Skip to content

Ein dechreuadau yn Ninas Oleu

Edrych i lawr tuag at Abermaw, Gwynedd, o olygfan uchel ar glogwyni Dinas Oleu, sydd wedi eu gorchuddio mewn eithin brown a melyn a mwsogl.
Clogwyni Dinas Oleu, yn codi uwchben Abermaw | © National Trust Images/Joe Cornish

Saif Dinas Oleu uwchben Abermaw yn edrych dros Fae Ceredigion a Phenrhyn Llŷn. Yn dilyn rhodd hael gan un wraig, daeth y bryncyn eithinog hwn yn fan cychwyn ar gyfer rhoddion o dir i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Dechreuadau elusennol

Ganed Mrs Talbot yn 1824 yn Bridgwater, Gwlad yr Haf. Symudodd yn ddiweddarach i’w chartref, o’r enw Ty’n-y-Ffynnon ar lethrau Dinas Oleu. Ar ôl marwolaeth ei gŵr, yn 1873, ymroddodd i waith elusennol yn lleol.

Ffrind i’n sylfaenwyr

Roedd Mrs Fanny Talbot yn berchennog tir a dyngarwraig rhesymol o gyfoethog. Roedd hefyd yn gyfeilles i Octavia Hill a’r Canon Hardwicke Rawnsley oedd yn ddau o’n sefydlwyr.

Rhodd hael

Yn 1895, rhoddodd Mrs Talbot ei rhodd hael i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, oedd yn cynnwys 4.5 erw, Dinas Oleu. Y rhan hon o’r clogwyn oedd y darn cyntaf o dir a roddwyd i sicrhau y byddai’n parhau i gael ei ddiogelu i bawb, am byth.

'I have long wanted to secure for the public for ever the enjoyment of Dinas Oleu, but wish to put it to the custody of some society that will never vulgarise it, or prevent wild nature from having its way…and it appears to me that your association has been born in the nick of time.'

– Mrs Fanny Talbot

Mae’r dŵr yn araf daro traeth llawn cerrig mân Abermaw, Gwynedd, gyda thref Abermaw yn y cefndir a chlogwyni eithinog Dinas Oleu tu hwnt.
Dinas Oleu o draeth Abermaw | © National Trust Images/Joe Cornish

Pwysigrwydd mannau agored

Gwelodd Mrs Talbot bwysigrwydd treftadaeth a mannau agored ein cenedl. Roedd am eu gwarchod i bawb gael eu mwynhau. Roedd hyn yn cyd-fynd â gweledigaeth ein sylfaenwyr pan wnaethant sefydlu’r elusen yn 1895.

Fwy na 125 mlynedd yn ddiweddarach, mae’r gwerthoedd yma yn dal yn ganolog i bopeth a wnawn.

Cerddwch i ben Dinas Oleu

Pan roddodd Mrs Fanny Talbot y darn arbennig hwn o dir, ni wyddai y byddai’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dod yn elusen gadwraeth fwyaf Ewrop. O Ddinas Oleu gallwch weld llawer o’r 58,000 erw o dir yr ydym yn gofalu amdano yn Eryri ynghyd â 196 milltir o arfordir Cymru.

Os cerddwch chi i ben Dinas Oleu fe welwch lwyfan gron o garreg a adeiladwyd yn 1995 i gofio 100 mlynedd ers i’r rhodd gael ei rhoi.

Yr olygfa o Ddinas Oleu, Cymru
Yr olygfa o Ddinas Oleu, Cymru | © National Trust Images/John Miller

Gwaith cynharach Mrs Talbot

Roedd Mrs Talbot wedi rhoi i brosiectau elusennol eraill. Yn 1874 rhoddodd ddeuddeg o fythynnod a darn o dir 4.5 erw i’r beirniad dylanwadol, John Ruskin. Roedd Mr Ruskin wedi sefydlu prosiect o’r enw ‘The Guild of St George’. Bwriad y prosiect oedd creu amodau cymdeithasol gwell i bobl fyw a gweithio.

'She's a motherly, bright, black-eyed woman of fifty…and curious beyond any magpie that ever was, but always giving her spoons away instead of stealing them. Practically clever beyond most women; but if you answer one question she'll ask you six!'

– John Ruskin

Y Ffrancwr yn Ninas Oleu

Rhoddwyd cartref i Ffrancwr o’r enw Auguste Guyard gan John Ruskin, sef un o hen fythynnod Mrs Fanny Talbot. Daeth Auguste Guyard i Brydain gyda’i ferch yn 1871 ar ôl ffoi o’r gwarchae ar Baris yn ystod y rhyfel rhwng Ffrainc a Phrwsia. Symudodd Guyard i fwthyn rhif 2 Rock Gardens yn Ninas Oleu.

Commune modele

Roedd Guyard wedi ceisio creu ‘commune modele’ yn y gorffennol yn ei bentref genedigol, Frotey-Les-Vesoul, lle cafodd ei eni yn 1808. Roedd ei nodau yn debyg iawn i rai John Ruskin ac efallai mai dyna pam ei fod wedi cael ei ddewis gan yr elusen i gael bwthyn yma.

Gofalu am y terasau

Cai ei adnabod yn lleol fel y Ffrancwr, a threuliodd Guyard ei amser yn cerfio terasau i ochr y bryn lle’r oedd yn tyfu llysiau, perlysiau a phlanhigion meddyginiaethol y byddai’n eu rhannu gyda’r tlodion. Roedd ganddo ddawn arbennig gydag anifeiliaid hefyd gan ddofi hebog a jac-do.

Bedd Guyard

Bu Guyard farw yn 1882 a’i ddymuniad oedd cael ei gladdu ar y bryn lle treuliodd cymaint o’i amser. Mae ei fedd mewn darn o dir muriog ger Dinas Oleu. Cyfansoddodd ei feddargraff ei hun ar gyfer ei garreg fedd. Yn ddiweddar mae wedi ei gyfieithu o’r Ffrangeg i Saesneg a Chymraeg ac mae wedi ei ysgrifennu ar blac gerllaw.

'Yma y gorwedd Heuwr, a fu'n hau y Gwir, y Da, a'r Prydferth; hyd fedd, gydag afiaith addolwr, drwy fil o frwydrau â’r pin ac â’r dwylo. Ond ni cheir ad-daliad yn y byd hwn am y faith lafur.'

– Beddargraff ar gyfer y garreg fedd, Dinas Oleu

Yr Olygfa o Olygfan y Canmlwyddiant, Dinas Oleu, Cymru

Darganfyddwch fwy yn Ne Eryri

Dysgwch sut i gyrraedd De Eryri, ble i barcio, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Golygfa o’r coed ar Ystâd Dolmelynllyn, Gwynedd. Nifer o goed gyda changhennau cadarn, sy’n plethu i’w gilydd ac mae nifer o gerrig ar lawr y coetir wedi eu gorchuddio â mwsogl gwyrdd llachar a chen.
Erthygl
Erthygl

Crwydro De Eryri 

Crwydrwch drwy dirwedd garw anghysbell De Eryri. Mae’r coetir derw hynafol yn Nolmelynllyn a’r creigiau folcanig yng Nghregennan yn cynnig cynefin naturiol i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt. Edrychwch yn ofalus o dan eich traed i chwilio am ffosiliau a chen prin ar draws y rhostir.