Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dathlu 200,000 o aelodau yng Nghymru

Cyhoeddwyd : 27 Jan 2020

Mae nifer aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru yn uwch nag erioed wrth i’r elusen gadwraeth gyhoeddi heddiw fod mwy na 200,000 o bobl ledled y wlad nawr yn aelodau.

Daw’r garreg filltir wrth i’r Ymddiriedolaeth ddathlu ei 125 mlwyddiant yn diogelu a gofalu am leoedd o ddiddordeb hanesyddol a phrydferthwch naturiol er budd y genedl.

Mae nifer yr aelodau yng Nghymru wedi dyblu dros y naw mlynedd ddiwethaf, o 100,000 o aelodau yn 2011 i dros 200,000 yn 2020, gyda rhanbarthau post yn Wrecsam, dwyrain Sir y Fflint a Chaerdydd yn brolio’r niferoedd mwyaf o gefnogwyr.

Grwpiau teulu (dau oedolyn a’u plant neu wyrion/wyresau), cyd-aelodaeth (dau oedolyn) a chyd-aelodaeth pensiynwyr (dau oedolyn ar gonsesiwn pobl hŷn) yw’r tri math mwyaf poblogaidd o aelodaeth yng Nghymru; maent yn cyfrif am 80% o’r holl aelodau.

Gall aelodau fwynhau mynediad am ddim i gestyll, tai, gerddi a safleoedd treftadaeth yr elusen, ynghyd â 157 milltir o arfordir yma yng Nghymru, yn ogystal â mynediad i gannoedd o leoedd eraill yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, gyda phob ymweliad yn galluogi’r sefydliad i barhau â’i waith hanfodol yn y lleoliadau hyn.

Yn 2019, ymwelodd aelodau sy’n byw yng Nghymru ag eiddo’r wlad fwy na 420,000 o weithiau, gan gynhyrchu mwy na miliwn o bunnoedd i helpu gyda chadwraeth.

Gerddi Dyffryn ym Mro Morgannwg oedd yr eiddo mwyaf poblogaidd ymysg aelodau Cymru y llynedd (o ran nifer yr ymweliadau), gyda Gerddi Bodnant yng Nghonwy yn ail, Erddig a Chastell y Waun yn Wrecsam yn drydydd a phedwerydd a Chastell Powis yn y Trallwng yn bumed.

Diolch

Dywedodd Dilys Wyn Jones, Ymgynghorydd Hyrwyddo Aelodaeth Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru: “Mae mwy o bobl nag erioed yn mwynhau’r hyn sydd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i’w gynnig yng Nghymru, o’n cestyll a’n harfordir i’n mynyddoedd a’n maenordai.

“Fel elusen, rydym yn dibynnu ar aelodaeth i’n helpu i ofalu am natur, harddwch a hanes, ac rydym yn falch o gael dathlu 200,000 o aelodau yng Nghymru ym mlwyddyn ein 125 mlwyddiant.

“Diolch i bawb am gefnogi ein hachos ac am ein helpu i ddiogelu cannoedd o leoedd arbennig.”

Yn y DU, mae gan yr Ymddiriedolaeth 5.8 miliwn o aelodau ac mae’n disgwyl croesawu ei chwe miliynfed aelod yn 2020.

Mae’r cyhoeddiad hwn yn dilyn ymrwymiad yr elusen i ddod yn garbon sero-net erbyn 2030, plannu a meithrin 20 miliwn o goed i helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, creu coridorau gwyrdd i bobl a natur ger trefi a dinasoedd, cynnal ymgyrch blwyddyn o hyd i gysylltu pobl â natur a pharhau i fuddsoddi yn y celfyddydau a threftadaeth.