Prosiect Dalgylch Uwch Conwy

Prosiect

Mae holl ddalgylch afon Conwy yn ymestyn dros 574 km2 – ardal yr un maint ag Ynys Manaw. Mae yno drefi twristaidd prysur fel Conwy a Betws-y-coed, pentrefi gwledig fel Cwm Penmachno a ffermydd mynydd anghysbell fel y rhai sy’n rhan o stâd Ysbyty Ifan.

Mae’r cynefinoedd sydd yma’n amrywio o orgorsdir a rhostir ar lethrau uchaf y Migneint i ffriddoedd a choetir wrth ichi ddod lawr tuag at gaeau glas ffermydd yr iseldir, dolydd ac aberoedd y tir isel. Mae afonydd yn rhedeg o un pen i’r llall o’r dalgylch ac yn cysylltu cynefinoedd a chartrefi gyda ffynhonnell y dŵr ar ben y Migneint yr holl ffordd i lawr at y môr yng Nghonwy.

Er bod ein gwaith yn canolbwyntio ar Gonwy Uchaf, rydym yn gobeithio cael dylanwad positif yn nes i lawr yr afon ac o fewn holl ddalgylch afon Conwy, fel y gwelwch ar y map isod. 

Fideo

Gwynebu'r argyfwng hinsawdd yn Uwch Conwy

Gall tirwedd ddramatig Uwch Conwy ym Mharc Cenedlaethol Eryri edrych yn wydn ac yn arw ond mae'n agored iawn i newid hinsawdd. O ailgysylltu darn o afon â’i gorlifdir i adfer mawndir, mae llawer yn cael ei wneud i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ac amddiffyn cymunedau lleol rhag llifogydd ar garreg eu drws. Gwyliwch y fideo hwn i ddarganfod mwy.

Gweithio i greu dalgylch glanach, iachach
Llifogydd yng Nghapel Curig, Eryri

Pam bod y prosiect yma mor bwysig?  

Dysgwch sut rydyn ni’n mynd ati i greu cynefinoedd gwell, mwy ac wedi eu cysylltu’n well gyda’i gilydd yn rhan uchaf yr afon Conwy er budd pobl a bywyd gwyllt.

Cydgysylltu
A person stands of a hillside of Y Foel, Snowdonia with the valley and mountains behind

Tirlun fel ‘capsiwl amser’ yn Eryri yn dod dan ofal Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru er budd natur, yr hinsawdd a chymunedau 

Mae cannoedd o erwau o lechweddau yn nhirlun chwarelyddol Eryri wedi dod dan ofal Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru i hyrwyddo poblogaethau bywyd gwyllt, mynd i'r afael â newid hinsawdd a chynyddu diddordeb yn hanes chwarelyddol yr ardal.

Golwg agosach ar Fferm Carrog
Ffermdy Carrog, ger yr arwydd am Gwm Penmachno yn Eryri

Carrog, fferm flaenllaw 

Mae daliad bach yng Nghwm Penmachno wedi bod ar daith anhygoel fel un o safleoedd blaenllaw Dalgylch Uwch Conwy.

Gweithio gyda chymunedau
Pupils art work of mythical Afanc

Defnyddio’r Mabinogion i drafod llifogydd heddiw 

Ydych chi’n gyfarwydd â stori’r Afanc? Anghenfil chwedlonol oedd yn byw yn Nyffryn Conwy oedd yr Afanc.

Beth nesa?
Boardwalk running through woodland alongside Afon Llugwy, Conwy

Hwb i les byd natur a phobl ar hyd afon Conwy 

Dysgwch am prosiect newydd a fydd o fudd i natur a phobl sy'n byw ar hyd Afon Conwy.

Postiadau diweddaraf

24 Jan 22

Foel er budd natur, yr hinsawdd a chymunedau

Mae cannoedd o erwau o lechweddau yn nhirlun chwarelyddol Eryri wedi dod i’n gofal i hybu poblogaethau bywyd gwyllt, mynd i'r afael â newid hinsawdd a chynyddu diddordeb yn hanes chwarelyddol yr ardal. Wedi’i leoli ym mhen uchaf Dalgylch Conwy lle rydym wedi bod yn gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ers dros ddegawd i arafu llif y dŵr er mwyn lleihau’r perygl o lifogydd a chreu cynefinoedd cyfoethog i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Mae’r safle 1,600 erw hwn yn chwarae rhan arwyddocaol wrth barhau â’r gwaith hwn ar raddfa tirwedd er budd pobl a natur. Dysgwch fwy

A person stands of a hillside of Y Foel, Snowdonia with the valley and mountains behind

30 Nov 20

Cylchlythyr y dalgylch

Mae wedi bod yn flwyddyn heriol, ond er gwaethaf hyn rydym wedi llwyddo i gyflawni cymaint. Darganfyddwch beth mae ein tîm wedi bod yn ei wneud a'r newyddion diweddaraf o'r prosiect by

06 Sep 20

Adfer afon yng nghysgod Yr Wyddfa

Rydym nawr yn defnyddio technegau y gwnaethon ni eu treialu yng Ngharrog i safleoedd eraill yn y dalgylch gan gynnwys Nant y Gwryd, afon sy’n treiddio o’r Wyddfa, copa uchaf Cymru. Ym mis Medi, ynghyd a'n partneriaid, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), mi ddechreuom ar y gwaith o ail-broffilio’r glannau serth a dychwelyd rhai clogfeini mawr i ran o’r afon a addaswyd yn flaenorol. Roedd y tîm yn falch bod y gwaith wedi sefyll rhag dicter stormydd ddiwedd mis Hydref. Rydym eisoes yn dechrau gweld rhai newidiadau, gyda'r afon yn symud o gleidio syth (fel camlas) i ddatblygu rhannau o byllau (dŵr dwfn) a rifflau (ardaloedd sy'n llifo'n gyflym), gyda heigiau graean yn ffurfio o amgylch y clogfeini. Mae hyn yn creu mwy o amrywiaeth o nodweddion yn yr afon ac yn gwella'r cynefin ar gyfer pysgod silio, fel brithyll brown ac adar fel glas y dorlan, pibydd y dorlan a bronwen y dŵr.