Helpwch drechu plastig ar ein traethau yng Nghymru

Cyhoeddwyd : 13 Mar 2018 Diweddariad diwethaf : 02 Apr 2020

Mae cadw’r arfordir yn lân yn frwydr gyson, oherwydd problem gynyddol sbwriel morol a phob math o eitemau yn dod i’r lan ar ein traethau, o ffyn bach cotwm i rwydi pysgota.

Rydym yn gofalu am 157 milltir o arfordir Cymru ac yn croesawu 3.2 miliwn o ymwelwyr i fwynhau golygfeydd glan y môr bob blwyddyn. O Sir Benfro i Borthdinllaen a Rhosili i Ragwen, rydym yn annog cymunedau i ddod ynghyd a gwneud eu rhan i warchod safleoedd arbennig er mwyn i bawb allu eu mwynhau, gan gynnwys y bywyd gwyllt lleol.

Yn Ne Orllewin Cymru, mae’r timoedd yn Sir Benfro a Phenrhyn Gŵyr wedi cyflwyno Her Fawr Glanhau’r Traeth sy’n gyfle i ymwelwyr gymryd rhan i lanhau traethau mewn sesiynau sydd wedi eu trefnu mewn mannau gwahanol bob mis. Mewn digwyddiadau blaenorol ymunodd mwy na 200 o bobl gan gasglu dros dunnell o sbwriel yn barod; pwysau sy’n gyfwerth â morfil narwhal.

Yng Ngogledd Orllewin Cymru, gall pobl gymryd rhan yn y fenter glanhad 2 funud mewn safleoedd megis Porth y Swnt, Aberdaron a dod draw i ddigwyddiadau mwy megis Glanhad y Gwanwyn ar y traeth.

Os nad ydych yn gallu mynychu un o’r digwyddiadau uchod, mae posib i chi helpu wrth ymuno a’n cynllun MORLINofalwyr. Mae’r cynllun yn darparu cyfleoedd rheolaidd i bobl sy’n ymweld â’n mannau hardd lleol i chwarae rhan hanfodol er mwyn eu gwarchod, wrth checio cyflwr y llwybrau, hel sbwriel, cadw llygad ar fywyd gwyllt, hysbysu’r ceidwad am unrhyw faterion a helpu eraill i fwynhau’r safle.

“Mae gyda ni i gyd ran i’w chwarae i ofalu am ein harfordir a gwarchod y lleoedd arbennig hyn i bawb, am byth,” meddai Matt.

Mae’r cynllun wedi tyfu’n boblogaidd yn Sir Gaerfyrddin lle mae tîm o bedwar MORLINofalwr wedi ymroi i gyfrannu o’u hamser i gasglu sbwriel a gwarchod yr amgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

" Gwaith tîm ac ysbryd cymunedol sy’ wrth wraidd y cyfan; mae pob eitem sy’n cael ei gasglu a’i gludo o’n glannau yn gwneud gwahaniaeth. "
- Matt Thompson, ceidwad ardal Gogledd Sir Benfro yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol