Prosiect Dalgylch Uwch Conwy

Prosiect

Mae holl ddalgylch afon Conwy yn ymestyn dros 574 km2 – ardal yr un maint ag Ynys Manaw. Mae yno drefi twristaidd prysur fel Conwy a Betws-y-coed, pentrefi gwledig fel Cwm Penmachno a ffermydd mynydd anghysbell fel y rhai sy’n rhan o stâd Ysbyty Ifan.

Mae’r cynefinoedd sydd yma’n amrywio o orgorsdir a rhostir ar lethrau uchaf y Migneint i ffriddoedd a choetir wrth ichi ddod lawr tuag at gaeau glas ffermydd yr iseldir, dolydd ac aberoedd y tir isel. Mae afonydd yn rhedeg o un pen i’r llall o’r dalgylch ac yn cysylltu cynefinoedd a chartrefi gyda ffynhonnell y dŵr ar ben y Migneint yr holl ffordd i lawr at y môr yng Nghonwy.

Er bod ein gwaith yn canolbwyntio ar Gonwy Uchaf, rydym yn gobeithio cael dylanwad positif yn nes i lawr yr afon ac o fewn holl ddalgylch afon Conwy, fel y gwelwch ar y map isod. 

Golwg agosach ar Fferm Carrog
Ffermdy Carrog, ger yr arwydd am Gwm Penmachno yn Eryri

Fferm Carrog 

Dysgwch sut mae Fferm Carrog yng Nghwm Penmachno ar fin dod yn un o safleoedd blaenllaw Prosiect Dalgylch Conwy Uchaf.

Gweithio gyda chymunedau

Drwy gynnwys cymunedau lleol a gweithio gyda'n gilydd, gallwn gyflawni pethau gwych! Rydym wedi trefnu sesiynau galw heibio a digwyddiadau arbennig, yn ogystal â mynychu digwyddiadau cymuned a chreu cysylltiadau newydd o fewn dalgylch Conwy.

Placeholder Image

Defnyddio’r Mabinogion i drafod llifogydd heddiw 

Ydych chi’n gyfarwydd â stori’r Afanc? Anghenfil chwedlonol oedd yn byw yn Nyffryn Conwy oedd yr Afanc.

Beth nesa?
Boardwalk running through woodland alongside Afon Llugwy, Conwy

Hwb i les byd natur a phobl ar hyd afon Conwy 

Dysgwch am prosiect newydd a fydd o fudd i natur a phobl sy'n byw ar hyd Afon Conwy.

Postiadau diweddaraf

15 Oct 19

Otter spotted at Carrog

Ddaru ni weld dyfrgi ar ein camera bywyd gwyllt yr hydref hwn - arwydd gwych bod y gwaith adfer wedi helpu i wella cynefin a ffynhonnell fwyd y creaduriaid swil hyn. Bydd Ysgol Penmachno yn monitro'r safle - felly croesi bysedd ein bod ni'n gweld mwy o fywyd gwyllt yn fuan. Ers cwblhau ail gam y gwaith adfer afon yng Ngharrog rydym wedi gweld glas y dorlan, trochwr, brithyll brown a mulfrain ar y rhan hon o'r afon.

Black and white image of otter at Carrog, Cwm Penmachno

09 Aug 19

Prosiect Tir Afon yn cael ei ddathlu yn yr Eisteddfod

Dathlwyd prosiect newydd gwerth £ 1.2 miliwn yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Bydd Tir Afon yn rhoi hwb i les natur a phobl ar hyd afon Conwy.

Boardwalk running through woodland alongside Afon Llugwy, Conwy

14 Jul 19

Ail gam adfer afon Machno wedi cychwyn yng Ngharrog

Mae gwaith i adfer rhan o'r Afon Machno i gyflwr mwy naturiol yn mynd rhagddo'n dda. Yng Ngharrog yng Nghwm Penmachno, rydym wedi bod yn gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru yn ddiweddar i ostwng darn arall o lan yr afon, cael gwared ar arglawdd artiffisial. Bydd hyn yn helpu i ailgysylltu'r afon â'i gorlifdir naturiol, gan wneud mwy o le ar gyfer dŵr a helpu i liniaru llifogydd i lawr yr afon. Mae clogfeini o'r arglawdd hefyd wedi'u gosod yn ôl yn yr afon i wella ardaloedd silio a gorffwys ar gyfer pysgod.

Two orange diggers on eitherside of the Afon Machno at Carrog, Cwm Penmachno. Larger on  on the left is putting in gravel / rocks from an artificial embankment into the back of the smaller one on the right