Skip to content

Diwrnodau i’r teulu yng Ngerddi Dyffryn

Family days out at Dyffryn Gardens in the winter
Winter family days out at Dyffryn Gardens | © James Dobson

Mae Gerddi Dyffryn yn lle gwych i ddod â’r teulu, o’r plant lleiaf i neiniau a theidiau, mae yma rywbeth i ddiddanu pawb.

Cynllunio eich ymweliad

Dyma’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i gynllunio diwrnod i’r teulu yng Ngerddi Dyffryn:

  • Plant o dan 5 am ddim.
  • Mae cyfleusterau newid babanod wedi’u lleoli ar bellter addas o’i gilydd o gwmpas y gerddi, yn ogystal â thai bach hygyrch.
  • Mae yna lwybrau sy’n addas i bramiau, cadeiriau olwyn a sgwteri symudedd, a gallwch logi cadeiriau olwyn a sgwter symudedd (am ddim) o’r Ganolfan Groeso.
  • Mae gennym ddwy ardal chwarae Pentwr Pren.
  • Am resymau diogelwch, ni chaniateir unrhyw fath o feic, sgwter na threic plant yn y gerddi, oni bai bod handlen hir ar y cefn a bod oedolyn yn ei reoli drwy’r amser.
  • Mae croeso i gŵn, felly gall cyfaill bach blewog y teulu ymuno hefyd (gwybodaeth yma am ymweld â Gerddi Dyffryn gyda’ch ci).
  • Mae’r caffi’n cynnig bocsys bwyd i blant ac amrywiaeth o fwydydd a diodydd poeth ac oer, heb anghofio’r cŵn – mae trîts ar gael iddyn nhw hefyd.
  • Mae croeso i chi ddod â phicnic hefyd.

Ymweliadau’r gaeaf

Ydy, mae hi’n aeaf, ond mae’r gerddi yn Nyffryn yn odidog o hyd. Mae digon o natur i’w ddarganfod, gan gynnwys llwyni perddail fel bocyslwyn y Nadolig, y gaeaflys pêr a gwyddfid y gaeaf, yn ogystal â lilis bach gwynion a chrocysau cynnar. Yn ein tŷ gwydr trofannol fe welwch blanhigion diddorol ac egsotig yn blodeuo mewn hafan o liw a chynhesrwydd. Mae ein hardaloedd chwarae, y Pentyrrau Pren, hefyd ar agor drwy’r gaeaf ar gyfer anturiaethau ac adeiladu cuddfannau.

Nadolig yng Ngerddi Dyffryn

Mwynhewch ddigwyddiadau’r Nadolig ac ymuno yn yr hwyl wrth i ni addurno Dyffryn yn barod at yr ŵyl. Darganfyddwch olygfeydd hudolus yn y gerddi, adeiladwch ddyn eira (ym mhob tywydd), ychwanegwch at ein garlantau rhubanau, mwynhewch gemau i’r teulu a helpwch ni i lenwi’r ardd â hwyl yr ŵyl. A chofiwch alw yn ein siop lyfrau ail-law lle bydd llawer o ddigwyddiadau hwyl yn cael eu cynnal drwy gydol mis Rhagfyr a gwyliau’r Nadolig.

Dysgwch fwy yma.

Pecynnau Synhwyrau ac Antur

Wedi’u hanelu at blant 3-11 ¾ oed, gallwch fenthyg ein pecynnau synhwyrau ac antur am ddim (nid oes angen eu prynu na rhoi blaendal) ac maent wedi’u dylunio’n arbennig i annog ein hymwelwyr iau i ymgysylltu â’r byd o’u cwmpas mewn ffyrdd creadigol.

Pecyn Antur

Mae’r rhain wedi’u hysbrydoli gan ymgyrch ’50 peth i’w gwneud cyn dy fod yn 11 ¾’ yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac maen nhw’n helpu plant i ddod yn nes at natur a chael hwyl. Mae’r pecyn yn llawn awgrymiadau, fel ffeindio’ch ffordd o gwmpas Dyffryn gyda chwmpawd a map, defnyddio’r chwyddwydr neu’r binocwlars i gael golwg agosach ar fywyd gwyllt Dyffryn, a defnyddio’r tâp mesur i ddarganfod cylchedd boncyff coeden. Mae ‘na daflenni adnabod hefyd, a rhestr dicio i’w llenwi. Os yw eich anturwyr bach wir wedi gwirioni ar rywbeth maen nhw wedi’i ffeindio yn y pecyn, mae rhai pethau ar gael i’w prynu yn ein siop, ond rydym yn eich annog i ddod yn ôl a benthyg ein pecynnau a’n hoffer dro ar ôl tro!

Pecyn Synhwyrau

Nod y pecynnau hyn yw helpu plant i brosesu eu synhwyrau yn ystod ymweliad â Gerddi Dyffryn. Maen nhw’n cynnwys llyfr hyfryd o’r enw Lili a Nedw: Y Tortsh gan Jon Roberts a Hannah Rounding (yn Gymraeg a Saesneg) a thortsh i fynd gydag ef, yn ogystal ac amddiffynwyr clustiau, caleidosgopau bach, pypedau bys meddal, blociau troelli, a cherrig gofid a wnaed â llaw ar gyfer unrhyw adegau pryderus. Eto, os yw eich rhai bach wedi gwirioni’n llwyr ar rywbeth a ddim eisiau ei adael ar ôl, gallwch brynu llawer o’r pethau hyn o’r siop, ond mae ein pecynnau synhwyrau ar gael bob dydd, am ddim, pryd bynnag rydych chi eu hangen.

Ardal chwarae Pentwr Pren

Mae ddwy ardal chwarae wyllt yn Nyffryn, un y tu allan i’r rhwystr talu ger y ganolfan groeso ac un fwy o lawer yn yr Ardd Goed. Mae digon o le yn yr ardaloedd chwarae gwyllt i’r rhai bach losgi rhywfaint o egni a mwynhau’r mwd.

Ceisiwch gadw eich cydbwysedd ar hyd y coed enfawr a gafodd eu cwympo fel rhan o’r cynllun i adfywio’r ardd goed, sbonciwch o foncyff i foncyff ar hyd y cerrig camu a mwynhewch bicnic ar bonion picnic a gerfiwyd â llaw.

Mae’r ardal yn gartref i wiwerod, adar a llawer o fwystfilod bach, felly dewch â chwyddwydr neu finocwlars i gael golwg graffach.

Hyd yn oed rhwng ein digwyddiadau, mae Dyffryn yn opsiwn gwych am ddiwrnod allan i’r teulu. Gyda phob tymor newydd mae’r gerddi’n newid ac yn esblygu, felly mae bob amser rywbeth newydd i’w weld.

Mae gennym lwybrau tymhorol i chi eu mwynhau hefyd. Casglwch daflen o’r Ganolfan Groeso a fydd yn eich tywys at uchafbwyntiau tymhorol y gerddi. Gweler y dudalen Y Gerddi yn Nyffryn am ragor o wybodaeth am y llwybr tymhorol sydd ar gael nawr.

A gyda chaffi, siop a siop lyfrau ail-law (gyda dewis gwych o lenyddiaeth i blant ac oedolion ifanc) mae digon i’ch diddanu bob amser yng Ngerddi Dyffryn. Felly pryd bynnag y dewiswch ymweld, gallwch fod yn siŵr y gwnewch chi a’ch teulu atgofion i’w trysori.

Herbaceous Border in summer, Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan

Darganfyddwch fwy yng Ngerddi Dyffryn

Dysgwch pryd mae Gerddi Dyffryn ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Cheese scones in a baking tray
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Ngerddi Dyffryn 

Mwynhewch brydau i dwymo’r galon neu snac ysgafn yn y caffi, gyda danteithion blasus yn goron ar eich ymweliad. A chofiwch alw i mewn i’r siop i brynu rhywbeth i gofio’ch ymweliad.

Ci yn bwyta hufen iâ cŵn y tu allan i’r Ganolfan Groeso, Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Gerddi Dyffryn gyda’ch ci 

Mae gan Erddi Dyffryn sgôr o ddwy bawen. Dysgwch fwy am ymweld gyda’ch ci a sut rydym yn gwneud Dyffryn yn well fyth i gŵn.