Prosiect Dalgylch Uwch Conwy

Prosiect

Mae holl ddalgylch afon Conwy yn ymestyn dros 574 km2 – ardal yr un maint ag Ynys Manaw. Mae yno drefi twristaidd prysur fel Conwy a Betws-y-coed, pentrefi gwledig fel Cwm Penmachno a ffermydd mynydd anghysbell fel y rhai sy’n rhan o stâd Ysbyty Ifan.

Mae’r cynefinoedd sydd yma’n amrywio o orgorsdir a rhostir ar lethrau uchaf y Migneint i ffriddoedd a choetir wrth ichi ddod lawr tuag at gaeau glas ffermydd yr iseldir, dolydd ac aberoedd y tir isel. Mae afonydd yn rhedeg o un pen i’r llall o’r dalgylch ac yn cysylltu cynefinoedd a chartrefi gyda ffynhonnell y dŵr ar ben y Migneint yr holl ffordd i lawr at y môr yng Nghonwy.

Er bod ein gwaith yn canolbwyntio ar Gonwy Uchaf, rydym yn gobeithio cael dylanwad positif yn nes i lawr yr afon ac o fewn holl ddalgylch afon Conwy, fel y gwelwch ar y map isod. 

Boardwalk running through woodland alongside Afon Llugwy, Conwy

Hwb o £1.2 miliwn i les byd natur a phobl ar hyd afon Conwy 

Dysgwch am sut mae prosiect newydd gwerth £ 1.2 miliwn a fydd o fudd i natur a phobl sy'n byw ar hyd Afon Conwy.

Golwg agosach ar Fferm Carrog
Ffermdy Carrog, ger yr arwydd am Gwm Penmachno yn Eryri

Fferm Carrog 

Dysgwch sut mae Fferm Carrog yng Nghwm Penmachno ar fin dod yn un o safleoedd blaenllaw Prosiect Dalgylch Conwy Uchaf.

Gweithio gyda chymunedau

Drwy gynnwys cymunedau lleol a gweithio gyda'n gilydd, gallwn gyflawni pethau gwych! Rydym wedi trefnu sesiynau galw heibio a digwyddiadau arbennig, yn ogystal â mynychu digwyddiadau cymuned a chreu cysylltiadau newydd o fewn dalgylch Conwy.

Group of primary school pupils designing the mythical Afanc, Conwy

Defnyddio’r Mabinogion i drafod llifogydd heddiw 

Ydych chi’n gyfarwydd â stori’r Afanc? Anghenfil chwedlonol oedd yn byw yn Nyffryn Conwy oedd yr Afanc.

Postiadau diweddaraf

09 Aug 19

Prosiect Tir Afon yn cael ei ddathlu yn yr Eisteddfod

Dathlwyd prosiect newydd gwerth £ 1.2 miliwn yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Bydd Tir Afon yn rhoi hwb i les natur a phobl ar hyd afon Conwy.

Boardwalk running through woodland alongside Afon Llugwy, Conwy

14 Jul 19

Ail gam adfer afon Machno wedi cychwyn yng Ngharrog

Mae gwaith i adfer rhan o'r Afon Machno i gyflwr mwy naturiol yn mynd rhagddo'n dda. Yng Ngharrog yng Nghwm Penmachno, rydym wedi bod yn gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru yn ddiweddar i ostwng darn arall o lan yr afon, cael gwared ar arglawdd artiffisial. Bydd hyn yn helpu i ailgysylltu'r afon â'i gorlifdir naturiol, gan wneud mwy o le ar gyfer dŵr a helpu i liniaru llifogydd i lawr yr afon. Mae clogfeini o'r arglawdd hefyd wedi'u gosod yn ôl yn yr afon i wella ardaloedd silio a gorffwys ar gyfer pysgod.

Two orange diggers on eitherside of the Afon Machno at Carrog, Cwm Penmachno. Larger on  on the left is putting in gravel / rocks from an artificial embankment into the back of the smaller one on the right

10 Jan 19

Adfer gorlifdir er mwyn rhoi hwb i fywyd gwyllt

Er mwyn ceisio ailgysylltu afon â’i gorlifdir naturiol, rydym yn cyd-weithio efo Cyfoeth Naturiol Cymru ar brosiect adfer afon. Sydd am helpu i arafu llif y dŵr a denu rhagor o fywyd gwyllt, fel brithyllod a dyfrgwn, i afon Machno yn Eryri.

Jac codi baw yn symud cerrig  oddi ar arglawdd ar ludfwrdd i groesi'r afon.