Skip to content
Datganiad i'r wasg

Offer newydd yn helpu dringwyr i warchod rhywogaethau planhigion prin yng Nghwm Idwal

Dringwr ar Foel-fras y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd. Llyn Anafon yn y cefndir
Dringwr ar Foel-fras y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd | © National Trust Images/John Millar

Bydd synwyryddion tymheredd newydd sy’n cael eu gosod yng Nghwm Idwal yn helpu i warchod planhigion prin y Warchodfa Natur Genedlaethol rhag cael eu niweidio yn ystod misoedd y gaeaf.

Mae Partneriaeth Cwm Idwal sy’n cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Mynydda Prydain (BMC) i uwchraddio offer synhwyro tymheredd ar glogwyni uchel Cwm Idwal i helpu i atal difrod damweiniol i blanhigion prin wrth ddringo yn y gaeaf.

Wrth i’r tymheredd ostwng a’r eira ddechrau pentyrru ar fynyddoedd Eryri, mae llawer o fynyddwyr yn ysu i gael dringo iâ unwaith eto.

Fodd bynnag, er gwaethaf yr eira, yn aml nid yw’r tir oddi tanodd wedi rhewi - a gall defnyddio bwyelli iâ a heyrn dringo ar laswellt sydd heb rewi achosi niwed difrifol i rywogaethau planhigion prin sy’n tyfu yno.

Offer mynydda a dringo
Offer mynydda a dringo'n cael eu ddefnyddio ar rew | © National Trust Images/John Millar

Dywedodd Rhys Wheldon-Roberts, Swyddog Partneriaeth Cwm Idwal, sy’n cynrychioli’r tri sefydliad: “Mae’r prosiect hwn wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynyddoedd, ac rwy’n falch iawn y bydd yr uwchraddiadau hyn yn golygu y bydd y prosiect yn parhau am flynyddoedd i ddod.

“Mae Cwm Idwal yn gartref i rai o’r rhywogaethau planhigion mwyaf prin yng Nghymru, yn cynnwys rhywogaethau Arctig-Alpaidd megis Lili’r Wyddfa a’r Tormaen cyferbynddail ond mae hyn yn denu miloedd o ymwelwyr sy’n mwynhau gweithgareddau hamdden yn yr ardal. Mae’r prosiect hwn yn enghraifft wych o sut all cadwraeth a hamdden awyr agored gydweithio i ofalu am ein hamgylchedd a’i fwynhau.”

Lili'r Wyddfa wedi blodeuo yng Nghwm Idwal
Lili'r Wyddfa, un o blanhigion prinnaf Cymru | © National Trust Images

Mae’r synwyryddion sydd wedi’u gosod yn uchel i fyny yn y cwm yn cofnodi tymheredd yr aer a’r tir ar amrywiol ddyfnderoedd ac mae’r wybodaeth hon yn cael ei throsglwyddo i lawr i Ganolfan Wybodaeth Cwm Idwal. Yna gellir rhannu’r wybodaeth hon â dringwyr gan ganiatáu iddynt wneud penderfyniadau gwybodus wrth ystyried a yw cyflwr y tywydd yn addas cyn iddynt gychwyn ar eu taith.

Dywedodd Tom Carrick, Swyddog Mynediad a Chadwraeth BMC: “Mae cael diweddaru’r prosiect ar y cyd hwn yn gyffrous iawn, gobeithio y bydd y data newydd yn llawer mwy dibynadwy ac y gellir ei ddefnyddio i helpu i warchod planhigion alpaidd uchel yng Nghwm Idwal. Er eich bod yn cael eich temtio i fynd allan i ddringo pryd bynnag mae yna eira ar y tir, dylai’r data hwn fod yn rhywbeth sy’n cael ei wirio bob dydd cyn mynd allan i ddringo yn y gaeaf, yn union fel edrych ar ragolygon y tywydd.”

Mae’r prosiect a gafodd ei sefydlu yn 2014, wedi bod yn boblogaidd iawn ymhlith dringwyr gaeaf sy’n ymweld â Chwm Idwal, ond ar ôl bron i 10 mlynedd roedd angen diweddaru’r offer. Bydd yr offer newydd hefyd yn caniatáu i ddata tymheredd hanesyddol gael ei arddangos.

Dywedodd Alison Roberts, Cynghorydd Arbenigol ar gyfer Hamdden Cyfrifol, Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n dringo yn y gaeaf yn ymwybodol o’r angen i leihau effaith eu gweithgaredd ar gynefinoedd sensitif a bregus. Bydd y data amser real sy’n cael ei gasglu yn ein helpu i gyfathrebu negeseuon am fynediad cyfrifol yn fwy effeithiol i rai sy’n defnyddio’r safleoedd ac yn helpu i amddiffyn y llystyfiant prin yn genedlaethol a bregus sydd i’w canfod yn Ogwen.”

Mae’r data tymheredd ar gael ar wefan BMC ac ar y sgrin gyffwrdd yng Nghanolfan Wybodaeth Cwm Idwal. Mae gwybodaeth bellach am ddringo cyfrifol yn y gaeaf ar gael trwy ddarllen y canllaw North Wales White Guide sydd ar gael yma.

Walkers admire the view across Llyn Ogwen to the Cwm Idwal Valley on a sunny day, with a body of water visible in the valley and mountains in the distance
Lle
Lle

Carneddau and Glyderau 

Experience the wildest landscape of Eryri (Snowdonia) | Profwch dirlun anial Eryri

Bethesda, Gwynedd

Yn hollol agored heddiw
Daffodils in the park at Penrhyn Castle and Garden on a sunny day in Gwynedd, Wales
Ardal
Ardal

Wales 

Explore fairy-tale castles, glorious gardens and a wild Celtic landscape brimming with myths and legends on your visit to Wales.