Skip to content

Diwrnodau i’r teulu yn Nhŷ Tredegar

Visitors in the Kitchen at Tredegar House, Newport
Visitors in the Kitchen at Tredegar House, Newport | © ©National Trust Images/Arnhel de Serra

Mae digon i ddiddanu’r teulu i gyd yma yn Nhŷ Tredegar. Gyda phlasty trawiadol a 90 erw o erddi a pharcdir i’w darganfod, rydych chi’n siŵr o greu atgofion i’w trysori am flynyddoedd i ddod.

Trefnu eich ymweliad

Dyma wybodaeth allweddol ar gyfer trefnu ymweliad eich teulu...

  • Mae cyfleusterau newid babanod ar gael drws nesaf i’r dderbynfa, ac yng Nghaffi’r Bragdy. Mae tai bach y parc ar agor yn ystod misoedd yr haf yn unig.
  • Oherwydd y lloriau hanesyddol, ni allwch ddod â phramiau na bygis i mewn i’r tŷ. Mae lloches parcio pramiau ger drws ffrynt y tŷ.
  • Ni chewch ddod â beics, sgwteri, ffrisbis na pheli i mewn i’r gerddi, ond mae digon o le i chwarae gyda’r pethau hyn yn y parc.
  • Mae bocsys bwyd plant ar gael yng Nghaffi’r Bragdy, ac mae gan y siop lyfrau ail-law ddewis arbennig o lyfrau plant.
  • Rhaid talu i fynd i’r tŷ a’r gerddi, ond gallwch fynd i’r parc am ddim.

Datgelu 500 Mlynedd o'r Nadolig yn Nhŷ Tredegar

Eleni yn Nhŷ Tredegar, bydd hud y Nadolig yn fyw i bawb ei fwynhau.

Oriau agor: Bydd y Tŷ a’r Ardd ar agor o ddydd Gwener i ddydd Llun, 1-4 a 8-11 Rhagfyr, a phob dydd o 11am-4pm rhwng 15 a 23 Rhagfyr. Byddwn ar agor yn hwyr tan 8pm ar rai dyddiau dewisol.

Dadorchuddiwch 500 mlynedd o hanes y Nadolig hwn yn Nhŷ Tredegar, gyda goleuadau godidog, awyrgylch hudolus a thros 80 o goed wedi’u haddurno.

Penwythnos llawen i’r teulu cyfan

Bydd penwythnosau Nadoligaidd i'r teulu ar 9, 10, 16 a 17 Rhagfyr lle bydd yr hen Scrooge bythol boblogaidd yn dychwelyd i fwrw ei lygad barcud ar ddathliadau'r Nadolig, ond bydd digon o ganu a chanu côr i gadw'r ysbryd Nadoligaidd yn fyw a Siôn Corn crwydrol yn lledaenu llawenydd i bawb.

Trefnwch eich ymweliad ar gyfer y Nadolig yma.

A visitor admiring the Christmas display at Tredegar House, Newport, Wales
Christmas at Tredegar House, Newport, Wales | © National Trust Images/Aled Llywelyn

Pethau i’w gwneud yn y tŷ

Gwisgo i greu argraff

Esguswch mai Tŷ Tredegar yw eich cartref neu weithle chi gyda dewis o wisgoedd traddodiadol. Gyda ffrogiau, siacedi a hetiau i ddewis o’u plith – ydych chi am fod yn arglwyddes neu’n fwtler? A chofiwch dynnu llun fel teulu yn yr Ystafell Frown.

Chwarae gyda phypedau

Ewch i’r Lolfa lle gwelwch gornel glud ag arddangosfa bypedau ryngweithiol. Crëwch eich storïau eich hun am y bobl a oedd yn byw yma gyda’ch teulu a’ch ffrindiau. Allwch chi ail-greu rhai o’r straeon rydych chi wedi’u clywed yn ystod eich ymweliad?

Pecynnau Synhwyrau

Mae ein pecynnau synhwyrau lliwgar ar gael i unrhyw un eu benthyg ac wedi’u dylunio i deuluoedd sydd ag anghenion cymorth ychwanegol. Maen nhw’n cynnwys amrywiaeth o eitemau synhwyraidd, gan gynnwys teganau llonyddu, gwarchodwyr clustiau, chwyddwydr, llyfr stori a theganau meddal.

Mae pecynnau synhwyrau’n ychwanegiad newydd i Dŷ Tredegar ac mae ein tîm wedi eu datblygu’n ofalus, gan ddilyn canllawiau gan sawl sefydliad sy’n gweithio yn y maes. Byddem wrth ein bodd yn clywed eich adborth fel y gallwn ddal ati i wella’r pecynnau dros amser. Mae croeso i chi sgwrsio â’n tîm os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau i’w rhannu gyda ni.

Plentyn yn edrych dros bont yn Nhŷ Tredegar, Cymru
Plentyn yn edrych dros bont yn Nhŷ Tredegar, Cymru | © National Trust Images/Aled Llywelyn

Pethau i’w gwneud yn y gerddi

Pecynnau Antur

Mae cymaint i’w ddarganfod yn y gerddi ffurfiol, o’r bywyd newydd sy’n tyfu yn y gwelyau blodau i’r pryfed sy’n palu mewn tywydd gwlyb. Nod y pecynnau hyn yw helpu anturiaethwyr ifanc i gael golwg fanylach ar fyd natur, ac maent yn cynnwys offer i'w ddefnyddio o gwmpas y gerddi ar eich anturiaethau.

Mae pecynnau antur yn cynnwys pâr o finocwlars, cwmpawd, chwyddwydr, offer astudio pryfed a llyfr ‘adnabod’ tymhorol. Mae ‘na hefyd lyfr stori i’w ddarllen pan benderfynwch chi gael hoe fach o’r holl waith darganfod.

50 peth i'w wneud cyn dy fod yn 11 ¾

Mwynhewch weithgareddau’r 50 peth i’w wneud cyn dy fod yn 11 ¾ – rhestr fwced yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i anturiaethwyr ifanc. Gwyliwch aderyn, gwnewch ffrindiau gyda phryfyn neu ewch i grwydro yn eich welîs wrth i chi fwynhau popeth sydd gan y gerddi i’w gynnig. Casglwch daflen weithgareddau o’r dderbynfa ymwelwyr cyn i chi ddechrau ar eich antur wyllt.

Pethau i’w gwneud yn y parc

Lle i chwarae a mwynhau picnic

Gydag ardaloedd gwyrdd eang, y parc yw’r lle perffaith i gicio pêl, reidio beic neu fwynhau natur gyda phicnic a thaith gerdded. Mewn tywydd gwlyb, gall rhai o’r llwybrau fod yn fwdlyd, felly cofiwch wisgo’n addas ar gyfer eich ymweliad.

Bwydo’r hwyaid

Mae’r llyn addurniadol yn Nhŷ Tredegar yn gartref i lawer o wahanol adar, gan gynnwys hwyaid, cotieir, elyrch a gwyddau. Pys wedi rhewi yw’r bwyd gorau sydd gennych i adar yn eich cartref, mae’n siŵr – maen nhw’n llawn maetholion iach.

Llwybr y llyn

Bydd y gylchdaith fer hon yn eich tywys o amgylch perimedr y parc yn Nhŷ Tredegar. Mae’r llwybr gwastad, sy’n filltir o hyd, yn ddihangfa heddychlon o’r ddinas i’r teulu i gyd.