Skip to content

Ymuno â'r Pwyllgor

Rhes o gennin Pedr ar Rodfa’r Pisgwydd wrth gerflun Hercules yn y gwanwyn yng Nghastell y Waun, Wrecsam
Rhes o gennin Pedr ar Rodfa’r Pisgwydd wrth gerflun Hercules yn y gwanwyn yng Nghastell y Waun, Wrecsam | © National Trust Images/Emily Roe

Mae Y Pwyllgor yn ran hanfodol o gyflawni ein gwaith yng Nghymru, and rydyn ni'n chwilio am aelodau newydd. Os ydych yn teimlo y gallwch wirfoddoli eich mewnwelediadau allanol, profiad ac angerdd, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym 1895 gan bobl a gredai fod angen sylfaenol arnom oll am fynediad i natur, gofod a harddwch, a bod angen gwarchod lleoedd arbennig.

Mae'r grŵp cynghori, Y Pwyllgor, yn hanfodol i'n gwaith i gyflawni hyn yng Nghymru heddiw, a rydyn ni'n edrych am aelodau newydd.

Caniatáu i’r fideo chwarae? Mae cynnwys a gyhoeddwyd ar YouTube ar y dudalen hon.

Rydym yn gofyn am eich caniatâd cyn i unrhyw beth lwytho, oherwydd gallai’r cynnwys hwn gyflwyno cwcis ychwanegol. Efallai yr hoffech ddarllen telerau gwasanaeth  a pholisi preifatrwydd  YouTube Google cyn derbyn.

Fideo
Fideo

Ymuno â'r Pwyllgor

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â'r Pwyllgor, sef ein pwyllgor cynghori.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sydd wedi’u lleoli yng Nghymru a all ein cynghori, meddwl yn greadigol am y cyfleoedd y mae ein cenedl yn eu cynnig, a dod â chysylltiadau a safbwyntiau newydd wrth gyflawni ein strategaeth a’n cynlluniau yng Nghymru.

Dyfyniad gan Lhosa DalyNational Trust Cymru Director for Wales

Y Pwyllgor, ein grŵp cynghori

Mae'r Pwyllgor yn un o ddau grŵp cynghori gwlad a phedwar rhanbarth ar draws yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Mae gan y Pwyllgor hyd at naw aelod sy'n cynghori, yn cefnogi ac yn herio Cyfarwyddwr Cymru a’i thîm i ddatblygu eu meddwl ar flaenoriaethau, themâu neu brosiectau strategol.

Mae aelodau’r grŵp yn dod â’u gwybodaeth am Gymru, yn ogystal â mewnwelediadau, rhwydweithiau ac arloesedd gan sefydliadau a sectorau allanol i helpu’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i edrych ar ol llefydd arbennig, i bawb, am byth.

Angerdd ein pobl a’n cefnogwyr sy’n gwneud yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn lle arbennig i weithio a gwirfoddoli. Pobl yw'r allwedd i'n llwyddiant. Os ydych yn teimlo y gallwch wirfoddoli eich mewnwelediadau allanol, profiad ac angerdd, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Byddem wrth ein bodd pe bai profiadau a safbwyntiau’r Pwyllgor mor amrywiol â’r cymunedau trefol a gwledig ledled Cymru, ac mor amrywiol â straeon ein lleoedd, ein pobl a’n casgliadau. Os nad ydych chi'n meddwl eich bod chi'n ymwelydd neu'n gefnogwr 'nodweddiadol' o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yna mae'n debyg mai chi yw'r math o berson all ein helpu ni!

Dyfyniad gan Jamie SeatonY Pwyllgor Chair

Beth yw'r rôl?

Ar hyn o bryd mae’r Pwyllgor yn cyfarfod wyneb yn wyneb deirgwaith y flwyddyn yn un o’n heiddo, gyda chyfarfodydd byr ychwanegol ar-lein, fel arfer yn cael eu cynnal amser cinio neu gyda’r nos yn ystod yr wythnos waith. Yr ymrwymiad amser cyffredinol yw lleiafswm o bum niwrnod y flwyddyn.

Fel aelod o'r Pwyllgor, byddwch yn cyfrannu at waith elusen gadwraeth fwyaf Ewrop ac yn helpu llunio ein hymateb i heriau’r 21ain ganrif

Bydd aelodau'r Pwyllgor yn ennill neu'n datblygu eich profiad o chwarae rôl ymgynghorol mewn sefydliad mawr, cymhleth sydd â rolau masnachol, elusennol a budd cyhoeddus.

Mae hyn yn gyfle i chwarae rhan yn y gwaith o adfer a diogelu rhai o dai hanesyddol gorau Cymru, olion archeolegol, henebion cofrestredig, arfordir, coedwigoedd, tir fferm, gwarchodfeydd natur, gerddi a thirweddau.

Wrth galon holl waith Y Pwyllgor ydy meddwl am sut i wneud y llefydd arbennig y gofalwn amdanynt ar gael i gymaint o bobl a phosib.

Sut i ymgeisio

Rydym yn chwilio am sgiliau ac arbenigedd mewn un neu fwy o’r meysydd canlynol:

  • Amrywiaeth a chynhwysiant

  • Diwylliant a hanes Cymru

  • Ymgysylltu ieuenctid

  • Busnes ymwelwyr

  • Codi arian

  • Datblygu cynaliadwy a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Sylwch nad yw profiad Bwrdd neu Bwyllgor blaenorol yn hanfodol.

I ymgeisio i ddod yn aelod o'r Pwyllgor, plis ymgeisiwch erbyn 28 Mai 2024.

Darlennwch y pecyn recriwtio llawn am fanylion pellach.

Golygfa o Gastell Powis, uwchben ei derasau, Powys, Cymru, yn yr hydref.

Dewch i ddarganfod Cymru

Gwlad Geltaidd gyda gorffennol diwydiannol, yn llawn mythau, chwedlau, barddoniaeth a chân. Croeso i Gymru.