Skip to content

Sesiynau cychod hwylio ym Mhlas Newydd

Grŵp o bobl ar gwch hwylio
Grŵp o bobl ar gwch hwylio | © ©National Trust Images/John Millar

Ymunwch â ni am sesiynau hwylio ar y Fenai. Bydd y sesiynau rhagarweiniol yma yn rhedeg bob dydd Sul o Blas Newydd rhwng 30 Mehefin a 29 Medi.

Hwylio ym Mhlas Newydd

Mae Plas Newydd wedi bod â chysylltiad â’r dŵr erioed, boed yn deulu hanesyddol neu’n ddisgyblion o Ysgol Llynges EM Conwy H.M.S. Mae hwylio wedi bod yn rhan bwysig o’r lle hwn ers blynyddoedd lawer. Haf yma, rydym yn eich gwahodd i fod yn actif a defnyddio Plas Newydd fel y gwnaeth y preswylwyr blaenorol hyn ar un adeg.

Gan weithio gyda darparwr lleol, byddwn yn cynnig gweithgareddau cychod hwylio ar y Fenai. Bydd pob sesiwn yn cael ei theilwra ar gyfer y grŵp ac wedi ei gynllunio ar gyfer pob gallu. Os oes gennych anghenion ychwanegol, cysylltwch â ni ymlaen llaw a gallwn weithio gyda'r hyfforddwr i sicrhau bod yr offer/cymorth cywir ar gael.

Yn ystod y sesiwn byddwch yn cael eich arwain gan hyfforddwr cymwys, a fydd yn gofalu amdanoch yn ystod eich sesiwn ac yn darparu'r holl wybodaeth ac offer sydd eu hangen arnoch i fwynhau eich amser ar y dŵr.

A close-up image of a young visitor on a sailing course at Lake Windermere, holding a rope above her head in one hand and the tiller in the other, with her ponytail swinging and a smile on her face.
Ymwelwr ar gwch hwylio ar y Fenai | © National Trust Images/Paul Harris

Pryd, ble a pha mor hir?

Cynhelir y sesiynau o Blas Newydd 11am - 1pm a 2pm - 4pm bob dydd Sul, o 30 Mehefin - 29 Medi.

Y man cyfarfod yw’r Pafiliwn Criced ym Mhlas Newydd. Bydd staff yn cyfeirio o'r ganolfan groeso yn ystod eich mynediad.

Bydd dwy sesiwn y dydd yn para tua 2 awr yr un. Cyrhaeddwch 30 munud cyn i'r sesiwn ddechrau er mwyn caniatáu mynediad a chwblhau cyflwyniadau a briffiau diogelwch.

Faint mae'n ei gostio ac a oes angen i mi archebu lle?

Mae sesiwn yn costio £31.75 yr un. Bydd angen i chi archebu ymlaen llaw drwy'r system archebu lle telir am y sesiwn. Cliciwch yma i archebu eich sesiwn.

Sylwch, mae pris mynediad arferol yn berthnasol a bydd yn ychwanegol at gost y sesiwn. Os ydych eisoes yn Aelod o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae mynediad am ddim. Fel arall, gellir talu mynediad ar y diwrnod yn y Ganolfan Groeso.

Gallwch ddod o hyd i'n prisiau mynediad yma.

Dau berson yn gwisgo siaced achub
Dau berson yn gwisgo siaced achub | © ©National Trust Images/Chris Lacey

Cansliad

Mae gennym bolisi 'Dim canslo/ad-daliadau'. Ni ellir trosglwyddo tocynnau i ddigwyddiad, dyddiad nac amser arall. Mae tocynnau at eich defnydd ac ni ellir eu hailwerthu.

Mewn tywydd garw, efallai y bydd yn rhaid i ni ganslo’r sesiwn er mwyn cadw pawb yn ddiogel. Byddwch yn cael eich hysbysu erbyn 5pm y dydd Gwener cyn eich sesiwn a byddwch yn cael ad-daliad am eich tocyn(nau).

Lawntydd ar lethr gwyrdd ym Mhlas Newydd gydag Afon Menai a chwch yn y cefndir
Cwch hwylio ar y Fenai ym Mhlas Newydd | © National Trust Images/John Millar

Beth arall sydd angen i mi ei wybod?

  • Mae tua 10 munud o gerdded i'r Fenai o'r man cyfarfod yn y Pafiliwn Criced
  • Yr isafswm oed yw 8 a rhaid i bobl o dan 18 fod yng nghwmni rhiant neu warcheidwad cyfreithiol.
  • Bydd angen i chi lenwi ffurflen feddygol a ffurflen ganiatâd pan fyddwch yn cyrraedd ar y diwrnod. Rhaid i bob plentyn gael ffurflen ganiatâd wedi'i llofnodi gan riant neu warcheidwad cyfreithiol
  • Mae lle i 11 o bobl ym mhob sesiwn
  • Mae'r gallu i nofio yn ddefnyddiol ond nid yn angenrheidiol, ond gall rhywfaint o hyder yn y dŵr fod o gymorth yn enwedig ar ddiwrnodau llai tawel
  • Bydd angen i chi wisgo dillad cyfforddus nad oes ots gennych fynd yn wlyb. Gobeithio na fyddwch chi'n gwlychu, ond efallai y byddwch chi'n cael eich tasgu. Mae dillad dal dŵr ar gael. Gwisgwch esgidiau call gyda gwadn cadarn (mae hen esgidiau ymarfer yn berffaith). Darperir cymhorthion hynofedd ac offer
  • Nid oes ystafelloedd newid na chawodydd penodedig ar gael yn y lleoliad hwn. Mae toiledau yn yr Hen Laethdy ac i lawr yn y Tŷ.
  • Cliciwch yma i lawrlwytho ein dogfen FAQs.