Skip to content

Diwrnodau i’r teulu yng Ngerddi Dyffryn

Visitors by a pond at Dyffryn House and Gardens, Vale of Glamorgan, Wales
Visitors at Dyffryn House and Gardens | © National Trust Images/James Dobson

Mae Gerddi Dyffryn yn lle gwych i ddod â’r teulu, o’r plant lleiaf i neiniau a theidiau, mae yma rywbeth i ddiddanu pawb.

Cynllunio eich ymweliad

Dyma’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i gynllunio diwrnod i’r teulu yng Ngerddi Dyffryn:

  • Plant o dan 5 am ddim.
  • Mae cyfleusterau newid babanod wedi’u lleoli ar bellter addas o’i gilydd o gwmpas y gerddi, yn ogystal â thai bach hygyrch.
  • Mae yna lwybrau sy’n addas i bramiau, cadeiriau olwyn a sgwteri symudedd, a gallwch logi cadeiriau olwyn a sgwter symudedd (am ddim) o’r Ganolfan Groeso.
  • Mae gennym ddwy ardal chwarae Pentwr Pren.
  • Am resymau diogelwch, ni chaniateir unrhyw fath o feic, sgwter na threic plant yn y gerddi, oni bai bod handlen hir ar y cefn a bod oedolyn yn ei reoli drwy’r amser.
  • Mae croeso i gŵn, felly gall cyfaill bach blewog y teulu ymuno hefyd (gwybodaeth yma am ymweld â Gerddi Dyffryn gyda’ch ci).
  • Mae’r caffi’n cynnig bocsys bwyd i blant ac amrywiaeth o fwydydd a diodydd poeth ac oer, heb anghofio’r cŵn – mae trîts ar gael iddyn nhw hefyd.
  • Mae croeso i chi ddod â phicnic hefyd.

Ymweld dros yr haf

Mwynhewch y rhyddid a ddaw gyda’r haf drwy ddod ar daith i’r teulu i Erddi Dyffryn a gwylio’r rhai bach yn rhedeg, neidio, chwarae a mwynhau anturiaethau diddiwedd yn y gerddi – efallai y caiff y rhai hŷn yn eich plith eu temtio i ymuno yn y miri hefyd.

A family playing summer games on the South Lawn at Dyffryn Gardens
A family playing summer games on the South Lawn at Dyffryn Gardens | © Aled Llywelyn

Os byddwch chi’n ymweld yn ystod gwyliau'r haf bydd llawer o weithgareddau i'w mwynhau yn ystod ein digwyddiad teuluol Gemau Gerddi Dyffryn ond mae digon i'w wneud os byddwch chi'n ymweld yn ystod y tymor hefyd. Mwynhewch gêm o guddio yn y Gardd-Ystafelloedd neu’r Ardd Goed; hopiwch, camwch, a neidiwch o foncyff i foncyff yn ein dwy ardal chwarae neu dewch â ffrisbi neu bêl am gêm gyfeillgar ar y lawntiau.

Mae Caffis yr Ardd a’r Oriel ar agor bob dydd yn ystod gwyliau'r haf (yn ystod y tymor mae Caffi’r Ardd ar agor bob dydd ac mae Caffi'r Oriel ar agor ar benwythnosau) fel y gallwch ymlacio gyda diod oer a hufen iâ neu gasglu bocs bwyd i’r plant.

Dyma bedwaredd flwyddyn y 'dolydd bach' ar y Lawnt Fawr – bydd y plantos yn siŵr o fwynhau rhedeg i mewn ac allan ohonynt. Un o’n rhesymau dros dyfu’r dolydd hyn yw i gynyddu ein hamrywiaeth o beillwyr, pryfed, adar a gweision neidr. Sawl pili-pala, gwyfyn, gwas y neidr neu fursen y gall eich rhai bach ddod o hyd iddyn nhw? A chofiwch chwilio am fwystfilod bach yn y llwyni, y glaswellt a’r darnau rhisgl.

Gemau Gerddi Dyffryn

Rhwng 20 Gorffennaf a 31 Awst bydd Dyffryn unwaith eto'n croesawu Gemau Gardd Dyffryn.

Bydd nifer o gemau a champau yma ac acw o gwmpas y gerddi i alluogi teuluoedd i chwarae gyda'i gilydd yn yr awyr iach yr haf hwn. Pwy fydd yn ennill ras y clwydi? Pwy fydd pencampwr tennis bwrdd y teulu? A phwy fydd yn cipio'r wobr saethyddiaeth? Pwy fydd yn sefyll yn falch ar y safle cyntaf ar bodiwm arbennig Gemau Gardd Dyffryn?

Yn rhan o fenter Haf o Chwarae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, does dim angen archebu lle a does dim tâl ychwanegol i chwarae Gemau Gardd Dyffryn (bydd angen talu’r pris mynediad arferol - mynediad am ddim i aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol).

A child enjoying summer games on the South Lawn at Dyffryn Gardens
A child enjoying summer games on the South Lawn at Dyffryn Gardens | © Aled Llywelyn

Ardal chwarae Pentwr Pren

Mae ddwy ardal chwarae wyllt yn Nyffryn, un y tu allan i’r rhwystr talu ger y ganolfan groeso ac un fwy o lawer yn yr Ardd Goed. Mae digon o le yn yr ardaloedd chwarae gwyllt i’r rhai bach losgi rhywfaint o egni a mwynhau’r mwd.

Ceisiwch gadw eich cydbwysedd ar hyd y coed enfawr a gafodd eu cwympo fel rhan o’r cynllun i adfywio’r ardd goed, sbonciwch o foncyff i foncyff ar hyd y cerrig camu a mwynhewch bicnic ar bonion picnic a gerfiwyd â llaw.

Mae’r ardal yn gartref i wiwerod, adar a llawer o fwystfilod bach, felly dewch â chwyddwydr neu finocwlars i gael golwg graffach.

A father and son playing together in the the Log Stack play area at Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan
A father and son playing together in the the Log Stack play area at Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan | © Aled Llywelyn

Hyd yn oed rhwng ein digwyddiadau, mae Dyffryn yn opsiwn gwych am ddiwrnod allan i’r teulu. Gyda phob tymor newydd mae’r gerddi’n newid ac yn esblygu, felly mae bob amser rywbeth newydd i’w weld.

Mae gennym lwybrau tymhorol i chi eu mwynhau hefyd. Casglwch daflen o’r Ganolfan Groeso a fydd yn eich tywys at uchafbwyntiau tymhorol y gerddi. Gweler y dudalen Y Gerddi yn Nyffryn am ragor o wybodaeth am y llwybr tymhorol sydd ar gael nawr.

A gyda chaffi, siop a siop lyfrau ail-law (gyda dewis gwych o lenyddiaeth i blant ac oedolion ifanc) mae digon i’ch diddanu bob amser yng Ngerddi Dyffryn. Felly pryd bynnag y dewiswch ymweld, gallwch fod yn siŵr y gwnewch chi a’ch teulu atgofion i’w trysori.

Herbaceous Border in summer, Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan

Darganfyddwch fwy yng Ngerddi Dyffryn

Dysgwch pryd mae Gerddi Dyffryn ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Caffi’r Ardd, Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg
Erthygl
Erthygl

Bwyta a siopa yng Ngerddi Dyffryn 

Mwynhewch brydau i dwymo’r galon neu snac ysgafn yn y caffi, gyda danteithion blasus yn goron ar eich ymweliad. A chofiwch alw i mewn i’r siop i brynu rhywbeth i gofio’ch ymweliad.

Ci yn bwyta hufen iâ cŵn y tu allan i’r Ganolfan Groeso, Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Gerddi Dyffryn gyda’ch ci 

Mae gan Erddi Dyffryn sgôr o ddwy bawen. Dysgwch fwy am ymweld gyda’ch ci a sut rydym yn gwneud Dyffryn yn well fyth i gŵn.