Skip to content

Archebu eich ymweliad â Dolaucothi

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.
Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr. | © National Trust Images

Ar eich ymweliad â Dolaucothi cewch eich tywys ar daith sy’n datgelu cyfrinachau’r dirwedd ddiwydiannol hon. Bydd angen i chi archebu eich taith ymlaen llaw – dysgwch sut i archebu a beth i’w ddisgwyl wrth gyrraedd.

Sut i archebu

Os ydych chi am ymweld â Dolaucothi, rhaid i chi archebu tocynnau ymlaen llaw. Edrychwch ar y dudalen 'Pethau i’w gweld a’u gwneud’ i gael gwybodaeth fanwl am y 3 taith dywys sydd gennym i’w cynnig. Mae dwy ohonyn nhw'n deithiau eithaf caled, ac yn brofiadau awyr agored gan fwyaf, sy'n cynnwys stepiau serth a llwybrau ar dir uchel. Wedi dweud hynny, mae gennym hefyd Daith Wastad, heb stepiau. Dewiswch y daith fwyaf addas i chi.

  • Rhaid archebu i ymweld â Dolaucothi. Mae slotiau amser newydd yn cael eu rhyddhau bob dydd Iau.
  • Mae mynediad am ddim i aelodau, ond dewch â’ch cerdyn aelodaeth gyda chi, os gwelwch yn dda. Bydd angen i bobl sydd ddim yn aelodau dalu ymlaen llaw.
  • Archebwch un tocyn fesul person, ac eithrio plant dan 5 – does dim angen tocyn arnyn nhw.
  • Bydd angen i chi ddewis amser cyrraedd ar gyfer y diwrnod pan hoffech ymweld. Y slot amser rydych chi’n ei archebu yw’r amser y mae eich taith yn dechrau.
  • Mae archebion at eich defnydd chi yn unig, ac ni ellir eu hailwerthu.
  • Byddwn yn anfon cadarnhad o’ch archeb atoch dros e-bost. Sicrhewch eich bod yn nodi eich cyfeiriad e-bost cywir wrth archebu i sicrhau eich bod yn cael eich cadarnhad.

Archebu eich ymweliad

Cadarnhewch fod lle ar gael ac archebwch eich ymweliad â Dolaucothi.

Os oes problem neu os na allwch gael mynediad i’r broses archebu ar-lein, ffoniwch 0344 249 1895.

A482. Ffordd ar gau
Os byddwch yn teithio i Ddolaucothi yn ystod yr wythnosau nesaf, sylwch fod y ffordd ar gau ar yr A482 rhwng Llanwrda a Phumsaint. Mae gwyriadau ar waith, ond bydd angen ichi ganiatáu amser ychwanegol ar gyfer eich taith.

Newid eich archeb

Os gwnaethoch greu cyfrif wrth wneud eich archeb, byddwch yn gallu newid dyddiad/amser eich archeb ar-lein hyd at 24 awr cyn dyddiad eich ymweliad, neu drwy ffonio 0344 249 1895.

Os ydych chi’n aelod ac nad ydych yn gallu dod mwyach, rhowch wybod i ni drwy ein ffonio ar 0344 249 1895.

Wrth gyrraedd

Bydd pob taith yn dechrau’n brydlon ar yr amseroedd a ddangosir. Dylech anelu at gyrraedd 15 munud cyn yr amser hwnnw er mwyn cael yr offer priodol a gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch.
Bydd y teithiau'n cael eu cynnal yn brydlon ar yr amseroedd canlynol:

• 10.30 (Taith Rufeinig)
• 12.00 (Mwyngloddio drwy Hanes)
• 13.00 (Taith Rufeinig)
• 14.30 (Mwyngloddio drwy Hanes)
• 15.30 (Y Daith Wastad)

Os ydych chi am fod ychydig yn hwyr ar y dydd, ffoniwch 01558 650177 a gadewch neges i’r tîm.

Porth bwaog isel â grât metel wedi’i gerfio i mewn i wal garreg arw ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.

Trefnwch eich ymweliad

Cofiwch fod angen i chi archebu tocynnau ar gyfer Teithiau Cerdded Dan Ddaear Dolaucothi. Gallwch archebu ar y diwrnod, hyd at 1 awr cyn yr amser rydych chi wedi’i ddewis (gan ddibynnu beth sydd ar gael). Bydd tocynnau ar gael bob dydd Iau am y 4 wythnos nesaf.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Llwybr coetir wedi’i orchuddio gan ddail, gyda choed yn hongian drosto ar y naill ochr yn creu twnnel o ganghennau coed ar Ystâd Dolaucothi ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ystâd yn Nolaucothi 

Gyda dros 2,500 erw o ystâd, coetir, ffermydd a pharcdir i’w darganfod, mae cymaint mwy i Ddolaucothi yn Sir Gâr na’r mwyngloddiau Rhufeinig.

Visitors walking through the sheltered valley at Lockeridge Dene and Piggledene, near Marlborough, Wiltshire
Erthygl
Erthygl

Ymweld â Dolaucothi gyda’ch ci 

Mae gan Ddolaucothi sgôr o un bawen. Mae croeso cynnes i gŵn ym mhob rhan o Ddolaucothi, o’r teithiau o’r gloddfa aur Rufeinig i’r milltiroedd o lwybrau cerdded sy’n cris-croesi’r ystâd ehangach.

Golwg graff ar farciau caib ar y graig ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr
Erthygl
Erthygl

Hanes Dolaucothi 

Dechreuodd gwaith cloddio aur yn Nolaucothi o leiaf 2,000 o flynyddoedd yn ôl, a daeth i ben ychydig cyn yr Ail Ryfel Byd. Dysgwch fwy am unig gloddfa aur Rufeinig y DU.