Blwch o gig oen blasus Llyndy Isaf

Young farmer, Teleri Fielden stands near Llyn Dinas holding lamb box, next to her sheepdog
Cyhoeddwyd : 14 Aug 2019 Diweddariad diwethaf : 27 Aug 2019

Beth am gefnogi prosiect ffermio cadwraethol gan ffarmwr ifanc trwy fwynhau llond blwch o Gig Oen Mynydd Cymreig blasus yn yr hydref.

Caiff yr ŵyn eu geni a’u magu ar fferm arbennig iawn ym mherfeddion Eryri. Mae Llyndy Isaf yn ymestyn o lannau hardd Llyn Dinas i gopa Moel y Dyniewyd ac mae’n cynnwys cyfuniad o gynefinoedd – rhostiroedd, mawnogydd a choetiroedd – sydd â chyfoeth o fywyd gwyllt.  

Ar y fferm hefyd, cynhelir ein cynllun prentisiaeth unigryw sy’n rhoi cyfle i ffermwr ifanc gael profiad ymarferol gwerthfawr o redeg fferm gadwraeth. Am y tro cyntaf, bydd ein prentis presennol, Teleri Fielden, yn rhoi cynnig ar werthu ei chig oen yn uniongyrchol i gwsmeriaid yn yr ardal.

Rhyddid i’r ŵyn grwydro


Defaid mynydd brodorol Cymreig sydd ar y fferm ac maent yn gallu ymdopi â bywyd caled llethrau Eryri. Mae’r ddiadell fechan ynghyd â gwartheg yn pori ar laswelltiroedd llawn perlysiau, gan bori mewn ffordd sy’n annog blodau gwylltion, glöynnod byw ac adar ar safleoedd y mae’n anodd eu rheoli mewn unrhyw ffordd arall.

Pori cadwraeth sy’n helpu i adfywio coetiroedd a blodau brodorol ar fynydd Llyndy
Carped melyn a phorffor o asffodel a grug cors ar fynydd Llyndy Isaf, Eryri
Pori cadwraeth sy’n helpu i adfywio coetiroedd a blodau brodorol ar fynydd Llyndy

Ansawdd arbennig

Yn ddiweddar, enillodd y cig oen un o Fine Farm Produce Awards yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sydd hefyd yn ystyried gwaith y fferm i warchod yr amgylchedd. Yn ôl y beirniaid annibynnol, roedd y goes o gig oen wedi’i rhostio yn:


“Hawdd iawn ei cherfio ar roedd iddi sawr a blas melys, hyfryd. Roedd yn toddi yn eich ceg” (Richard McGeown, Cogydd a Restauranteur, Couch’s Great House, Polperro.)

Caiff y cig oen ei drin a’i brosesu yng ngogledd Cymru gan gigydd lleol ac mae blwch o hanner oen neu oen cyfan yn ffordd gyfleus i deulu brynu cig tymhorol o safon uchel i’w fwyta dros gyfnod. Cewch fwynhau darnau amrywiol o gig, â gwahanol flasau, gan wybod eich bod yn cefnogi fferm sy’n rhoi blaenoriaeth i gadwraeth ac sy’n cefnogi’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr.

Beth sydd yn y blwch?


Cyfuniad o wahanol ddarnau wedi’u pacio ar wahân a’u labelu, mewn blwch oer, yn barod i’w coginio neu eu rhoi yn yr oergell neu'r rhewgell.
Ymhlith y darnau mae: Darn o ysgwydd i’w rhostio; darn o goes i’w rhostio, mins neu fyrgers cig oen, golwython, gwahanol ddarnau da a chig lobsgows.

Mae blwch hanner oen yn tueddu i lenwi drôr bach 10 x 6 x 13 modfedd mewn rhewgell, ond bydd angen mwy o le ar gyfer cwpwl o'r darnau. Fel rheol, mae cynnwys blwch hanner oen yn pwyso rhwng 6 ac 8kg.  Cânt eu danfon mewn blwch cardfwrdd wedi’i ynysu â gwlân defaid.

Esiampl o hanner bocs cig oen Llyndy Isaf
Dewis toriadau oen Llyndy Isaf, eu pecynnu a'u harddangos ar fwrdd pren
Esiampl o hanner bocs cig oen Llyndy Isaf

Sut i archebu

Am y flwyddyn gyntaf, dim ond yn i'r ardal leol y gallwn ddanfon y blychau. Byddwn yn danfon i fannau penodol ar rai dyddiadau ym mis Medi. Anfonir neges ebost at gwsmeriaid rhyw bythefnos ymlaen llaw. Cewch ddewis casglu’ch blwch (a all bara’n oer mewn blwch wedi’i ynysu am hyd at 24 awr) yn un o’r mannau isod:


Swyddfeydd Dinas yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (ger Betws-y-Coed)
Plas y Brenin (Capel Curig)

Bwthyn Ogwen (Dyffryn Ogwen) 

Craflwyn (Beddgelert)

Llyndy Isaf (Nant Gwynant)

Y gost?

Blwch Hanner Oen: £75 (llai na £10 y kg)
Blwch Oen Cyfan: £140

I archebu blwch

Ebostiwch:  Llyndyisaf@nationaltrust.org.uk
a llenwi’r manylion angenrheidiol ar yr ateb awtomatig i’r neges ebost.
Gallwch dalu ar y diwrnod ag arian neu â siec.