Ble yng Nghymru alla i gyfarfod Siôn Corn?

Cwrdd â Siôn Corn yw un o’r profiadau sy’n gwenud cyfnod y Nadolig mor hudol, felly beth am ddod i’w weld yn un o’n mannau arbennig ni ar hyd a lled Cymru. Cofiwch edrych ar y manylion. Efallai bydd angen i chi archebu lle ymlaen llaw - mae’n ddyn prysur iawn.

Nadolig Fictoraidd yn Aberdulais gyda Mrs Claus

Aberdulais, Castell-nedd 

Dewch i gwrdd â Mr a Mrs Corn ar Ragfyr 12 a 19 yn Aberdulais. Gwisgwch yn gynnes ac ewch am dro yng ngolau cannwyll at y rhaeadr i weld y lle hollol arbennig hwn liw nos. Mwynhewch glywed stori gyda Mr a Mrs Corn, gwnewch addurn traddodiadol Fictoraidd i fynd gartre gyda chi neu cwtsiwch yn dwym yn y caffi gyda diod poeth a mins pei.

Siôn Corn yn ei groto canoloesol yng Nghastell y Waun

Castell y Waun, ger Wrecsam 

Mae Sion Corn yn dod nôl unwaith eto i Nadolig canoloesol Castell y Waun. Ar dri penwythnos cyntaf Rhagfyr gallwch ddod i gwrdd ag e, Mrs Corn a’r corachod yn eu groto hudolus. Hefyd, fe fydd Sion Corn yn aros i wledda gyda ni ar Ragfyr 6, 13 a 20 ac mae gwahoddiad i deuluoedd ymuno i fwynhau cinio Nadolig bendigedig mewn awyrgylch braf a sgwrsio gyda Sion Corn (a chofiwch sôn wrtho am eich dymuniadau Nadolig).

Costumed staff welcome you to the Christmas Fayre at Dinefwr

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Dewch i weld Sion Corn yn Ffair Nadolig Draddodiadol Dinefwr ar Dachwedd 25 a 26. Bydd e yn ei groto hudolus ar lawr isaf Tŷ Newton yn disgwyl am yr holl blantos bach da i alw heibio. Neu ymunwch â’r ceidwaid bob dydd Sadwrn (a Mercher yn ystod gwyliau ysgol) yn ystod mis Rhagfyr wrth iddyn nhw fwydo’r ceirw yn y parc.

Siôn Corn yn cyrraedd Tŷ Dyffryn

Gerddi Dyffryn, ger Caerdydd 

Dewch i gwrdd â Sion Corn a’i gorachod ar Ragfyr 9, 10, 16 a 17 yng Ngerddi Dyffryn. Gwnewch ddiwrnod gŵyl iawn ohoni a dod i gael brecwast gyda’r Corachod yng Nghaffi’r Ardd. Ar ôl bwyta brecwast cofiwch aros i weld Sion Corn yn cyrraedd y tŷ, sydd wedi ei addurno’n hyfryd. Fe fydd e yna drwy’r dydd gyda llond sach o anrhegion, yn aros i gwrdd â phlant arbennig iawn. Yn y cyfamser hefyd, mae digon o bethau i’w gwneud – o lwybr 12 dydd Nadolig i grefftau tymhorol.

Brecwast gyda Siôn Corn

Erddig, Wrecsam

Taniwch ddychymyg y plantos ac ymunwch â Sion Corn am frecwast a swper trwy gydol mis Rhagfyr ym mwyty’r Hayloft (archebwch le mewn da bryd i osgoi siom). Neu dewch i gwrdd â Sion Corn yng ngweithdy’r corachod bob penwythnos o Ragfyr 2 hyd 24 ac fe fydd e yno yn aros am rodd wrthoch chi. Fe hoffai Sion Corn i chi ddod â rhodd ar gyfer Banc Bwyd Wrecsam i helpu pobl llai ffodus y Nadolig hwn.

Addurniadau Nadolig yn Llanerchaeron

Llanerchaeron, Ceredigion 

Bydd Sion Corn yn galw heibio ffair Nadolig Llanerchaeron ar Ragfyr 2 a 3 a bydd rhodd fach ganddo ar gyfer pob plentyn sy’n dod ato. Bydd dros 70 o stondinau bwyd a chrefft lleol yn ogystal â chyfle i weld y tŷ wedi addurno.

Tad a merch yn aros yng ngroto Siôn Corn

Plas Newydd, Ynys Môn 

Gosodwch y larwm yn gynnar oherwydd mae Plas Newydd yn estyn croeso i Sion Corn ddod draw i frecwast ar Ragfyr 2, 3, 16 a 17. Mwynhewch y profiad o gael brecwast Nadolig yng Nghaffi’r Hen Laethdy gyda Sion Corn a’i gorachod. Swatiwch wrth y tân a gwrandewch ar straeon hudolus y Nadolig – digon i lenwi’r ŵyl â hwyl i bawb.

Father Christmas at Plas yn Rhiw, Llyn Peninsula

Plas yn Rhiw, Llŷn 

Dihangwch rhag bwrlwm y stryd fawr a dewch i ymuno ym mhenwythnos Nadolig traddodiadol Plas yn Rhiw ar Ragfyr 2 a 3. Am ganol dydd bydd teuluoedd yn canu’r hen gân draddodiadol sy’n galw ar Sion Corn i ddod heibio. Wrth iddo ymlwybro lawr y rhiw, dilynwch e i’r ardd a’i helpu i addurno’r Goeden Ddymuniadau. Bydd yna gyfle wedyn i gyfarfod Sion Corn yn y gegin lle bydd yn aros â rhodd fach i bob plentyn da.

Siôn Corn yn ei groto yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru

Castell Powis, ger y Trallwng 

Dewch â’ch teulu i gwrdd â Sion Corn yn safle ysblennydd Castell Powis. Fe fydd e yn ei groto hudol bob dydd Sadwrn a dydd Sul o Dachwedd 25 hyd Rhagfyr 17.

Bydd Siôn Corn yn aros yn ei ystafell glyd yn Nhŷ Tredegar

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Rhowch damaid o hud yn nhymor y dathlu a gwnewch eich hun yn gysurus yn groto Sion Corn yn Nhŷ Tredegar wrth iddo baratoi i fynd ag anrhegion i blant Casnewydd, Caerdydd a thu hwnt. Fe fydd e yn y stablau yn gwirio ei restr da a drwg, yn lapio ei holl anrhegion ac yn cynllunio y ffordd orau i fynd o gwmpas yr ardal gyfan yn barod ar gyfer y diwrnod mawr.