Skip to content

Crwydrwch y parcdir yn Nhŷ Tredegar

Child walking their dog in autumn at Tredegar House, Newport, Wales
Child walking their dog in autumn at Tredegar House, Newport, Wales | © ©National Trust Images/Aled Llywelyn

Y parcdir yn ystâd Tŷ Tredegar yw’r lle perffaith i ddianc rhag prysurdeb bywyd y ddinas. Mae yna lawntiau eang, llyn troellog a choetir yn aros i chi eu darganfod. Mwynhewch unrhyw beth o bicnic, loncian neu chwarae cuddio gyda’r teulu.

Uchafbwyntiau’r gwanwyn ar y Parcdir:

Ynghyd â’r plasty a’r gerddi ffurfiol, mae’r parcdir ar agor bob dydd yn y gwanwyn. Yn ystod y gwanwyn, mae’r parcdir yn lle gwych i fynd am dro hamddenol, archwilio byd natur a threulio amser gyda’r teulu.

Mae’r adar a'r creaduriaid bach wedi dychwelyd ar gyfer y gwanwyn, felly cadwch olwg am fywyd gwyllt cyffrous yn llenwi’r llwyni ac yn nofio yn y llyn.

Mae’n cynhesu yn y boreau, felly manteisiwch ar y wawr gynnar a dewch i ddarganfod rhyfeddodau’r gwanwyn wrth fynd am dro drwy’r parc. Gyda rhew ar y llyn a niwl yn cilio o Rodfa’r Dderwen, bydd cân yr adar yn eich swyno a’r haul yn tywynnu ar eich croen wrth ichi fynd am dro.
Gan mai’r gwanwyn yw’r tymor blodeuo, cadwch olwg am fywyd newydd, blagur a blodau ar hyd a lled y parcdir.

Pont y llyn ar gau

Yn dilyn y cyfnod hir o dywydd gwlyb, rydym wedi cau’r bont ym mhen draw’r llyn er mwyn cynnal arolwg. Rhaid i ni gynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol cyn gallu defnyddio’r bont unwaith eto, felly diolch i chi ymlaen llaw am eich amynedd.

Gofynnwn yn garedig i chi gadw at y llwybrau o amgylch y llyn a pheidiwch â mynd i mewn i’r dŵr.

Yn anffodus mae hyn yn golygu nad oes llwybr cylchol o amgylch y llyn ar hyn o bryd, ond gallwch ddefnyddio’r nail ochr serch hynny ar hyd y llwybrau.

Pethau i’w gweld ar ystâd  

Datblygu man chwarae newydd

Mae ein cynlluniau ar gyfer man chwarae yn y parcdir ar droed a chyn hir fe fydd yna fan chwarae newydd sbon y gall plant o bob oed ei fwynhau. Byddwn yn siŵr o roi’r diweddaraf ichi wrth i’n cynlluniau ddatblygu. Hoffem ddiolch ichi am eich amynedd tra bydd y gwaith hwn yn cael ei gwblhau.

Efallai y bydd y gwaith yn tarfu rhywfaint arnoch yn ystod y cyfnod hwn, ond mae yna lawer o bethau eraill y gall teuluoedd eu mwynhau yn ystod eu hymweliad, yn cynnwys man chwarae naturiol yn y coetir.

Ewch i Dderbynfa’r Ymwelwyr i siarad ag aelod o’r tîm ynglŷn â chael Bag-cefn Archwilio, neu i gasglu un o’n llwybrau darluniadol i deuluoedd ar gyfer y gerddi a’r plasty. A chofiwch gael cipolwg ar ein digwyddiadau diweddaraf i deuluoedd ar gyfer y tymor hwn.

Rodfa’r Dderwen

‘Slawer dydd, roedd saith o rodfeydd derw yma, yn estyn allan o’r plasty fel breichiau olwyn. Mae'r un sydd ar ôl yn estyn o’r gatiau, sy’n dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg, dros grib y bryn tuag at Gastell Rhiwperra - a oedd yn gartref haf i'r teulu Morgan ar un adeg.

Bywyd Gwyllt

Dewch â’ch llyfrau adar a’ch binocwlars; mae ein parcdir dan ei sang â bywyd gwyllt. Mae’r llyn yn un o hoff lecynnau’r wyach, yr alarch, y gwtiar a chymuned gyfan o hwyaid.

Cadwch lygad allan am elyrch, cwtieir a chrehyrod yn ein llyn, ynghyd â llwyth o greaduriaid llithrig eraill y dŵr. Mae ein trigolion lleol yn hoff iawn o wylio'r elyrch, ac maent yn cadw llygad ar hynt a helynt y cywion bach bob blwyddyn.

Mae’r parcdir yn newid yn barhaus wrth i’r tymhorau fynd a dod.

Secwoias cochion

Mae’r cewri cochion hyn yn atgof mawreddog o oes hudolus a fu.

Cywion elyrch ar y llyn yn Nhŷ Tredegar 
Cywion elyrch ar y llyn yn Nhŷ Tredegar  | © National Trust Images/John Millar

Helpwch ni i ofalu am y parcdir

Helpwch ni i ofalu am y parcdir drwy ddilyn y rheolau syml hyn:

Peidiwch â physgota yn y llyn

Rydym yn ymrwymedig i warchod ecoleg y llyn a gofalu am yr holl fywyd gwyllt sydd wedi ymgartrefu yma. Mae abwyd pysgota a hen fachau a leiniau yn beryglus iawn i’n bywyd gwyllt.

Dim barbeciws, os gwelwch yn dda

Mae croeso i chi fwynhau picnic, ond mae barbeciws yn achosi risg tân. Gallant achosi difrod sylweddol i’r glaswelltir a’r byrddau picnic, felly peidiwch â dod â barbeciws i’n parc. Mae digon o lefydd i fwynhau picnic yn yr awyr agored. Cofiwch fynd â’ch sbwriel adref gyda chi neu ei roi yn y biniau sydd ar gael yn y parcdir.

Defnyddiwch y maes parcio

Mae digon o le parcio wrth y fynedfa i’r plasty i ymwelwyr â’r tŷ, y gerddi a’r parc. Peidiwch â pharcio yn unrhyw le arall ar y safle.

Golygfa o lan y Llyn yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd, yn edrych drwy ddail tuag at y Tŷ Cychod.
Y llyn a’r tŷ cychod yn Nhŷ Tredegar | © National Trust Images/Andrew Butler

Ambell awgrym ar gyfer eich ymweliad i barcdir Tredegar

Cofiwch wisgo sgidiau addas ar gyfer eich anturiaethau. Boed law neu hindda, mae’n bosib y bydd rhannau o’r parc yn fwdlyd ac anwastad.

Mwynhewch lwybr y coetir, ond byddwch yn ofalus lle mae’r ddaear yn anwastad a lle mae gwreiddiau’r coed yn agored.

Helpu bywyd gwyllt i ffynnu 

Yn ystod misoedd yr haf, rydym yn helpu bwyd gwyllt i ffynnu drwy adael i’r glaswellt dyfu’n hir mewn mannau i greu cynefinoedd naturiol. Gall rhai o’n creaduriaid bach gnoi neu bigo, felly cymerwch ofal.

Cadw llygad ar blant ar ystâd

Mae pawb yn gwybod bod plant bach yn hoff o grwydro. Felly cadwch lygad ar eich plant bob amser, yn arbennig yn yr ardaloedd chwarae. Mae rhai plant yn fwy anturus nag eraill, a dim ond chi sy’n ymwybodol o allu a chyfyngiadau eich plant eich hun neu’r rhai sydd yn eich gofal. Ymgyfarwyddwch â’r ardal chwarae a chadwch lygad arnynt tra eu bod nhw’n chwarae.

Cymerwch ofal o gwmpas y dŵr 

Mae sawl corff dŵr mawr yn ein parcdir. Er eu bod nhw’n edrych yn ddeniadol, gallant fod yn beryglus, felly cymerwch ofal o gwmpas y dŵr bob amser. Ni chewch nofio yn ein llynnoedd na’n pyllau dŵr.

Tywydd garw

Gall tywydd gwael achosi i ganghennau neu falurion gwympo o goed ac adeiladau, felly talwch sylw i beth sydd uwchben a byddwch yn ymwybodol o’r risgiau pan fyddwch allan yn cerdded.

Os yw’r gwynt yn gryf neu’r tywydd yn arw, mae’n bosibl y caewn y parcdir i gadw pawb yn ddiogel. Bydd y wybodaeth hon ar arwyddion ar y safle ac ar ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Golygfa o wedd ogledd-orllewinol Tŷ Tredegar, Casnewydd, o’r tu allan i’w gatiau haearn gyr du ac aur addurniadol.

Darganfyddwch fwy yn Nhŷ Tredegar

Dysgwch pryd mae Tŷ Tredegar  ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Llun mawr, hirgrwn ar y nenfwd plastr addurniadol yw canolbwynt yr Ystafell Aur yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd, sydd wedi’i haddurno’n goeth gyda lluniau â fframiau aur ar y waliau, a chadeiriau wedi’u clustogi â ffabrig porffor.
Erthygl
Erthygl

Hanes Tŷ Tredegar  

Neidiwch i mewn i hanes y plasty arbennig hwn a’r Morganiaid, Cymry balch a fu’n berchen arno am fwy na 500 mlynedd.   Darllenwch am eu gorffennol lliwgar, gan gynnwys hanesion o hynodrwydd a gwrthryfel y dosbarth gweithiol.  

Child walking their dog in autumn at Tredegar House, Newport, Wales
Erthygl
Erthygl

Dod â'ch ci i Dŷ Tredegar 

Mae gan Dŷ Tredegar sgôr o dair pawen. Mae digon o gyfleoedd i lamu, neidio a snwffian yn Nhŷ Tredegar. Dysgwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am ymweld gyda’ch ci.

Coffee and cake at the Orangery restaurant Cliveden National Trust
Erthygl
Erthygl

Bwyta yn Nhŷ Tredegar 

Galwch draw i gaffi’r Bragdy am ddiod a bwyd poeth. Wedi’i leoli mewn adeilad hanesyddol, mae pob ceiniog a gaiff ei gwario yma yn ein helpu i ofalu am Dŷ Tredegar ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

A visitor in the garden in May at Tredegar House, South Wales
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ardd yn Nhŷ Tredegar 

Crwydrwch amrywiaeth o erddi hanesyddol ar eich ymweliad â Thŷ Tredegar. Darllenwch fwy am y llecynnau gwyrdd unigryw hyn, a sut gall ymwelwyr eu mwynhau nhw heddiw.