Skip to content

Cymru

Ymwelwch â chestyll tylwyth teg sy’n gyfoeth o hanes, plastai crand a gerddi godidog yng Nghymru. O gopaon geirwon Eryri i draethau euraidd gwyllt, mwynhewch daith fythgofiadwy i diroedd Celtaidd sy’n drysorfa o chwedlau. Croeso i Gymru.

Lleoedd i ymweld â nhw

0

Dewch o hyd i rhywle i ymweld

Golygfa o'r awyr o Erddi Dyffryn, Cymru, ym mis Rhagfyr

Gerddi a pharciau yng Nghymru 

Ymwelwch â chasgliad arbennig o erddi a pharciau yng Nghymru. O erddi muriog i ystadau cefn gwlad a gerddi coed, mae digon i’w ddarganfod.

Stars had from an acer tree in front of the mansion house

Tai ac adeiladau yng Nghymru 

Darganfyddwch blastai Cymreig mawreddog a’u casgliadau, o gartrefi teuluol i adeiladau a ddyluniwyd gan benseiri enwog. Darganfyddwch hanes a hanesion o’r oes a fu mewn lleoliadau trawiadol ledled Cymru.

An aerial view of a grey, stone castle with mountains and the sea in the background

Cestyll a chaerau yng Nghymru 

Camwch i mewn i gaer ganoloesol â dwnsiynau yn y Waun neu ymwelwch â chartref tywysogion Cymru yng Nghastell Powis. Darganfyddwch rai o gestyll gwychaf ac enwocaf Cymru.

Yr Wyddfa a chopaon mynyddoedd eraill gydag ystâd Hafod y Llan yn y pellter ym Mharc Cenedlaethol Eryri, Cymru

Cefn gwlad a choetir yng Nghymru 

Darganfyddwch ddyffrynnoedd dramatig a phrydferth, coetiroedd hynafol a llwybrau glan afon, neu anturiwch ar fynyddoedd gwyllt Cymru ac ymweld â rhai o gopaon mwyaf eiconig y wlad.

Yr olygfa o Ddinas Oleu, Cymru

Arfordiroedd a thraethau yng Nghymru 

Darganfyddwch 157 milltir o arfordir Cymru sy’n cael ei ddiogelu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, o draethau euraidd eang i glogwyni geirwon

Digwyddiadau a gweithgareddau Nadolig

Ymwelwyr yn yr Ystafell Groeso Las dros y Nadolig yng Nghastell Powis ym Mhowys, Cymru

Y Nadolig yng Nghymru 

P’un a ydych yn chwilio am gestyll sy’n llawn addurniadau addurnedig, lleoedd i gwrdd â Siôn Corn, diwrnod allan mewn marchnad Nadolig neu fwynhau taith gerdded gaeafol ffres, mae gennym ddigonedd o lefydd yng Nghymru i wneud atgofion Nadoligaidd.

Diwrnodau allan i'r teulu

Teulu’n taflu brigau i’r afon ar y bont yn Erddig, Cymru

Diwrnodau allan i'r teulu yng Nghymru 

Gyda gweithgareddau hwyl a digwyddiadau cyffrous, mae digonedd o ddiwrnodau gwych i’r teulu i’w cael yng Nghymru. Darganfyddwch gestyll crand, cwblhewch weithgareddau’r ’50 peth i’w gwneud cyn dy fod yn 11 ¾’, neu llosgwch ychydig o egni mewn ardaloedd chwarae naturiol.

Dewch o hyd i lwybr troed

Cerddwyr yn mwynhau’r golygfeydd o gopa Dinas Emrys, Eryri, Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Ymwelwyr yn cerdded trwy goetir yn y gaeaf ar ystâd Llanerchaeron yng Ngheredigion, Cymru
Erthygl
Erthygl

Teithiau Cerdded hygyrch yng Nghymru 

Dysgwch am ein llwybrau aml-ddefnydd yn y mannau rydym yn gofalu amdanynt ledled Cymru sy’n addas ar gyfer pramiau ac yn berffaith ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a’r rhai gyda chymorth symudedd.

Y teithiau cerdded gaeafol gorau

Dau gerddwr a dau gi’n cerdded drwy goetir yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Llwybr
Llwybr

Taith coetir Castell y Waun 

Taith gerdded gylchol hawdd ymysg y coetiroedd a chaeau agored o gwmpas Castell y Waun. Dewch i fwynhau golygfeydd godidog o’r parcdir 480 erw, rhyfeddu a'r Giatiau Davies crand a chwrdd â chastanwydden bêr 500 mlwydd oed.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 2.5 (km: 4)
An otter swimming in the lake at Bosherton Lily Ponds, Stackpole, Pembrokeshire
Llwybr
Llwybr

Llwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll 

Os oes awydd taith gerdded sy’n frith o fywyd gwyllt, hyd yn oed yng nghanol y gaeaf, arnoch chi, dewch i ddarganfod y llwybr Pyllau Lili Bosherston yn Stagbwll. Gallwch hefyd archwilio twyni a phyllau Cwm Mere Pool y tu ôl i draeth De Aberllydan.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
People walking in parkland at Tredegar with trees in the foreground
Llwybr
Llwybr

Llwybr glan llyn Tredegar 

Darganfyddwch natur a bywyd gwyllt ar daith gerdded ger y llyn yn Nhredegar, sy’n addas i’r teulu cyfan. Cadwch lygad allan am yr elyrch sy’n nofio’r llyn a’r niwl isel ar hyd y rhodfa dderw ar foreau gaeafol.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Person yn sefyll ar yr arfordir ym Mhorth Meudwy, Gwynedd
Llwybr
Llwybr

Taith arfordirol Porth Meudwy 

Dewch i glirio’ch pen ar daith gerdded arfordirol gylchol, 3 milltir o hyd, o Aberdaron i Borth Meudwy, cildraeth pysgota fechan ar flaen Penrhyn Llŷn. Cadwch lygad allan am frain coesgoch, emblem Llŷn, a meistri hedfan, wrth iddynt blymio dros ymyl clogwyni’r arfordir.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)

Ymweld â'ch ci

Plant a chi yn Llyn Bosherston, Stagbwll, Sir Benfro

Llefydd sy’n croesawu cŵn yng Nghymru 

O’r mynyddoedd a’r traeth, i erddi a pharcdiroedd, gallwch ganfod llwybr cerdded cŵn yng Nghymru y byddwch chi, a’ch cyfaill pedair coes, yn ei wir fwynhau. Dyma eich canllaw ar gyfer rhai o’r lleoliadau gorau yng Nghymru i ymweld â nhw gyda chŵn.

Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr yn helpu i lanhau Traeth Marloes, Cymru

Gwirfoddoli yng Nghymru 

Dysgwch sut y gallwch wneud gwahaniaeth drwy wirfoddoli yn un o’r llefydd rydym yn gofalu amdanynt yng Nghymru, o dai hanesyddol i fynyddoedd ac arfordiroedd.

Tywysydd ystafell gwirfoddol yn siarad ag ymwelwyr yn Nhŷ Tredegar, Cymru
Erthygl
Erthygl

Grwpiau cefnogwyr yng Nghymru 

Ymunwch â grŵp cefnogwyr yng Nghymru i gefnogi ein lleoliadau yn eich ardal chi drwy godi arian a gwirfoddoli, cwrdd â phobl newydd a mwynhau sgyrsiau, teithiau a digwyddiadau arbennig.

Newyddion diweddaraf

Teulu o dri y tu allan i’r ffermdy ar Fferm Lords Park yn Sir Gaerfyrddin
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru wedi llwyddo i groesawu tenantiaid newydd, Glasbren, hyrwyddwyr bwyd a dyfir yn lleol, i fferm arfordirol yng Nghymru 

Ar ôl ymgyrch lwyddiannus, mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn croesawu’r tenantiaid newydd sy’n hyrwyddwyr bwyd a dyfir yn lleol, Glasbren, i Fferm Lords Park yn Sir Gaerfyrddin.

Mainc stori newydd wedi'i cherfio â llaw yng Nghwm Idwal, Eryri
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

Mainc arbennig yn nodi hanes cysylltiad a newid yng Nghwm Idwal, Eryri 

Tri phâr o ddieithriaid sydd â chysylltiad arbennig â Chwm Idwal yn dod ynghyd i fynegi eu gobeithion a’u hofnau am yr ardal mewn hinsawdd sy’n newid. Mae’r themâu o'u sgyrsiau wedi ysbrydoli mainc wedi'i cherfio'n arbennig i ymwelwyr ei mwynhau, wedi'i lleoli ar hyd y llwybr i'r llyn.

Golygfa ar draws y lawnt tuag at y tŷ godidog yng Ngerddi Dyffryn
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

Ffasâd wedi'i adfer yn cael ei ddatgelu ac arddangosfa newydd yn agor wrth i sgaffaldiau gael eu tynnu oddi ar dŷ hanesyddol yng Ngerddi Dyffryn 

Ffasâd wedi'i adfer yn cael ei ddatgelu ac arddangosfa Tŷ Darganfod newydd yn agor wrth i sgaffaldiau gael eu tynnu oddi ar dŷ hanesyddol yng Ngerddi Dyffryn.

Llun agos o’r manylion paent coch ar fâs 2,000 mlwydd oed yng Nghastell Powis.
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

Cyfle prin i ymwelwyr gael gweld fasau 2,000 mlwydd oed yng Nghastell Powis, yn ystod y broses o’u glanhau’n drylwyr unwaith bob degawd. 

Mae cyfle prin i ymwelwyr gael gweld chwech o fasau Etrwsgaidd gwerthfawr 2,000 mlwydd oed yng Nghastell a Gardd Powis, yn ystod y broses o’u glanhau’n drylwyr unwaith bob degawd.

Meinciau gordorwedd pren yn Nôl Ofalgar Castell y Waun
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

Mae pobl a natur yn ffynnu yng Nghastell y Waun diolch i’r gwaith o greu’r Ddôl Ofalgar 

Mae 0.65 hectar o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) yng Nghastell y Waun wedi ei wella ar gyfer pobl a byd natur wrth i Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru gydweithio ag ystod o sefydliadau ac elusennau lleol i greu Dôl Ofalgar newydd, lle gall pobl gysylltu â byd natur, gan wella eu hiechyd a llesiant.

Caroline Allfrey, wyres i'r Fonesig Margaret Myddelton a welir yn y portread
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

Portreadau o’r teulu Myddelton yn dychwelyd i Gastell y Waun ac yn cael eu harddangos am y tro cyntaf 

Bydd portread trawiadol o’r Fonesig Margaret Myddelton a phortread o Robert Myddelton-Biddulph, a gadwyd yng Nghastell y Waun yn y gorffennol, yn cael eu harddangos am y tro cyntaf. Rhoddwyd y portreadau hyn yn anrheg gan y ddiweddar Fonesig Aird, merch y Fonesig Margaret Myddelton.

Volunteers from Ponthafren mental health and wellbeing charity, Tir Coed, and Powis Castle and Garden, next to a newly built raised bed.
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

Daeth Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru ynghyd â phartneriaid i sefydlu gardd gymunedol yng Nghastell a Gardd Powis 

Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru a Phonthafren, elusen sydd â chanolfannau yn y Trallwng a'r Drenewydd, yn cydweithio i sefydlu gardd gymunedol ymhellach. Wedi’i sefydlu ar dir Castell a Gardd Powis, mae’r ardd yn lle hanfodol i’w defnyddwyr gwasanaethau ganolbwyntio ar eu llesiant a chysylltu â natur.

Prif Geidwad David Smith yn goruchwylio'r gwaith ym meithrinfa goed Eryri
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn tyfu coedwigoedd glaw Celtaidd y dyfodol mewn meithrinfa goed newydd 

Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru wedi sefydlu meithrinfa goed newydd, sydd wedi’i lleoli ar dirwedd anghysbell Gymreig Eryri, er mwyn annog rhywogaethau o goed brodorol sydd dan fygythiad, gwarchod amgylcheddau sensitif coedwigoedd glaw tymherus yr ardal a mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Bwyta a siopa

Rhywun yn sleisio mewn i gacen Victoria sponge

Llefydd i fwyta a siopa yng Nghymru 

Awydd cinio ysgafn neu ddiod boeth? Chwilio am yr anrheg berffaith? Mae rhywbeth at ddant pawb yn ein caffis, ystafelloedd te a siopau yng Nghymru.

Teulu yn eistedd ar flanced ac yn cael picnic yn y Cymin, Sir Fynwy. Mae plentyn yn ymestyn ei law i dderbyn fwyd oddi wrth aelod arall o’r teulu.
Erthygl
Erthygl

Y picnic perffaith yng Nghymru 

Trefnwch y picnic perffaith yng Nghymru a gwledda yn yr awyr iach mewn ystâd fawreddog, ar draeth tlws neu mewn hafan goediog i fywyd gwyllt, gyda golygfeydd godidog o awyr agored Cymru.

Lleoedd i aros

The exterior of Gwernouau Cottage, Betws-Y-Coed, Gwynedd
Erthygl
Erthygl

Bythynnod gwyliau yng Nghymru 

Yn rhai clyd neu'n llawn cymeriad, ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad, darganfyddwch y tai gwyliau gorau yng Nghymru.

Digwyddiadau i ddod

Event

50 Peth i'w Gwneud - annibynol / 50 Things to do - self led 

Stackpole Estate, near Pembroke, Pembrokeshire

Rhowch gynnig ar 50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11 a ¾ wrth inni nesáu at dymor yr Hydref a’r Gaeaf. / Have a go at 50 things before you're 11 and 3/4 as the season moves into Autumn and winter.

Event summary

on
4 Dec to 20 Dec 2023
at
08:00 to 17:00
+ 16 other dates or times
Event

Christmas at Dyffryn Gardens 2023 - Decorate Dyffryn 

Dyffryn Gardens, St Nicholas, Vale of Glamorgan

Enjoy festive events and join in as we decorate Dyffryn ready for Christmas. Discover merry scenes nestled in the gardens, build a snowman, add to our ribbon garlands, enjoy family games and help us fill the garden with Christmas cheer.

Event summary

on
4 Dec to 31 Dec 2023
at
10:00 to 15:00
+ 27 other dates or times
Event

Paws at Powis 

Powis Castle and Garden, Welshpool, Powys

Explore the world famous garden with your four legged friend as dogs are welcome to visit the garden from 4 September to 28 February.

Event summary

on
4 Dec 2023 to 28 Feb 2024
at
10:00 to 16:00
+ 86 other dates or times
Event

Festive weekends at Erddig 

Erddig, Wrexham

Visit us at weekends between December 2 and 17 for some extra magical Christmas events

Event summary

on
4 Dec to 17 Dec 2023
at
11:00 to 15:00
+ 13 other dates or times
Event

Christmas at Tredegar House 

Tredegar House, Newport

For those who wish to have a quieter get-away to enjoy the Christmas festivities.

Event summary

on
4 Dec to 23 Dec 2023
at
11:00 to 15:30
+ 9 other dates or times
Event

Christmas house trail at Erddig 

Erddig, Wrexham

'Tis the season to spot gold! Wander through the house and see how many gold items you can find

Event summary

on
4 Dec 2023 to 7 Jan 2024
at
11:30 to 14:30
+ 32 other dates or times
Event

A Treasured Christmas at Powis Castle and Garden 

Powis Castle and Garden, Welshpool, Powys

Get into the festive spirit and see the 13th century castle sparkle as lights and decorations illuminate the State Rooms.

Event summary

on
4 Dec to 31 Dec 2023
at
12:00 to 16:00
+ 25 other dates or times
Event

Christmas wreath-making workshop at Dyffryn Gardens 

Dyffryn Gardens, St Nicholas, Vale of Glamorgan

Join Rhian Rees from Wild and Fabulous Flowers for a festive workshop in the Gallery. Guided by Rhian, learn how to create beautiful, natural wreaths from greenery harvested by our Gardens Team and take a little piece of Dyffryn home with you.

Event summary

on
5 Dec 2023
at
10:30 to 12:30
+ 1 other date or time
Visitors at the Christmas market at Waddesdon Manor, Buckinghamshire

Ble fydd eich ymweliad nesaf?

Darganfyddwch lawer o erddi, tai hanesyddol, diwrnodau allan ar yr arfordir a mwy.