Skip to content

Caiacio yn Aberdaron

Caiacio yn Aberdaron
Caiacio ar y môr | © Gerwyn Madog-Jones

Bydd y sesiynau caiacio rhagarweiniol hyn yn rhedeg o draeth Aberdaron gan ddefnyddio caiacs sy'n hawdd eu padlo ac sy'n sefydlog iawn.

Caiacio arfordir Aberdaron

Bydd y sesiynau caiacio rhagarweiniol hyn yn rhedeg o draeth Aberdaron gan ddefnyddio caiacs sy'n hawdd eu padlo ac sy'n sefydlog iawn.

Bydd pob sesiwn yn cael ei theilwra i’r grŵp ac amodau’r môr ar y diwrnod. Pan fydd y môr yn dawel, rydym yn cynnig taith olygfaol a chyfle i ddysgu am yr arfordir a'i hanes lleol a bywyd gwyllt. Os yw'r môr yn arw a'r tywydd dal yn ffafriol gallwch roi cynnig ar syrffio caiac yn y tonnau. Ar rai dyddiau, mae amodau’r môr yn golygu y byddwch chi’n gwneud ychydig o’r ddau!

Yn ystod y sesiwn byddwch yn cael eich arwain gan hyfforddwr caiacio cymwys a fydd yn darparu'r holl offer arbenigol i chi ac yn gofalu amdanoch trwy gydol eich antur.

Ble a phryd mae'r sesiynau caiacio?

Cynhelir y sesiynau o Aberdaron pob dydd Mawrth a dydd Sul o 16 Gorffennaf – 10 Medi.

Mae dwy sesiwn y dydd, gan ddechrau am 10:30yb a 1:30yp, pob un yn para tua 2 awr.

Y man cyfarfod a man cychwyn y sesiwn yw canolfan ymwelwyr Porth y Swnt.

Caiacio yn Aberdaron
Archwilio arfordir Aberdaron | © Gerwyn Madog-Jones

Faint mae'n ei gostio a sut ydw i'n talu?

Mae sesiwn yn costio £30 y pen. Gwneir taliad ar y diwrnod yng nghanolfan ymwelwyr Porth y Swnt sydd wedi’i lleoli wrth fynedfa maes parcio Aberdaron. Gellir talu gyda cherdyn neu arian parod.

Oes angen i mi archebu?

Fe’ch cynghorir yn gryf i gadw lle, er efallai y bydd gennym rywfaint o argaeledd ar y diwrnod. Anfonwch e-bost atom yn porthyswnt@nationaltrust.org.uk i archebu lle neu am fwy o wybodaeth. Gallwch hefyd ein ffonio ar 01758 703810 neu galw heibio i Borth y Swnt i siarad ag aelod o staff.

Caiacio'r môr yn Aberdaron
Caiacio'r môr yn Aberdaron | © Gerwyn Madog-Jones

Beth arall sydd angen i mi ei wybod?

  • Yr oedran lleiaf yw 8 ac mae’n rhaid i blant dan 18 oed fod yng nghwmni rhiant neu warcheidwad cyfreithiol.

  • Bydd angen i chi lenwi ffurflen feddygol a ffurflen ganiatâd cyn y sesiwn. Bydd hwn yn cael ei e-bostio atoch ar adeg archebu. Rhaid i bob plentyn gael ffurflen ganiatâd wedi'i llofnodi gan riant neu warcheidwad cyfreithiol, naill ai cyn y sesiwn neu ar y diwrnod

  • Mae lle i 6 o gyfranogwyr ym mhob sesiwn

  • Efallai mai padlwyr ifanc fyddai’n gallu rhannu un o’r caiacau tandem gydag oedolyn er mwyn i bawb gael y profiad llawnaf ar y diwrnod

  • Mae'r gallu i nofio yn ddefnyddiol ond nid yn angenrheidiol, ond gall rhywfaint o hyder yn y dŵr fod o gymorth yn enwedig ar ddiwrnodau llai tawel

  • Bydd angen i chi ddod â gwisg nofio, tywel mawr ac esgidiau gyda gwadn stiff, cadarn (mae hen esgidiau ymarfer yn berffaith, mae esgidiau siwt wlyb yn rhy hyblyg). Darperir siwtiau gwlyb, cymhorthion hynofedd, helmedau, padlau a chaiacau

  • Mae ystafell newid ar gael tu fewn i Borth y Swnt

  • Mae cawodydd cynnes ar gael yn y bloc toiledau yn y maes parcio (50c am 5 munud). Mae yna hefyd gawod dŵr oer am ddim y tu allan ar gyfer rinsio i ffwrdd.

Llun wedi ei dynnu o bentref Aberdaron o ben y clogwyn ym Mhorth Meudwy, Gwynedd

Caiacio yn Aberdaron

Dani yn argymell archebu, er efallai bydd gennym rywfaint o lefydd ar gael ar y diwrnod