Prosiect Dalgylch Uwch Conwy

Prosiect

Mae holl ddalgylch afon Conwy yn ymestyn dros 574 km2 – ardal yr un maint ag Ynys Manaw. Mae yno drefi twristaidd prysur fel Conwy a Betws-y-coed, pentrefi gwledig fel Cwm Penmachno a ffermydd mynydd anghysbell fel y rhai sy’n rhan o stâd Ysbyty Ifan.

Mae’r cynefinoedd sydd yma’n amrywio o orgorsdir a rhostir ar lethrau uchaf y Migneint i ffriddoedd a choetir wrth ichi ddod lawr tuag at gaeau glas ffermydd yr iseldir, dolydd ac aberoedd y tir isel. Mae afonydd yn rhedeg o un pen i’r llall o’r dalgylch ac yn cysylltu cynefinoedd a chartrefi gyda ffynhonnell y dŵr ar ben y Migneint yr holl ffordd i lawr at y môr yng Nghonwy.

Er bod ein gwaith yn canolbwyntio ar Gonwy Uchaf, rydym yn gobeithio cael dylanwad positif yn nes i lawr yr afon ac o fewn holl ddalgylch afon Conwy, fel y gwelwch ar y map isod. 

Ffermdy Carrog, ger yr arwydd am Gwm Penmachno yn Eryri

Fferm Carrog 

Dysgwch sut mae Fferm Carrog yng Nghwm Penmachno ar fin dod yn un o safleoedd blaenllaw Prosiect Dalgylch Conwy Uchaf.

Gweithio gyda chymunedau 

Drwy gynnwys cymunedau lleol a gweithio gyda'n gilydd, gallwn gyflawni pethau gwych! Rydym wedi trefnu sesiynau galw heibio a digwyddiadau arbennig, yn ogystal â mynychu digwyddiadau cymuned a chreu cysylltiadau newydd o fewn dalgylch Conwy.

Group of primary school pupils designing the mythical Afanc, Conwy

Defnyddio’r Mabinogion i drafod llifogydd heddiw 

Ydych chi’n gyfarwydd â stori’r Afanc? Anghenfil chwedlonol oedd yn byw yn Nyffryn Conwy oedd yr Afanc.

Postiadau diweddaraf

10 Jan 19

Adfer gorlifdir er mwyn rhoi hwb i fywyd gwyllt

Er mwyn ceisio ailgysylltu afon â’i gorlifdir naturiol, rydym yn cyd-weithio efo Cyfoeth Naturiol Cymru ar brosiect adfer afon. Sydd am helpu i arafu llif y dŵr a denu rhagor o fywyd gwyllt, fel brithyllod a dyfrgwn, i afon Machno yn Eryri.

Jac codi baw yn symud cerrig  oddi ar arglawdd ar ludfwrdd i groesi'r afon.

07 Dec 16

Fferm newydd i ddod yn safle blaenllaw ar gyfer prosiect

Yn ddiweddar fe wnaethom brynu fferm 78 erw yng Nghwm Penmachno, Eryri, gyda’r nod o helpu i adfer cynefinoedd naturiol a lleihau llifogydd gan barhau i gynnal y traddodiad ffermio yng Ngharrog. Ym mis Rhagfyr fe wnaethom gynnal diwrnod agored llwyddiannus iawn yn y pentref i gyflwyno’r tîm, y prosiect a’n syniadau ar gyfer Carrog i’r gymuned leol.

Ffermdy Carrog, ger yr arwydd am Gwm Penmachno yn Eryri

2016

Cip ar ein gwaith

Dyma fideo’n dangos rhywfaint o waith a gobeithion Prosiect Dalgylch Conwy Uchaf