Diweddariad pwysig ar ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru

Oak leaves on a branch
Cyhoeddwyd : 25 Mar 2020 Diweddariad diwethaf : 27 Mar 2020

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 45P o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1).

IECHYD Y CYHOEDD, CYMRU
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020
Gwnaed 26 Mawrth 2020
Yn dod i rym am 4.00 p.m. ar 26 Mawrth 2020

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud mewn ymateb i’r bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y cyhoedd o ganlyniad i fynychder a lledaeniad coronafeirws syndrom anadlu acíwt difrifol 2 (SARS-CoV-2) yng Nghymru.

Mae'r Rheoliadau'n disodli Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Cau Busnes) (Cymru) 2020 a Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws: Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020, a ddirymir gan reoliad 2, ac maent yn gwneud darpariaeth bellach.

Mae rheoliad 9 yn gosod gofyniad ar awdurdodau lleol, awdurdodau Parciau Cenedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gau rhai llwybrau cyhoeddus a thir sy'n hygyrch i'r cyhoedd. Nid yw'n ofynnol i Weinidogion Cymru adolygu'r darpariaethau hyn ond mae rhaid i'r cyrff y gosodir dyletswydd arnynt i gau llwybrau troed a thir gadw'r angen i gau o dan ystyriaeth.

Mae hyn yn berthnasol i lwybrau cyhoeddus a tir mynediad yn ei ardal y mae awdurdod perthnasol yn ei ystyried:

•(a) sydd â thuedd i niferoedd mawr o bobl yn ymgasglu arnynt neu i fod yn agos at ei gilydd arnynt, neu

•(b) mae'r defnydd ohono'n peri risg uchel fel arall i fynychder neu ymlediad haint yn ei ardal gyda'r coronafeirws.

Bydd rhai o lwybrau troed ar dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cael eu heffeithio. Gellir gweld rhestr o'r llwybrau cyhoeddus sydd ar gau dros dro yma;​

• Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

• Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 

• Parc Cenedlaethol Eryri 

Darllenwch fwy am y ddeddfwriaeth yma.

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 (PDF / 0.4130859375MB) download