Dathlwch y Nadolig yn Ne Cymru

O ffeiriau Nadolig a dilyn llwybr yng ngolau cannwyll, i addurniadau moethus a theithiau Nadoligaidd, dysgwch ragor am y digwyddiadau sydd ar garreg eich drws y Nadolig hwn.

Two performers at the Night at the tinworks event, at Aberdulais, Neath.

Aberdulais, Castell Nedd 

Dewch i weld y Gwaith Tun a'r Rhaeadr yn Aberdulais gyda'r nos. Ar y ddwy nos Fawrth gyntaf gallwch gamu nôl mewn amser i brofi bywyd yn oes Fictoria, drwy oleuadau, synau a chysgodluniau. Ar y ddwy nos Fawrth olaf gallwch gerdded yng ngolau cannwyll at y rhaeadr, a mwynhau clywed straeon yn cael eu hadrodd a mynd ati i wneud addurniadau traddodiadol Fictoraidd. Peidiwch ag anghofio dod â fflach lamp!

Nadolig yn Ninefwr

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Bydd y Nadolig yn dechrau yn Ninefwr gyda'r Ffair Nadolig traddodiadol ar Dachwedd 25 a 26. Bydd y plasty a'r cwrt yn llawn danteithion blasus, anrhegion wedi'i gwneud â llaw, ac adloniant Nadoligaidd ei naws yn y babell. Dewch nôl ym mis Rhagfyr i fwynhau'r Nadolig yn Nhŷ Newton pan fydd pob ystafell wedi'i haddurno'n fendigedig. Os mai bod allan yn yr awyr agored sydd orau gyda chi, lapiwch yn gynnes a dewch i roi help llaw i'r ceidwaid i fwydo'r ceirw ar dir y parc, neu ymuno ag un o'u teithiau tywys.

12 Days of Christmas Trail, 2016

Gerddi Dyffryn, Caerdydd 

Dathlwch draddodiadau ddoe a heddiw ar daith hudolus Deuddeng Diwrnod y Nadolig sydd yma yn Nyffryn o Dachwedd 16 hyd at Ionawr 7. Mae arddangosfeydd hudolus newydd i'w mwynhau ar hyd a lled yr ardd, sy'n dod â'r garol Nadolig boblogaidd hon yn fyw o flaen eich llygaid. Bydd digwyddiadau hwyliog i'r teulu ac ymweliad gan Siôn Corn a'i gorachod hefyd. Os hoffech Nadolig sy'n fwy hamddenol, ymunwch â Spectrum Singers yn y Neuadd Fawr i ganu carolau, i fwynhau ychydig o siopa gyda'r hwyr neu i ddod i weithdy gwneud torchau.

Addurniadau Nadolig yn Llanerchaeron

Llanerchaeron, Ceredigion 

Dewch i ymgolli yn hud y Nadolig yn ffair benwythnos blynyddol Llanercheron, a dod i weld y fferm hon wrth ei gwaith yn paratoi ar gyfer yr ŵyl. Bydd yna 70 o stondinau, ymweliad gan Siôn Corn, heb sôn am fins peis a gwin twym. Neu i godi'ch ysbryd yn ystod y dyddiau tywyll yma, beth am fynd allan i gerdded yn y goedwig a phrofi harddwch gaeafol, gwyllt Llanercheron. Bydd y fferm, yr ystafell de a'r siop i gyd ar agor drwy fis Rhagfyr (heblaw am 24, 25 a 26 o Ragfyr).

Gorymdaith Llusern y Fari Lwyd ym Mhennard

Pennard, Abertawe 

Flynyddoedd maith yn ôl, ar rai o nosweithiau tywyllaf y gaeaf, roedd creadur rhyfedd yn arfer crwydro drwy bentrefi De Cymru, a'i enw oedd y Fari Lwyd. Heddiw mae pobl Pennard yn dathlu'r traddodiad hwn drwy oleuo'r awyr dywyll mewn gorymdaith llusernau. Helpwch i gadw'r hen draddodiad yma'n fyw eleni drwy ymuno â'r orymdaith ar 6 Rhagfyr. Os na allwch chi ddod ar y noson bydd gweithdai gwneud llusernau yn cael eu cynnal ym Mhennard yn y cyfnod yn arwain at y noson fawr.

Stondin Marchnad Nadolig

Fferm Southwood, Sir Benfro 

Dewch i ddathlu tymor yr Ŵyl yn Ffair Nadolig Fferm Southwood. Dyma'r lle i ddod i gael hyd i'r manylion bach olaf a'r danteithion munud olaf ar gyfer y Nadolig, a hynny o amgylch adeiladu'r fferm hon o'r 19eg ganrif. Gallwch wneud dymuniad ar ein coeden ddymuniadau a dysgu am stori Southwood yn yr arddangosfa yn y sied gneifio.

Ymwelwyr yn mwynhau ras hwyl yr ŵyl

Stagbwll, Sir Benfro 

Llosgwch galorïau'r Nadolig wrth ddod i redeg mewn ras hwyliog o amgylch Ystâd Stagbwll. Dewiswch gwrs 1.5 milltir, 3 milltir neu 6 milltir. Ar ôl gorffen rhedeg, gallwch wobrwyo'ch hun gyda mins pei a siocled poeth yn nhŷ te'r Tŷ Cychod. Os nad yw rhedeg yn apelio atoch chi, yna gallwch fwynhau un o lwybrau cerdded Stagbwll, sydd ar agor bob dydd o'r flwyddyn.

Coeden Nadolig yn Nhŷ Tredegar

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Teithiwch drwy amser yn Nhŷ Tredegar y Nadolig yma er mwyn darganfod traddodiadau'r ŵyl ddoe a heddiw. Dewch i gael blas ar ddawnsfeydd mwgwd mawreddog Nos Ystwyll yn Ystafell y Morganiaid a phrofi noswyl y Nadolig yn stafelloedd gwely'r teulu ar y llawr cyntaf, sy'n cael eu hagor am y tro cyntaf dros dymor yr ŵyl. Gallwch fwynhau ymgolli mewn atgofion o'r gorffennol drwy wneud perbelen, anrhegion allan o les a chadwyni papur. Neu lapiwch yn gynnes a mwynhau gwydraid o win twym a mins pei wrth fynd o gwmpas y stondinau bwyd a chrefftau lleol.

Bachgen bach wedi ei wisgo mewn gwisg Duduraidd.

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd, Dinbych y Pysgod 

Camwch nôl mewn amser i ddysgu rhagor am ddathlu'r Nadolig yng nghyfnod y Tuduriaid yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd. Gwyliwch wrth i'r tŷ hanesyddol hwn ddod 'nôl yn fyw gyda pherfformiadau gan 'Yr Arglwydd Anhrefn' ar y penwythnosau. Cloddiwch ymhellach i ddarganfod rhagor am Ddeuddeng Diwrnod y Nadolig, beth fyddai pobl yn ei fwyta a sut fydden nhw'n dathlu'r Nadolig.