Skip to content

Cymru

Ymwelwch â chestyll tylwyth teg sy’n gyfoeth o hanes, plastai crand a gerddi godidog yng Nghymru. O gopaon geirwon Eryri i draethau euraidd gwyllt, mwynhewch daith fythgofiadwy i diroedd Celtaidd sy’n drysorfa o chwedlau. Croeso i Gymru.

Lleoedd i ymweld â nhw

0

Dewch o hyd i rhywle i ymweld

Golygfa o gennin Pedr yn yr ardd gyda Chastell Powis ar y bryn yn y cefndir ym Mhowys, Canolbarth Cymru.

Gerddi a pharciau yng Nghymru 

Ymwelwch â chasgliad arbennig o erddi a pharciau yng Nghymru. O erddi muriog i ystadau cefn gwlad a gerddi coed, mae digon i’w ddarganfod.

Golygfa o wedd ogledd-ddwyreiniol Tŷ Tredegar ar ddiwrnod heulog

Tai ac adeiladau yng Nghymru 

Darganfyddwch blastai Cymreig mawreddog a’u casgliadau, o gartrefi teuluol i adeiladau a ddyluniwyd gan benseiri enwog. Darganfyddwch hanes a hanesion o’r oes a fu mewn lleoliadau trawiadol ledled Cymru.

Tu allan i Gastell Penrhyn ar ddiwrnod braf

Cestyll a chaerau yng Nghymru 

Camwch i mewn i gaer ganoloesol â dwnsiynau yn y Waun neu ymwelwch â chartref tywysogion Cymru yng Nghastell Powis. Darganfyddwch rai o gestyll gwychaf ac enwocaf Cymru.

Walkers admire the view across Llyn Ogwen to the Cwm Idwal Valley on a sunny day, with a body of water visible in the valley and mountains in the distance

Cefn gwlad a choetir yng Nghymru 

Darganfyddwch ddyffrynnoedd dramatig a phrydferth, coetiroedd hynafol a llwybrau glan afon, neu anturiwch ar fynyddoedd gwyllt Cymru ac ymweld â rhai o gopaon mwyaf eiconig y wlad.

Golygfan y Canmlwyddiant, Dinas Oleu, Cymru

Arfordiroedd a thraethau yng Nghymru 

Darganfyddwch 157 milltir o arfordir Cymru sy’n cael ei ddiogelu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, o draethau euraidd eang i glogwyni geirwon

Diwrnodau allan i'r teulu

Ymwelwyr yn yr ardd yn y gwanwyn yn Erddig

Diwrnodau allan i'r teulu yng Nghymru 

Gyda gweithgareddau hwyl a digwyddiadau cyffrous, mae digonedd o ddiwrnodau gwych i’r teulu i’w cael yng Nghymru. Darganfyddwch gestyll crand, cwblhewch weithgareddau’r ’50 peth i’w gwneud cyn dy fod yn 11 ¾’, neu llosgwch ychydig o egni mewn ardaloedd chwarae naturiol.

Menyw a phlentyn yn edrych ar y cennin Pedr yn yr ardd yng Nghastell Powis ym Mhowys, Cymru

Helfeydd Wyau Pasg yng Nghymru 

Rhowch ddigon o adloniant i’ch anturiaethwyr bach drwy gydol y gwyliau gydag amrywiaeth o helfeydd wyau Pasg llawn antur sy’n dathlu natur, harddwch a hanes. Ble bynnag y byddwch yn ymweld ag ef, rydych yn sicr o fwynhau oriau o hwyl i’r teulu cyfan.

Uchafbwyntiau'r tymor

Golygfa o’r tŷ drwy gennin Pedr yng Ngerddi Dyffryn ger Caerdydd yn Ne Cymru
Erthygl
Erthygl

Ble i weld cennin Pedr yng Nghymru 

Darganfyddwch arddangosfeydd cennin Pedr penigamp mewn gerddi ym mhob cwr o Gymru, o ddôl Gardd Bodnant yn y Gogledd i Erddi Dyffryn yn y De.

Dewch o hyd i lwybr troed

Dwy ferch yn cerdded ar lwybr trwy'r goedwig yn Stad Southwood, Sir Benfro yng Nghymru

Cerdded yng Nghymru 

Darganfyddwch dirweddau agored ysgubol, llwybrau arfordirol mwy hamddenol neu heiciau egnïol heriol. Rydym wedi creu rhestr o rai o’r llefydd gorau i gerdded yng Nghymru.

Ymwelwyr yn cerdded trwy goetir yn y gaeaf ar ystâd Llanerchaeron yng Ngheredigion, Cymru
Erthygl
Erthygl

Teithiau Cerdded hygyrch yng Nghymru 

Dysgwch am ein llwybrau aml-ddefnydd yn y mannau rydym yn gofalu amdanynt ledled Cymru sy’n addas ar gyfer pramiau ac yn berffaith ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a’r rhai gyda chymorth symudedd.

Teithiau cerdded gorau’r gwanwyn

Ceirw ar laswelltir ym mharc ceirw Dinefwr, gyda’r haul yn disgleirio drwy ganghennau moel coed ar ben bryncyn i’r chwith
Llwybr
Llwybr

Llwybr ‘Capability’ Brown yn Ninefwr 

Cerddwch wrth ymyl coed hynafol hanesyddol ar gylchdaith drwy dirwedd a ddyluniwyd gan Lancelot ‘Capability’ Brown, gyda chyfle i weld yr hyddod brith sy’n byw yma.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1.5 (km: 2.4)
Teulu ifanc a ci yn cerdded o amgylch llyn llonydd gyda choed yr hydref yn cael eu hadlewyrchu yn y llyn
Llwybr
Llwybr

Taith y Llyn Addurnol, Dolmelynllyn 

Mwynhewch daith addas i gadeiriau olwyn a wnaiff i chi ymlacio o gwmpas y llyn a adferwyd yn Nolmelynllyn, sy’n wych i wylio bywyd gwyllt.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 0.6 (km: 0.96)
Polion derw yn ymwthio allan o’r traeth ym Mae Rhosili, Gŵyr, Cymru. Dyma weddillion llong ddrylliedig yr Helvetia.
Llwybr
Llwybr

Llwybr nadroedd, morluniau a llongddrylliadau Rhosili 

Dilynwch y gylchdaith hawdd hon yn Rhosili, paradwys i bawb sydd am fwynhau’r arfordir – o gerdded i syrffio neu adeiladu cestyll tywod.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Ymwelwyr yn cerdded ym Mhlas Newydd, Gogledd Cymru.
Llwybr
Llwybr

Taith hawdd ym Mhlas Newydd 

Mae’r llwybr hawdd hwn o gwmpas tiroedd Plas Newydd yn cynnig hwyl i’r teulu cyfan, gan gynnwys tŷ yn y coed a maes chwarae antur, gyda chefnlen o Eryri ac Afon Menai.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)

Ymweld â'ch ci

Plant a chi yn Llyn Bosherston, Stagbwll, Sir Benfro

Llefydd sy’n croesawu cŵn yng Nghymru 

O’r mynyddoedd a’r traeth, i erddi a pharcdiroedd, gallwch ganfod llwybr cerdded cŵn yng Nghymru y byddwch chi, a’ch cyfaill pedair coes, yn ei wir fwynhau. Dyma eich canllaw ar gyfer rhai o’r lleoliadau gorau yng Nghymru i ymweld â nhw gyda chŵn.

Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr yn helpu i lanhau Traeth Marloes, Cymru

Gwirfoddoli yng Nghymru 

Dysgwch sut y gallwch wneud gwahaniaeth drwy wirfoddoli yn un o’r llefydd rydym yn gofalu amdanynt yng Nghymru, o dai hanesyddol i fynyddoedd ac arfordiroedd.

Tywysydd ystafell gwirfoddol yn siarad ag ymwelwyr yn Nhŷ Tredegar, Cymru
Erthygl
Erthygl

Grwpiau cefnogwyr yng Nghymru 

Ymunwch â grŵp cefnogwyr yng Nghymru i gefnogi ein lleoliadau yn eich ardal chi drwy godi arian a gwirfoddoli, cwrdd â phobl newydd a mwynhau sgyrsiau, teithiau a digwyddiadau arbennig.

Newyddion diweddaraf

Glyn Smith holds retirement portrait with other historic prints behind him, in house at Erddig, Wrexham, Wale
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

Portread newydd – y cyntaf ers dros 100 mlynedd – yn ymuno â chasgliad digymar o bortreadau staff hanesyddol ar ystâd Erddig Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru 

Am bron i 200 mlynedd, cofnodwyd staff a gweision annwyl y cartref yn Erddig ger Wrecsam mewn casgliad unigryw o bortreadau, ffotograffau a phenillion. Nawr, am y tro cyntaf ers dros ganrif, mae portread newydd yn ymuno dros dro â’r arddangosfa hanesyddol i nodi ymddeoliad Prif Arddwr hirhoedlog y stad.

Ffermdy Llyndy Isaf yn edrych dros Lyn Dinas, Eryri
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru'n chwilio am denant ar gyfer fferm arbennig yn Eryri 

Mae cyfle unigryw i gymryd tenantiaeth busnes fferm 15 mlynedd wedi codi yn yr hyfryd Llyndy Isaf, yn Nant Gwynant, gyda'r broses o ddewis y tenant yn cael ei ffilmio ar gyfer sioe deledu i ddarlledwr cenedlaethol.

Diwrnod braf a golygfa o hen fwthyn carreg gyda bryniau yn y cefndir a phont garreg isel yn y blaendir.
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

Perl ddiwylliannol, Tŷ Mawr Wybrnant, i gael hwb o £294,000 i helpu i ddathlu ei stori arbennig a’i gasgliad Beiblau unigryw 

Bydd cyllid o bron i £150,000 gan y Wolfson Foundation, rhoddion gan ymddiriedolaethau elusennol Cymreig gan gynnwys Elusen Vronhaul ac Ymddiriedolaeth Gaynor Cemlyn-Jones yn ogystal â buddsoddiad sylweddol gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn helpu i ddiogelu, dathlu a rhannu Tŷ Mawr i bawb, am byth.

Gwenynwyr yn ailgartrefu gwenyn yn ofalus o do Plas yn Rhiw
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

Gofalu am y gwenyn – wrth drwsio un o dai hanesyddol Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, gwarchodwyd 50,000 o breswylwyr anarferol 

Am y tro cyntaf ers 200 mlynedd, mae grwnan y gwenyn yn un o dai’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Ngwynedd, Gogledd Cymru wedi tawelu, gan fod gwenyn gwyllt prin a oedd yn byw yn nho’r tŷ wedi cael eu symud i gartref newydd tra bydd gwaith cadwraeth yn cael ei wneud.

Portread o John Wilton yn neuadd y gweision yng Nghastell y Waun
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

Cadwraeth o bortread hyd llawn prin o was o’r 18fed ganrif yn datgelu cliwiau rhyfeddol am ei hunaniaeth a’i rôl 

Mae portread gwir faint, hyd llawn prin o was wedi’i arddangos yng Nghastell y Waun yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Wrecsam yn dilyn gwaith cadwraeth ac ymchwil i ddatgelu cliwiau rhyfeddol am ei gefndir.

Mae artist mewn gwisg teigr yn eistedd ger y ffenestr mewn ystafell wely yng Nghastell Powis. Ym mlaen y llun ceir gwely pedwar postyn cain. Mae'r llun yn un o'r ffotograffau a ddangoswyd yn yr arddangosfa newydd, 'Teigr yn y Castell', gan yr artist Daniel Trivedy yng Nghastell a Gardd Powis.
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

'Teigr yn y Castell', arddangosfa newydd sy'n archwilio ymateb personol yr artist Daniel Trivedy i gysylltiadau trefedigaethol Castell Powis ag India yn agor yng Nghastell a Gardd Powis 

Mae 'Teigr yn y Castell', arddangosfa newydd ar y cyd rhwng Artes Mundi, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru a'r artist Daniel Trivedy yn agor yng Nghastell a Gardd Powis. Mae’r arddangosfa’n archwilio ymateb personol yr artist i gysylltiadau trefedigaethol Castell Powis ag India.

The falls at Aberdulais Tin Works, South Wales
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi y bydd Aberdulais yn ailagor mewn partneriaeth â St Giles Cymru 

Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi y bydd Aberdulais yn ailagor mewn partneriaeth â St Giles Cymru, elusen cyfiawnder cymdeithasol sydd wedi cael ei gwobrwyo.

Charles yng Nghastell Penrhyn a'r Ardd
Datganiad i'r wasg
Datganiad i'r wasg

Castell Penrhyn yn bwriadu rhannu rhagor o wybodaeth am ei hanes diwydiannol mewn profiad newydd wrth iddo ailgartrefu rhai o’i locomotifau 

Mae Castell Penrhyn a’r Ardd yn gweithio i ddatblygu profiad newydd yn yr Hen Stablau i rannu storïau hanes diwydiannol Penrhyn, ac i roi lle blaenllaw i eitemau yn y casgliad na chawsant eu rhannu o’r blaen.

Bwyta a siopa

Rhywun yn sleisio mewn i gacen Victoria sponge

Llefydd i fwyta a siopa yng Nghymru 

Awydd cinio ysgafn neu ddiod boeth? Chwilio am yr anrheg berffaith? Mae rhywbeth at ddant pawb yn ein caffis, ystafelloedd te a siopau yng Nghymru.

Teulu yn eistedd ar flanced ac yn cael picnic yn y Cymin, Sir Fynwy. Mae plentyn yn ymestyn ei law i dderbyn fwyd oddi wrth aelod arall o’r teulu.
Erthygl
Erthygl

Y picnic perffaith yng Nghymru 

Trefnwch y picnic perffaith yng Nghymru a gwledda yn yr awyr iach mewn ystâd fawreddog, ar draeth tlws neu mewn hafan goediog i fywyd gwyllt, gyda golygfeydd godidog o awyr agored Cymru.

Lleoedd i aros

The exterior of Gwernouau Cottage, Betws-Y-Coed, Gwynedd
Erthygl
Erthygl

Bythynnod gwyliau yng Nghymru 

Yn rhai clyd neu'n llawn cymeriad, ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad, darganfyddwch y tai gwyliau gorau yng Nghymru.

Digwyddiadau i ddod

Event

50 Peth i'w Gwneud - annibynol / 50 Things to do - self led 

Stackpole Estate, near Pembroke, Pembrokeshire

Rhowch gynnig ar 50 peth i’w gwneud cyn eich bod yn 11 a ¾ wrth inni nesáu at dymor yr Hydref a’r Gaeaf. / Have a go at 50 things before you're 11 and 3/4 as the season moves into Autumn and winter.

Event summary

on
13 Apr 2024 to 31 Dec 2025
at
08:00 to 17:00
+ 627 other dates or times
Event

Llwybr Pryfed Peillio Hunan-dywysedig / Self-led Pollinator trail 

Colby Woodland Garden, near Amroth, Pembrokeshire

Dewch i gwrdd â’r pryfed peillio sy’n byw yma a hawliwch wobr pan fyddwch chi wedi gorffen / Meet our resident pollinators and get a prize when you finish

Event summary

on
13 Apr to 1 Sep 2024
at
10:00 to 16:00
+ 141 other dates or times
Event

Easter Trail at Powis Castle and Garden 

Powis Castle and Garden, Welshpool, Powys

Get ready to explore the self-led, family trail which meanders though the world famous garden until 14 April.

Event summary

on
13 Apr to 14 Apr 2024
at
10:00 to 16:30
+ 1 other date or time
Event

Festival of Blossom at Dyffryn Gardens 

Dyffryn Gardens, St Nicholas, Vale of Glamorgan

The Festival of Blossom is an annual National Trust moment to help people connect with the beauty and meaning of blossom through activities and the seasonal highlights found at Dyffryn Gardens.

Event summary

on
13 Apr to 31 May 2024
at
10:00 to 17:00
+ 48 other dates or times
Event

Blossom Photography at Dyffryn Gardens 

Dyffryn Gardens, St Nicholas, Vale of Glamorgan

Pick up some top tips on taking the best photos of blossom on a spring stroll around Dyffryn.

Event summary

on
13 Apr to 31 May 2024
at
10:00 to 17:00
+ 48 other dates or times
Event

Blossom celebration at Erddig 

Erddig, Wrexham

Join us in celebrating the beautiful blossom season here at Erddig

Event summary

on
13 Apr to 28 Apr 2024
at
10:00 to 17:00
+ 15 other dates or times
Event

Blossom Watch Walk at Dyffryn Gardens 

Dyffryn Gardens, St Nicholas, Vale of Glamorgan

Celebrate the coming of spring with this self-led exploration around all of Dyffryn's seasonal highlights

Event summary

on
13 Apr to 31 May 2024
at
10:00 to 17:00
+ 48 other dates or times
Event

Isabel Porch : Hand Printed Wallpaper 

Dinefwr, Llandeilo, Carmarthenshire

National Trust Dinefwr have commissioned designer Isabel Porch to create a Dinefwr wallpaper design that reflects on the wallpaper collection displayed as part of the Archaeology of Home exhibition at Newton House.

Event summary

on
13 Apr 2024 to 28 Feb 2025
at
10:30 to 15:30
+ 321 other dates or times
Visitors walking among daffodils at Dora's Field, Ambleside, Cumbria

Ble fydd eich ymweliad nesaf?

Darganfyddwch lawer o erddi, tai hanesyddol, diwrnodau allan ar yr arfordir a mwy.