Gafaelwch mewn rhaw i gynnig help llaw!

Snowdonia Appeal's new footpath team
Cyhoeddwyd : 27 Mar 2017 Diweddariad diwethaf : 29 Jun 2017

Hoffem gyflwyno tîm newydd llwybrau Eryri – pedwar ohonynt wedi’u penodi diolch i gyfraniadau at apêl arbennig a lansiwyd gennym ym mis Chwefror.

Dywedodd Rheolwr Cefn Gwlad Eryri, Rhys Thomas “Rydym wrth ein bodd o gael ehangu’r tîm. Gyda’r cyfraniadau a gafwyd hyd yma, rydym wedi gallu penodi Ceidwad Ardal ar gyfer yr apêl a thri cheidwad tymhorol profiadol. Rydym yn dal i ofyn am gymorth i gyrraedd ein targed hollbwysig o £250,000 fel y gallwn brynu offer a deunyddiau a threfnu iddynt gael eu cludo mewn hofrennydd i’r ardaloedd sydd wedi dioddef waethaf.” 

Mae trwsio llwybrau’n waith caled a chostus – mae’r ffaith eu bod yn anghysbell a bod y tir a’r tywydd yn aml yn arw yn golygu y gall gymryd diwrnod cyfan i drwsio tua 2 metr o lwybr cerrig ar dir uchel ar gost o hyd at £180 y metr. Yn ôl ein harolwg diweddaraf, mae dros 2.5 milltir o lwybrau wedi’u herydu’n ddifrifol ac felly mae gan y tîm her fawr o’u blaen. 

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gwarchod 58,000 erw o gefn gwlad godidog yn Eryri, gan gynnwys 11 o’r 15 mynydd uchaf yng Nghymru a rhwydwaith eang o lwybrau poblogaidd.  Mae’r dirwedd eiconig hon wedi bod yn denu ymwelwyr i’r ardal am ddegawdau, ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae nifer y bobl sy’n dod yma wedi cynyddu’n aruthrol. 

Aeth Rhys yn ei flaen “Mae nifer y cerddwyr sy’n dod i’r Wyddfa, mynydd uchaf Cymru, wedi dyblu ers 2007. Mae’r pwysau ychwanegol ar lwybrau mewn ardal mor wlyb ag Eryri wedi achosi erydiad difrifol, sydd yn difrodi cynefinoedd gwerthfawr yr ucheldir.”

Tîm llwybrau Eryri yn gweithio yng Nghwm Bochlwyd
Snowdonia footpath team working below Tryfan
Tîm llwybrau Eryri yn gweithio yng Nghwm Bochlwyd

Mae angen gwaith brys yng Nghwm Llan a Bylchau Terfyn, sydd yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol yr Wyddfa.  Mae’r tîm wedi dechrau ar y gwaith drwy drwsio 85 metr o lwybrau yng Nghwm Llan, gan ddefnyddio cyfuniad o dechnegau gosod cerrig a cherrig llam yn yr ardaloedd mwyaf gwastad a gwlyb. Bydd y gwaith ar y darn hwn yn golygu defnyddio 40 tunnell o gerrig a gludwyd yno yn ddiweddar ar hofrennydd. Bydd gwaith yn cael ei wneud yng Nghwm Bochlwyd hefyd, sy’n llwybr poblogaidd i ddringo Tryfan, ac ar y Glyderau ger Bwthyn Ogwen. 

Bydd Ned Feesey, sydd newydd ei benodi yn Geidwad Ardal, yn gyfrifol am reoli’r tîm llwybrau, y gwaith trwsio a’r gwaith parhaus o arolygu cyflwr y llwybrau. Dywedodd Ned “Dw i wrth fy modd yn cerdded yn y mynyddoedd, felly dwi’n hynod o falch fy mod wedi cael cyfle i weithio ar yr apêl. Mae cael bod yn dyst i’r effaith gadarnhaol y bydd y gwaith adfer yn ei gael ar ein cynefinoedd bregus yn yr ucheldiroedd yn mynd i roi llawer o bleser i mi.”

Ychwanegodd Rhys “Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at yr apêl hyd yma; rydym wir yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth.  Ond er mwyn i ni gwblhau’r holl waith trwsio brys, mae angen i ni gyrraedd ein targed o £250,000.”” 

Allwch gyfrannu at apêl Eryri yma.

Cyfrannwch

Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn drwsio rhai o lwybrau pwysicaf Eryri sydd bellach mewn cyflwr difrifol. A wnewch chi gefnogi’r apêl hon, os gwelwch yn dda, er mwyn gwarchod Eryri – i bawb, am byth