Skip to content

Gwybodaeth ddiogelwch y gweithgareddau ‘50 peth i’w gwneud cyn dy fod yn 11¾’

Visitors exploring the parkland in winter at Fountains Abbey and Studley Royal Water Garden, Yorkshire
Ymwelwyr yn crwydro’r parcdir yn y gaeaf yn Abaty Fountains a Gardd Ddŵr Studley Royal, Swydd Efrog | © National Trust Images/Chris Lacey

Os ydych chi’n chwilio am antur, mae’r rhestr ’50 peth i’w gwneud cyn dy fod yn 11¾’ yn lle gwych i ddechrau darganfod. I sicrhau y gallwch gwblhau eich gweithgareddau’n ddiogel, dyma rai awgrymiadau i’ch helpu i gwblhau eich gweithgareddau gyda diogelwch mewn golwg.

Cyngor cyffredinol i rieni a gofalwyr

I sicrhau bod anturiaethwyr bach yn hyderus yn y gwyllt, mae’n bwysig eu bod nhw’n dysgu am ffiniau a sut i gadw’n ddiogel hefyd. Dylech ddod i’ch penderfyniad eich hun o ran beth sy’n ddiogel ac addas ar gyfer oedran a gallu eich plentyn. Argymhellwn fod yr holl weithgareddau ’50 peth’ yn cael eu goruchwylio gan oedolyn.

Bysedd, bodiau a thrwynau hapus

Does neb yn hoffi sanau gwlyb. Cyn i chi ddechrau arni, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwisgo’n addas ar gyfer y tywydd a bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i gadw’n gynnes, glân, diogel a sych. Os yw’r tywydd am fod yn wlyb neu’n wyntog, ceisiwch osgoi gweithgareddau sy’n cynnwys dringo neu grwydro’n agos at goed, creigiau neu donnau.

Children running towards the camera in the rain at Charlecote Park, Warwickshire
b) Plant yn rhedeg yn y glaw yn Charlecote Park, Swydd Warwick | © National Trust Images/Annapurna Mellor

Canfod coed

Does dim angen i chi deithio’n bell i ganfod coeden y gallwch ei dringo, cael cip y tu mewn iddi neu guddio y tu ôl iddi. Er bod lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn annog pobl i ganfod coed, nid yw rhai coed – fel coed hynafol – yn ymdopi’n dda gyda phobl yn eu dringo. Edrychwch i weld a yw’r goeden sy’n denu sylw eich plentyn wedi’i heintio, wedi’i difrodi, yn dangos arwyddion o dwf ffwngaidd neu’n arbennig mewn unrhyw ffordd cyn iddo chwarae arni.

Antur ar yr arfordir

P’un a ydych chi’n hel ffosiliau, yn nofio yn y môr neu’n darganfod ogofau, cadwch olwg ar amseroedd y llanw a’r cerrynt a chadwch yn glir rhag creigiau rhydd a chlogwyni. Gall creigiau fod yn llithrig iawn ar y traeth, hyd yn oed pan mae’n heulog. Felly byddwch yn ofalus os ydych chi’n archwilio pyllau glan môr a chadwch olwg am wrthrychau miniog, yn enwedig os ydych chi’n droednoeth.

Child splashing in muddy puddles at Charlecote Park, Warwickshire
Plentyn yn chwarae mewn pyllau mwdlyd yn Charlecote Park, Swydd Warwick | © National Trust Images/Annapurna Mellor

Camau cyffro

Cyn i’ch plentyn wneud un o’r heriau actif, helpwch ef i ddewis rhywle sy’n ddiogel ac addas i’w allu. Os ydych chi’n bwriadu gwneud un o’n gweithgareddau mwy heriol, fel dringo creigiau, nofio yn y môr neu ganŵio, gallech gofrestru ar gyfer digwyddiad wedi’i drefnu i sicrhau’r amodau mwyaf diogel ar gyfer eich plentyn.

Blasu byd natur

Mae bwyd ar ei orau yn ffres, ond peidiwch â rhoi unrhyw beth yn eich ceg yn yr awyr agored oni bai eich bod yn gwybod ei fod yn ddiogel i’w fwyta. Mae hyn yn arbennig o wir am ffwng, a all fod yn wenwynig.

Os ydych chi’n mwynhau byd natur gyda phicnic, ceisiwch osgoi unrhyw ardaloedd lle mae anifeiliaid wedi bod, a golchwch eich dwylo’n drylwyr cyn bwyta.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Visitor looking for insects with a butterfly net at Crom, Country Fermanagh.
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau haf y ‘50 peth i’w gwneud cyn dy fod yn 11¾’ 

Mwynhewch ddiwrnod allan i’w gofio gyda ni yr haf hwn. Cynlluniwch eich antur natur eich hun a gweld faint o’n gweithgareddau ‘50 peth i’w gwneud cyn dy fod yn 11¾’ allwch chi roi cynnig arnynt. (Saesneg yn unig)

PDF
PDF

Rhestr weithgareddau'r '50 peth' 

Lawrlwythwch restr weithgareddau lawn y '50 peth i'w gwneud cyn dy fod yn 11¾’.