Skip to content

Bwyta a siopa yng Ngerddi Dyffryn

Caffi’r Ardd, Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg
Caffi’r Ardd, Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg | © Milly Kelly

Mwynhewch ddiodydd a phrydau blasus yn y caffi a phrynwch gofroddion, nwyddau i’r cartref a phlanhigion yn y siop.

Caffi’r Gerddi

Mae’r Caffi’r Ardd, sy’n swatio ar lannau heddychlon Nant Bran ger yr ardal chwarae i blant, yn cynnig dewis o gacennau a phrydau ysgafn blasus.

Mae’r caffi’n cynnig gwasanaeth llawn hefyd – y lle perffaith i eistedd am bryd. Mwynhewch rôl bacwn, cawl tymhorol, brechdanau (gan gynnwys rhai wedi’u tostio), a phasteiod. Mae gennym hefyd ddiodydd poeth ac oer, cacennau, snacs a hufen iâ, yn ogystal â hufen iâ a chacennau i gŵn.

Wedi'i leoli cyn y pwynt talu, mae'n llecyn delfrydol i fwynhau tamaid neu bryd o fwyd ar ôl mynd am dro o gwmpas y gerddi.

Mae Caffi’r Gerddi ar agor bob dydd, gyda bwyd poeth ar gael tan 3pm. Pob eitem yn amodol ar argaeledd.

Caffi'r Oriel

Wedi’i leoli wrth galon y gerddi, galwch draw am ddiod boeth neu oer i’w cario gyda chi, teisennau wedi’u lapio, cacennau, pasteiod, brechdanau a snacs yng Nghaffi’r Oriel. Rydym hefyd yn gwerthu hufen iâ (i bobl a chŵn).

Cymerwch sedd neu ewch â’ch danteithion ar eich taith – tra’ch bod chi yma, beth am gael golwg ar y llyfrau yn y siop lyfrau ail-law boblogaidd?

Mae Caffi’r Oriel ar agor bob dydd yn ystod gwyliau’r ysgol ac ar benwythnosau a gwyliau banc o 11am - 3.30pm, 1 Ebrill – 3 Medi 2023.

Dewis di-blastig

Rydym yn gweithio’n galed i leihau ein defnydd o blastig yng Ngerddi Dyffryn, ac mae hyn yn dechrau gyda’n siopau bwyd. Rydym wedi dechrau defnyddio cwpanau coffi y gellir eu compostio a gwellt yfed a chwpanau bioddiraddadwy. Mae ein pecynnau brechdanau’n cael eu gwneud o starts llysiau ac mae’r poteli diodydd yn wydr. Rydym yn ymrwymedig i leihau ein defnydd o blastigau untro.

A café colleague preparing an order in the Gardens Café at Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan
Enjoy a snack or light lunch at Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan | © Paul Harris

Gwybodaeth am alergenau

Mae’r rhan fwyaf o’n bwyd a diod yn cael ei baratoi ar y safle yn ein cegin gan ddefnyddio amrywiaeth eang o gynhwysion. O ganlyniad, ni allwn warantu bod ein cynhyrchion bwyd a diod yn hollol rydd o alergenau.

Os oes gennych alergedd neu anoddefgarwch ac yr hoffech weld gwybodaeth am gynhwysion bwyd a diod, gofynnwch i’r staff a fydd yn hapus i helpu.

Cadarnhewch cyn eich ymweliad

Wedi ymweld o’r blaen? Weithiau rydym yn newid ein ryseitiau i wella ansawdd a blas, gan gynnwys y cynhwysion. Ar eich ymweliad, siaradwch ag aelod o’n tîm i wirio’r wybodaeth ddiweddaraf am alergenau ar gyfer eich hoff bryd.

The gift shop at Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan
Mae ‘na ddewis o gynhyrchion yn y siop yn Nyffryn | © James Dobson

Siopa yng Ngerddi Dyffryn

Mae llawer ar gael yn ein Siop Roddion yng Ngerddi Dyffryn. O lyfrau, ffasiwn ac offer cegin i declynnau garddio defnyddiol, planhigion a thrîts i’r ci, mae rhywbeth i bawb yma.

Planhigion

Mae gennym amrywiaeth eang o blanhigion tymhorol ar werth, ac mae ein holl blanhigion yn cael eu tyfu yma yn y DU mewn compost di-fawn. Mae gennym ddewis amrywiol o berlysiau, llwyni, bylbiau a phlanhigion lluosflwydd, yn ogystal â dewis o blanhigion sy’n cael eu tyfu yma, fel y gallwch fynd â darn o Erddi Dyffryn adref ‘da chi.

Gardd

Dewch â bywyd newydd i’ch gardd gyda’n casgliad o addurniadau, cerfluniau a pholion planhigion.

Bwyd

Mae gennym amrywiaeth eang o fwyd a diod ar werth, gan gynnwys jamiau, cyffug, cyffeithiau, siocled a mwy – rhywbeth at ddant pawb. Mae ein holl fwydydd wedi’u gwneud yn y DU.

Anifeiliaid anwes

Mae Dyffryn yn lle poblogaidd iawn i gerdded y ci, felly mae gennym amrywiaeth eang o deganau, teclynnau a thrîts (gan gynnwys ‘Woofins’) i’n hymwelwyr bach blewog.

Crefftwyr lleol

Rydym hefyd yn stocio celf a chrefft gan gyflenwyr Cymreig lleol, sy’n sicrhau y gallwch ddod o hyd i rywbeth sy’n unigryw i’r lleoliad pan fyddwch chi’n siopa gyda ni.

Cynnyrch gerddi’r gegin

Yn dibynnu ar y tymor, mae gennym ffrwythau a llysiau sydd wedi’u cynaeafu o’n Gerddi Cegin ar werth. Pan fyddan nhw ar gael, fe welwch chi nhw y tu allan i’r Siop a’r Ganolfan Groeso.

Siop lyfrau ail-law

Mae ein siop llyfrau ail-law poblogaidd, dan ofal gwirfoddolwyr, yn gwerthu llyfrau o bob genre, gan gynnwys ffuglen, trosedd, hanes, crefftau, coginio, a llenyddiaeth pobl ifanc. Gallwch hefyd fanteisio ar ein seddi cyfforddus wrth i chi archwilio a samplo ein llyfrau. Efallai y canfyddwch neges ramantus neu hen lyfrnod coll o fewn eich llyfr. Mae ein gwirfoddolwyr yn gweithio’n galed iawn er mwyn arddangos y llyfrau mewn modd clir a deniadol. Golyga hyn fod Caffi’r Galeri (lleoliad y siop lyfrau) yn lleoliad delfrydol i siopa am eich llyfr nesaf.

Drwy brynu neu roddi llyfr, rydych yn cefnogi’r gwaith cadwraethol a datblygiadol hollbwysig a gynhelir yng Ngerddi Dyffryn, gan ei alluogi i barhau i ffynnu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Diolch yn fawr

Diolch i’ch ceiniogau a’ch cefnogaeth chi y gallwn barhau i ofalu am natur, harddwch a hanes Gerddi Dyffryn i bawb, am byth.

Gaeaf 2023-24

A shop assistant restacks the children's bookshelves in the gift shop at Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan
Children's books for sale at the Dyffryn Gardens Gift Shop, Vale of Glamorgan | © James Dobson

Teganau a llyfrau plant

Dewiswch anrheg i blentyn arbennig o’n hystod eang o lyfrau plant, teganau, crefftau a manion eraill.

1 of 7
Herbaceous Border in summer, Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan

Darganfyddwch fwy yng Ngerddi Dyffryn

Dysgwch pryd mae Gerddi Dyffryn ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

The Pompeiian Garden looking north, Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan
Erthygl
Erthygl

Y gerddi yn Nyffryn 

Darganfyddwch erddi 55 erw Dyffryn, gan gynnwys yr ardd goed, planhigion trofannol y tŷ gwydr, Gerddi’r Gegin a’r ardal chwarae wyllt.

Gwedd Ogleddol y tŷ yn Nhŷ a Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg, Cymru
Erthygl
Erthygl

Hanes Dyffryn 

Adeiladodd John Cory y tŷ a’r gerddi yn Nyffryn gyda’r cyfoeth a enillodd drwy ei orchestion yn y diwydiant glo.

Grŵp o ymwelwyr ar daith o’r ardd yn y Cwrt Palmantog yng Ngerddi Dyffryn, Bro Morgannwg, Cymru
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Gerddi Dyffryn gyda’ch grŵp 

Ymwelwch â Gerddi Dyffryn fel grŵp a mwynhau gostyngiadau ar ffioedd mynediad, teithiau o’r gerddi Edwardaidd a bwyd blasus yn y caffis.

Gwirfoddolwyr yng Ngerddi Dyffryn, Bro Morgannwg, Cymru
Erthygl
Erthygl

Gwirfoddoli yng Ngerddi Dyffryn 

Dysgwch sut y gallwch gyfrannu yng Ngerddi Dyffryn a chael golwg ar y gwahanol gyfleoedd sydd ar gael.