Skip to content

Ein gwaith yn y gerddi

Drone image of Dyffryn Gardens in the autumn of 2024, Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan
Aerial image of Dyffryn Gardens in the autumn of 2024, Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan | © Aled Llywelyn

Dysgwch sut rydyn ni’n gofalu am Erddi Dyffryn, o'r tasgau garddio bob dydd i sut rydyn ni’n adfer y gerddi nawr, a beth rydyn ni wedi'i wneud hyd yn hyn. Darganfyddwch yr holl ddulliau rydyn ni’n eu defnyddio i ofalu am y gerddi hyn i bawb eu mwynhau.

Ailddychmygu gardd Edwardaidd

Ers i’r ystâd gael ei gwerthu ym 1937, mae Gerddi Dyffryn (a’r tŷ) wedi bod drwy gyfnodau o lewyrch a llymder. O ganlyniad, collwyd llawer o gymeriad gwreiddiol y gerddi. Yn 2013, daeth prydles Gerddi Dyffryn i ddwylo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gyda'r nod o adfer ysblander Edwardaidd y gerddi rhestredig Gradd I. Ers hynny, rydyn ni wedi adfer nifer o nodweddion y gerddi ac mae gennym gynlluniau i adfer llawer mwy, gan gynnwys y gardd-ystafelloedd 'coll'.

The restoration timeline so far

2021-2024

Ailblannu'r borderi a gollwyd i gwlwm y cythraul

Wedi’i cholli i gwlwm y cythraul dros y cyfnod clo, rydym yn adfer yr ardd-ystafell hon un border ar y tro. Rydym wedi adfer y ddau gyntaf, gan ganolbwyntio ar waredu cwlwm y cythraul a’r pridd, a chyflwyno cynllun plannu lliwgar sy’n llawn bwyd i beillwyr. Nid yw'r gwely olaf wedi'i gwblhau eto ac mae'n dangos faint o waith rydyn ni eisoes wedi'i wneud.

Herbaceous Border in restoration, summer 2023, Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan
Border Blodau - ar ôl | © National Trust
Border Blodau
Border Blodau | © Aled Llywelyn

Deall y gorffennol i lywio'r dyfodol

Datblygodd y gerddi fel y gwelwch chi nhw heddiw yn sgil partneriaeth rhwng y cynllunydd gerddi enwog, Thomas Mawson, a’r garddwriaethwr brwd a’r perchennog, Reginald Cory. Gyda'i gilydd, gwnaethant greu uwchgynllun ar gyfer y tiroedd yng Ngerddi Dyffryn a gyfunodd y traddodiadol a’r arbrofol, gyda’r plasty Fictoraidd wrth wraidd y cyfan.

Yn ein dull o adfer y gerddi, rydyn ni’n adeiladu ar yr ysbryd sydd wedi'i wreiddio yng nghydweithrediad Cory a Mawson. Dydyn ni ddim yn ceisio creu ailgread hanesyddol unionfath, ond yn hytrach gadw’r gwreiddiau Edwardaidd hanesyddol wrth wraidd yr hyn a wnawn a defnyddio ffyrdd newydd ac arloesol o wneud i hyn weithio ar gyfer y dyfodol, gan arddio gyda bioamrywiaeth a newid hinsawdd mewn golwg.

Gyda llawer o gymeriad gwreiddiol y gerddi wedi'i golli dros amser, yn gyntaf mae angen i ni ddeall beth oedd yno cyn i ni ei adfer. Fe welwch isod rai o'r ffynonellau rydyn ni wedi'u defnyddio i'n helpu i roi'r pos at ei gilydd.

A 1923 Edith Adie watercolour of the South Terrace at Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan
Teras y De: Llun dyfrlliw o Deras y De gan yr artist Edith Adie, a beintiwyd ym 1923. | © Edith Adie

Teras y De: Llun dyfrlliw o Deras y De gan yr artist Edith Adie, a beintiwyd ym 1923.

Defnyddiom y dyfrlliw hwn i gael ymdeimlad o raddfa a niferoedd y coed ywen a'r borderi llwyni.

1 of 2

O ddydd i ddydd yn y gerddi

Er bod adfer a datblygu'r gerddi yn dasg enfawr, mae cynnal a chadw 88 erw o diroedd a gerddi hefyd yn ymdrech helaeth a pharhaus. Mae ein tîm o arddwyr profiadol a gwirfoddolwyr y gerddi yn torri gwair, ymylu, chwynnu, tynnu pennau marw, tocio, sgubo, chwythu, sgimio pyllau, plannu, dyfrio, bwydo, lluosogi, casglu hadau, potio, clymu, cynnal a chadw pyllau, ffensio, clirio draeniau, golchi potiau, labelu, diweddaru cronfeydd data planhigion a mwy.

Mae ein hymdrechion mwy tymhorol yn cynnwys torri cyfanswm o 1350m o wrychoedd, rheoli 15 erw o ddolydd, stancio a hyfforddi basgedi cyll, plannu coed, tocio ffrwythau, rhosod a wisteria yn dymhorol, cynefino bylbiau mewn glaswellt a’r dasg anferthol o newid y gwelyau sy'n cynnwys codi'r cynllun llawn blaenorol a phlannu dros 20,000 o fylbiau a phlanhigion ddwywaith y flwyddyn.

Trwy gydol y flwyddyn rydyn ni’n cynnal arolygon ar draws y gerddi i helpu i lywio ein gwaith, gan gynnwys arolygon madfallod dŵr, arolygon ffyngau glaswelltir, archwiliadau coed blynyddol ac arolygon infertebratau. Rydyn ni hefyd yn treulio amser yn cynllunio datblygiadau a phrosiectau gardd yn ofalus gan gynnwys ein holl gynlluniau plannu ar gyfer y flwyddyn.

Gardener with wheelbarrow in a garden
Staff yn gweithio yn yr ardd | © Aled Llywelyn

I bawb, am byth

Mae dyfodol ein gwaith yng Ngerddi Dyffryn wedi’i wreiddio yn ein hymrwymiad i adfer y gerddi a'r tŷ tra'n ategu’r gwaith cadwraeth hanfodol hwn gydag ymroddiad i addasu i’r hinsawdd, yr amgylchedd ac ecoleg y lle arbennig hwn.

Rydyn ni’n defnyddio'r canlyniadau o'r arolygon niferus a gynhaliwyd ar draws y safle i guradu, cynnal a datblygu'r hafan hon o harddwch a natur ar gyfer yr holl ymwelwyr, staff a bywyd gwyllt sy'n ei garu.

Rydyn ni’n gwybod pa mor ffodus ydyn ni i fod yn geidwaid ar Erddi Dyffryn, i ofalu am y gerddi i bawb, am byth. Diolch am fod yn rhan mor annatod o'r daith hon.

Ffynnon Bowlen y Ddraig yn Nhŷ a Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg, Cymru

Gwneud rhodd

Mae pawb angen natur, nawr yn fwy nag erioed. Rhowch heddiw ac fe allech helpu pobl a natur i ffynnu yn y lleoedd dan ein gofal.

Gwedd Ogleddol y tŷ yn Nhŷ a Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg, Cymru
Erthygl
Erthygl

Hanes Dyffryn 

Adeiladodd John Cory y tŷ a’r gerddi yn Nyffryn gyda’r cyfoeth a enillodd drwy ei orchestion yn y diwydiant glo.

Plant a tree at Dyffryn Gardens, Champion Trees at Dyffryn Gardens
Erthygl
Erthygl

Rhodd er cof yng Ngerddi Dyffryn 

Dysgwch fwy am roddion coffa yng Ngerddi Dyffryn.