Skip to content

Ymwelwch â Choedwigoedd Cleddau 

Ancient oak woodland at Lawrenny on the Cleddau Woodlands, Pembrokeshire
Ancient oak woodland at Lawrenny on the Cleddau Woodlands, Pembrokeshire | © National Trust Images/Hugh Mothersole

Mae dyfroedd cysgodol Afon Cleddau yn llifo o dref sirol Hwlffordd i lawr am Aberdaugleddau. Mwynhewch daith gerdded hamddenol gan basio Coed Little Milford, coetir derw hynafol o Lawrenni, a’r traethellau lleidiog yn West Williamston. Mae’n siŵr y gwelwch amrywiaeth o rydwyr ac adar dŵr ar hyd y daith.

Little Milford

O byllau glo i gonifferau, mae Little Milford wedi gweld y cyfan dros y canrifoedd. Yn ystod y 1900au cafodd tua thri chwarter y coed derw gwreiddiol eu cwympo i wneud lle ar gyfer coedwigaeth fasnachol. Rydym yn adfer y coed derw, sydd bellach yn hafan i fywyd gwyllt a cherddwyr, yn ôl i’w gwir ogoniant.

Hanes Little Milford

Tybir bod y coetir ei hun yn dyddio’n ôl i’r 11eg ganrif o leiaf, gyda’r trigolion ar hyd yr oesoedd yn gwneud y gorau o’r coed collddail. Manteisiodd y Normaniaid ar yr holl bren a choed tân, ac roedd y coed derw’n cael eu coedlannu’n rheolaidd tan y 1920au.

Chwaraeodd glo rôl fawr yn yr ardal hefyd. Ar ei hanterth, roedd Hook, y pentref cyfagos, yn cynnwys sawl pwll bach lle cloddiwyd glo caled – caeodd yr olaf o’r rhain ym 1959.

Daeth Little Milford yn safle masnachol yn ystod y cyfnod hwn, gyda rhannau eang o’r coetir yn cael eu cwympo a’u hailblannu â chonifferau.

Rhodd hael

Rhoddwyd y tir a sawl annedd i ni ym 1975 gan Mr Harcourt Roberts, disgynnydd i’r teulu a oedd yn berchen ar yr ystâd ac a arbrofodd gyda choedwigaeth broffidiol.

Yn 2012 gwnaethom gynaeafu’r rhan fwyaf o’r conifferau ac ailblannu’r ardaloedd a gliriwyd gyda chymysgedd o goed llydanddail.

Map darluniadol o goetiroedd Cleddau, Sir Benfro
Map darluniadol o goetiroedd Cleddau | © National Trust images

Fflora a ffawna i'w gweld

Mae’r crëyr bach copog, y chwiwell, y gwalch a’r crëyr glas ymysg y rhywogaethau y gallech eu gweld, yn ogystal â’r gwybedog brith, y tingoch, y llwydfron a thelor yr ardd. Cadwch lygad ar agor am goed cyll, bedw a chelyn ar eich taith.

West Williamston

Gyda chefnlen o forfeydd heli, traethellau lleidiog a chilfachau llanwol, mae hwn yn baradwys ar gyfer gwylio adar a dianc rhag prysurdeb bywyd.

Mae’r pentir ar lannau’r Gleddau Ddu, lle mae afonydd Caeriw a Cresswell yn uno. Mae’r coetir tawel a heddychlon yn cael ei reoli fel gwarchodfa natur drwy brydles i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru ar eu gwefan.

Fflora a ffawna i'w gweld

Dewch â’ch binocwlars a chadwch lygad barcud ar y morfeydd heli a’r traethellau lleidiog eang sy’n cynnig golygfeydd gwych o’r glannau – y lle delfrydol i ddod wyneb yn wyneb ag adar hirgoes ac adar y dŵr.

Rownd y gornel, fe welwch gilfachau llanwol creigiog yr hen chwareli calchfaen, sy’n dyddio’n ôl i ddiwedd y 18fed ganrif. Cafodd llawer ohonynt eu cloddio a’u camlesu fel mannau llwytho i alluogi’r badau i ddocio, ond maen nhw nawr yn trawsnewid yn araf yn forfeydd heli.

Golygfa brin

Ewch am dro drwy’r coetir cyfagos a chewch eich cyfarch gan ynn a sycamorwydd. Gydag ychydig o lwc, fe allech weld un o bili-palod prinnaf Sir Benfro, y brithribin brown, sydd i’w weld yma ar ddiwedd yr haf.

Coetir derw hynafol Lawrenni

Y coed derw hynafol yw sêr y coetir, yn amlwg, yn arbennig yn Lawrenni. Ond bwriwch olwg y tu hwnt i’r rhain ac fe welwch ynn a sycamorwydd, ynghyd â thoreth o gen a ffyngau.

Gadewch y coetir ar eich ôl a mentro i lan yr afon, lle gwelwch brysgwydd draenen ddu trwchus a phlanhigion mwy anghyffredin, gan gynnwys y tegeirian gwenynog.

Bythynnod gwyliau

Mae Ffermdy Little Milford a Chaban Little Milford yn fythynnod gwyliau erbyn hyn - mwynhewch wyliau heddychlon ger yr aber a’r coetir prydferth.

The woodland during summer at Sharpenhoe Clappers, Sharpenhoe, Bedfordshire

Darganfyddwch fwy yng Nghoedwigoedd Cleddau

Dysgwch sut i gyrraedd Coedwigoedd Cleddau, ble i barcio, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Golygfa o stryd Dinbych-y-pysgod a’r harbwr
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Thŷ’r Masnachwr Tuduraidd 

Darganfyddwch gartref masnachwr Tuduraidd cyfoethog yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd. Cewch flas ar fywyd masnachwr canoloesol poblogaidd yn oes y Tuduriaid yn y lle arbennig hwn.

The exterior of Little Milford Farmhouse, Pembrokeshire

Little Milford Farmhouse 

A more than comfortable farmhouse complete with a snug room and views of the Cleddau River.

The exterior of Little Milford Lodge, Wales

Little Milford Lodge 

An apartment in the Cleddau woodlands on the Little Milford estate, close to Haverfordwest.