Prosiect Dalgylch Uwch Conwy

Prosiect

Mae holl ddalgylch afon Conwy yn ymestyn dros 574 km2 – ardal yr un maint ag Ynys Manaw. Mae yno drefi twristaidd prysur fel Conwy a Betws-y-coed, pentrefi gwledig fel Cwm Penmachno a ffermydd mynydd anghysbell fel y rhai sy’n rhan o stâd Ysbyty Ifan.

Mae’r cynefinoedd sydd yma’n amrywio o orgorsdir a rhostir ar lethrau uchaf y Migneint i ffriddoedd a choetir wrth ichi ddod lawr tuag at gaeau glas ffermydd yr iseldir, dolydd ac aberoedd y tir isel. Mae afonydd yn rhedeg o un pen i’r llall o’r dalgylch ac yn cysylltu cynefinoedd a chartrefi gyda ffynhonnell y dŵr ar ben y Migneint yr holl ffordd i lawr at y môr yng Nghonwy.

Er bod ein gwaith yn canolbwyntio ar Gonwy Uchaf, rydym yn gobeithio cael dylanwad positif yn nes i lawr yr afon ac o fewn holl ddalgylch afon Conwy, fel y gwelwch ar y map isod. 

Golwg agosach ar Fferm Carrog
Ffermdy Carrog, ger yr arwydd am Gwm Penmachno yn Eryri

Carrog, fferm flaenllaw 

Mae daliad bach yng Nghwm Penmachno wedi bod ar daith anhygoel fel un o safleoedd blaenllaw Dalgylch Uwch Conwy.

Gweithio gyda chymunedau

Drwy gynnwys cymunedau lleol a gweithio gyda'n gilydd, gallwn gyflawni pethau gwych! Rydym wedi trefnu sesiynau galw heibio a digwyddiadau arbennig, yn ogystal â mynychu digwyddiadau cymuned a chreu cysylltiadau newydd o fewn dalgylch Conwy.

Pupils art work of mythical Afanc

Defnyddio’r Mabinogion i drafod llifogydd heddiw 

Ydych chi’n gyfarwydd â stori’r Afanc? Anghenfil chwedlonol oedd yn byw yn Nyffryn Conwy oedd yr Afanc.

Beth nesa?
Boardwalk running through woodland alongside Afon Llugwy, Conwy

Hwb i les byd natur a phobl ar hyd afon Conwy 

Dysgwch am prosiect newydd a fydd o fudd i natur a phobl sy'n byw ar hyd Afon Conwy.

Postiadau diweddaraf

30 Nov 20

Cylchlythyr y dalgylch

Mae wedi bod yn flwyddyn heriol, ond er gwaethaf hyn rydym wedi llwyddo i gyflawni cymaint. Darganfyddwch beth mae ein tîm wedi bod yn ei wneud a'r newyddion diweddaraf o'r prosiect by

06 Sep 20

Adfer afon yng nghysgod Yr Wyddfa

Rydym nawr yn defnyddio technegau y gwnaethon ni eu treialu yng Ngharrog i safleoedd eraill yn y dalgylch gan gynnwys Nant y Gwryd, afon sy’n treiddio o’r Wyddfa, copa uchaf Cymru. Ym mis Medi, ynghyd a'n partneriaid, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), mi ddechreuom ar y gwaith o ail-broffilio’r glannau serth a dychwelyd rhai clogfeini mawr i ran o’r afon a addaswyd yn flaenorol. Roedd y tîm yn falch bod y gwaith wedi sefyll rhag dicter stormydd ddiwedd mis Hydref. Rydym eisoes yn dechrau gweld rhai newidiadau, gyda'r afon yn symud o gleidio syth (fel camlas) i ddatblygu rhannau o byllau (dŵr dwfn) a rifflau (ardaloedd sy'n llifo'n gyflym), gyda heigiau graean yn ffurfio o amgylch y clogfeini. Mae hyn yn creu mwy o amrywiaeth o nodweddion yn yr afon ac yn gwella'r cynefin ar gyfer pysgod silio, fel brithyll brown ac adar fel glas y dorlan, pibydd y dorlan a bronwen y dŵr.

01 May 20

Beicio trwy ansicrwydd

Wrth inni gloi, ymatebodd ein partneriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gyflym i sefyllfa ddigynsail, gan addasu i gefnogi plant y gweithwyr allweddol yn ogystal ag oedolion a phlant bregus drwy gynnig ar e-feiciau. Fe wnaethant brosiect Tir Afon gefnogi 120 o oedolion bregus i fwynhau beicio ac mewn 35 dosbarth, dysgwyd 20 o blant sut i reidio beic yn ystod y cyfnod clo. Rhannodd Bill, dyn 82 oed â nam ar ei olwg ei brofiad: “Fe wnes i feicio 18 milltir ac ar y diwedd roeddwn yn teimlo dim byd ond llawenydd! Byddwn yn argymell e-feiciau i unrhyw un, mae'r budd o fod allan a theimlo’n egnïol yn enfawr, mae'r dechnoleg fodern hon yn eich helpu i fynd allan a mwynhau bywyd fel petaech chi flynyddoedd yn iau!”

Mae person mewn dillad tywyll yn beicio ar hyd trac tuag at fryniau yn y pellter, gydag ymyl ochr ffordd llawn blodau, gwrychoedd a chaeau ar y chwith a chymylau llwyd uwchben