Hwyl hanner tymor Mai yn Aberdulais

Hwyl i'r teulu yn Aberdulais

Mae 'na lwythi o weithgareddau hwyliog i'r teulu cyfan eu mwynhau dros hanner tymor.

Mwynhewch yn yr awyr agored 

Beth am fynd allan i'r awyr agored gyda'r teulu dros hanner tymor?

Gallwch ymlacio ar y lawnt gyda'ch blanced a phicnic, neu fynd am dro yn hamddenol at y rhaeadr, gan edrych i weld pa fywyd gwyllt welwch chi yn yr afon.

Beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd, fuodd 'na erioed esgus gwell dros fynd allan i fwynhau'r awyr agored.
 

50 o bethau i'w gwneud cyn eich bod chi'n 113/4

Bob dydd yn ystod y gwyliau hanner tymor byddwn ni'n cynnal gweithgareddau '50 peth' cyffrous, o wneud dolenni o flodau llygad y dydd i chwilio am chwilod, o wylio adar i archwilio tu mewn i goeden.

Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw casglu llyfr lloffion a dechrau croesi'r pethau oddi ar y rhestr.

Hela chwilod yn Aberdulais
50 o bethau - hela chwilod yn Aberdulais
Hela chwilod yn Aberdulais

Pethau i sylwi arnyn nhw ym myd natur 

Wrth i glychau'r gog ddechrau gwywo, bydd blodau'r meillion a bysedd y cŵn yn cymryd eu lle ymysg y planhigion gwyllt eraill fel y goesgoch a llin y llyffant. Falle welwch chi hefyd y ddeilen gron a duegredyn gwallt y forwyn yn tyfu rhwng y cerrig yn yr olion diwydiannol sydd yma.

Mae'r adar yn brysur yn bwydo'u cywion bach - gwrandewch a glywch chi'r ji-binc, y fronfraith a'r aderyn du yn fwyaf arbennig. Bydd yr ystlumod, gan gynnwys ein hystlumod y dŵr sydd mewn perygl, i'w gweld yn hedfan o gwmpas y rhaeadr a'r adeiladu yn dal pryfaid bach a gwyfynod.
 

'Navelwort' yn tyfu allan o'r olion diwydiannol
'Navelwort', Aberdulais
'Navelwort' yn tyfu allan o'r olion diwydiannol

Cyngor da ar gyfer hanner tymor

  • Mae ein maes parcio braidd yn fach, felly os yw'n llawn pan gyrhaeddwch chi, cofiwch fod modd parcio yn ddi-dâl wrth ochr y ffordd (hyd at 3 awr). Mae 'na le parcio cyfyngedig yn yr ardal barcio anabl yn y gilfach barcio (lle i tua 2 gar).

  • Mae gyda ni ystafell de fach hyfryd yma sy'n llawn hanes a chymeriad (ystafell de'r Hen Ysgoldy), sy'n gweini bwyd twym ac oer, heb sôn am gacennau, byrbrydau a diodydd. Mae bwyd twym yn cael ei weini yn yr ystafell de rhwng 12 a 3.30pm, ond mae gwledd o frechdanau a phasteiod ar gael tu allan i'r oriau hyn. Gallwch hefyd ddewis mynd â'ch bwyd gyda chi, os ydych chi am brynu rhywbeth yn sydyn a mynd ar eich taith.

  • Mae byrddau picnic ar gael ar hyd a lled y safle, ac os ddewch chi â blanced (os yw'n dywydd braf)  gallwch ymlacio ar y lawnt.

Ac yn olaf...diolch...

Wrth ddod i ymweld â ni yr hanner tymor yma, ry'ch chi'n helpu i gadw Aberdulais yn lle arbennig ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Diolch yn fawr.