Skip to content
Datganiad i'r wasg

Gardd llesiant wedi ei chwblhau wrth i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ddathlu blwyddyn mewn partneriaeth â Cerebral Palsy Cymru

Staff Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru gyda phlant, staff a theuluoedd o Celebral Palsy Cymru yn eu gardd les newydd yng Nghaerdydd
Rhoi’r sglein olaf ar ardd les Celebral Palsy Cymru | © National Trust Images/Paul Harris

Ddydd Mawrth 21 Mawrth, ymunodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol â Cerebral Palsy Cymru yn eu canolfan i blant yng Nghaerdydd i ddathlu blwyddyn mewn partneriaeth a chwblhau gardd llesiant hygyrch newydd.

Symudodd Cerebral Palsy Cymru, sy’n darparu therapi a chymorth i blant a’u teuluoedd ledled Cymru sy’n byw gyda pharlys yr ymennydd, i’r adeilad newydd yng Nghaerdydd yn 2021. Dros y 12 mis diwethaf mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru wedi trawsnewid ardal yr iard yn fan gwyrdd lle gall teuluoedd a staff gael hawl i fyd natur, treulio amser yn yr awyr agored, a gwella eu llesiant.

Ymunodd y bobl ifanc sy’n cymryd rhan ym mhrosiect therapi grŵp yr elusen ‘ESCAPADES!’, sy’n cael ei ariannu’n garedig gan Blant Mewn Angen y BBC, mae’r tîm garddio o Ymddiriedolaeth Gerddi Dyffryn, ger Caerdydd, yn rhoi’r cyffyrddiadau olaf i’r ardal awyr agored newydd.

Fel rhan o sesiwn therapi grŵp plannu yn yr awyr agored, cynorthwyodd pobl ifanc, rhwng 12 a 15 oed, i ychwanegu lliw’r gwanwyn i’r potiau blodau hygyrch. Yn ychwanegol, roedd dodrefn gardd hygyrch unigryw a adeiladwyd ac a osodwyd gan arddwyr yr Ymddiriedolaeth a gwirfoddolwyr o Erddi Dyffryn a ddyluniodd yr ardd y llynedd.

Staff Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru gyda phlant, staff a theuluoedd o Celebral Palsy Cymru yn eu gardd les newydd yng Nghaerdydd.
Rhoi’r sglein olaf ar ardd les Celebral Palsy Cymru. | © National Trust Images/Paul Harris

Dywedodd Lhosa Daly, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, a fynychodd y dathliad agoriadol: ‘Wrth weithio â phartneriaid, mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn ceisio cynyddu’r hawl i fannau gwyrdd mewn ardaloedd trefol a’u cyffiniau, fel bod byd natur a harddwch o fewn cyrraedd mwy o bobl.

Rydym wrth ein bodd gweld y llawenydd mae’r ardd newydd yn ei rhoi i’r plant, y teuluoedd a’r staff yn Cerebral Palsy Cymru. Heddiw rydym yn dathlu ynghyd flwyddyn o’r bartneriaeth arbennig hon ac yn gadael gwaddol gwych i bawb yn y ganolfan i elwa ohono am flynyddoedd i ddod.’

Ychwanegodd Marie Wood, Cyfarwyddwr Codi Arian a Chyfathrebiadau Cerebral Palsy Cymru: 'Roedd yn bleser gweld ein partneriaeth gyda thîm Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn dod ynghyd ar gyfer y sesiwn rhyngweithiol a synhwyraidd gwych hwn ar gyfer y bobl ifanc yr ydym yn eu cynorthwyo drwy’r prosiect ESCAPADES! Mae ein man awyr agored wedi ei thrawsnewid yn hardd er mwyn i’n teuluoedd, ein hymwelwyr a staff ei mwynhau wrth i ni nesáu at y gwanwyn. Yn sicr ni fyddem wedi cael yr amser na’r adnoddau i sicrhau hyn oni bai am y bartneriaeth wych hon.'

Roedd ychwanegu coeden flodau yn nodi blwyddyn ers i’r ddwy elusen ddechrau’r bartneriaeth, perthynas a hyrwyddwyd gan Lucy Owen, darlledwr ac awdur sy’n llysgennad i Cerebral Palsy Cymru. Denwyd Lucy at ymgyrch #BlossomWatch yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wrth ysgrifennu ei llyfr ‘Flower Girl’ ac fe flodeuodd y berthynas o’r fan honno.

I lansio’r bartneriaeth ac i ddathlu ymgyrch flynyddol #BlossomWatch yr Ymddiriedolaeth fe blannwyd coed ac eirlysiau yng Ngerddi Dyffryn yn ystod y gwanwyn y llynedd.

Pan glywodd fod yr ardd llesiant wedi ei chwblhau, fe ddywedodd Lucy Owen: ‘Mae gweld yr hyn mae’r elusennau gwych hyn yn eu gwneud gyda’i gilydd yn fy ngwneud i mor hapus. Mae gwybod bod y plant a’u teuluoedd sy’n defnyddio Canolfan CP Cymru ardd therapiwtig, hygyrch nawr, lle gallant fwynhau holl fuddion byd natur, yn llawenydd pur i mi - ac mae’n dangos hud bywyd go iawn sy’n deillio o lyfrau bychan.’

Drwy gydol y bartneriaeth, darparodd Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru fynediad am ddim i’r 350 o deuluoedd sy’n derbyn cymorth gan Cerebral Palsy Cymru ledled Cymru i gynorthwyo’r elusen gadwraeth adolygu rhai o heriau hygyrchedd y lleoedd maent yn goflau amdanynt.

The wisteria blossoming in the sunshine of the Pompeiian Garden at Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan
Lle
Lle

Dyffryn Gardens 

An Edwardian garden in restoration with an ever-changing seasonal landscape | Gardd Edwardaidd sy’n cael ei hadfer, gyda thirwedd dymhorol sy’n newid yn barhaus

St Nicholas, Vale of Glamorgan

Yn hollol agored heddiw
Daffodils in the park at Penrhyn Castle and Garden on a sunny day in Gwynedd, Wales
Ardal
Ardal

Wales 

Explore fairy-tale castles, glorious gardens and a wild Celtic landscape brimming with myths and legends on your visit to Wales.