem weld yr iaith Gymraeg yn cyfrannu at naws arbennig ein safleoedd, a chyfrannu hefyd at greu profiadau cofiadwy i’n hymwelwyr ar draws Cymru.
 
Wrth i’r prosiect ddatblygu rydym am weld yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cael ei chydnabod a’i pharchu’n gynyddol am y  modd blaengar y mae’n llwyddo gwau’r iaith Gymraeg drwy ei gweithgareddau a’i hybu fel rhan allweddol, fyw o’n treftadaeth.
 
Bydd y rhaglen waith dros y dair blynedd nesaf yn cynnwys:
  • Sicrhau cynnwys Cymraeg ar gyfer pob safle Cymreig a phob tudalen Cymru-gyfan ar ein gwefan newydd, sydd wrthi’n cael ei datblygu ar hyn o bryd.
  • Gwella ffordd y mae gwybodaeth yn cael ei  chyflwyno ar draws holl feddiannau’r Ymddiriedolaeth yng Nghymru. Byddwn yn dilyn arfer gorau o ran dylunio dwyieithog a byddwn yn sicrhau bod y cynnwys Cymraeg yn fywiog, yn hawdd ei ddeall ac yn helpu creu ymdeimlad o le.
  • Galluogi aelodau presennol a newydd i ddefnyddio’r Gymraeg wrth ymuno a chyfathrebu gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru a sicrhau ein bod ni’n cynhyrchu deunydd dwyieithog da ar gyfer pawb sydd eisiau dysgu am ein gwaith yma yng Nghymru.
  • Sicrhau fod yr iaith Gymraeg yn cael ei hystyried o’r cychwyn cyntaf wrth gynllunio prosiectau a gweithgareddau newydd yng Nghymru.
  • Datblygu gallu a hyder ein staff a’n gwirfoddolwyr i gyfathrebu yn Gymraeg gydag aelodau, ymwelwyr, cymdogion, partneriaid a’r cyhoedd.

Cyfleoedd newydd

O ganlyniad i’r gwaith gobeithiwn y bydd mwy o bobl yn teimlo’n angerddol am waith yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru, ac y byddan nhw’n awyddus i ddod i weld ein safleoedd a chymryd rhan yn ein gwaith - gan wybod y byddan nhw’n darganfod cyfleoedd newydd i weld, defnyddio a mwynhau’r iaith Gymraeg drwy wneud hynny.
 
Os hoffech wybod mwy am y prosiect, neu os oes gennych syniadau i’w rhannu  mae pob croeso i chi gysylltu â ni.