Skip to content

Ymweld â Dolaucothi gyda’ch ci

Visitors walking through the sheltered valley at Lockeridge Dene and Piggledene, near Marlborough, Wiltshire
Ewch i grwydro gyda’ch ci yn Nolaucothi, Cymru | © National Trust Images/James Dobson

Mae croeso cynnes i gŵn yn Nolaucothi; o’r teithiau o’r gloddfa Rufeinig i’r milltiroedd o lwybrau cerdded sy’n arwain i bob twll a chornel o’r ystâd, mae ‘na leoliadau arbennig i chi a’ch ci eu darganfod.

Ein system sgorio pawennau

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i’w gwneud hi’n haws i chi wybod pa mor groesawgar fydd eich ymweliad i chi a’ch ci cyn i chi gyrraedd. I helpu gyda hyn, rydym wedi creu system sgorio pawennau newydd, a rhoi sgôr i’n holl leoliadau. Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth hon yn llyfryn aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae gan Ddolaucothi sgôr o ddwy bawen.

Mae gan y llefydd hyn bowlenni dŵr, biniau baw ci a llwybrau cerdded sy’n wych i gŵn. Byddwch yn gallu mynd â’ch ci i mewn i rai ardaloedd, ond nid bobman. Os oes ‘na rywle i gael bwyd a diod, byddwch chi’n gallu cael paned o de gyda’ch ci, yn yr awyr agored fwy na thebyg. Darllenwch ‘mlaen i weld ble yn union gallwch chi fynd â’ch ci.

Ble all fy nghi fynd yn Nolaucothi

Mae croeso cynnes i gŵn ym mhob rhan o Ddolaucothi, o’r gloddfa i’r ystâd ehangach.

Visitors walking their dogs in the garden at Sizergh, Cumbria
Mae croeso i gŵn yn Nolaucothi | © National Trust Images/John Millar

Os ydych chi wedi cadw lle ymlaen llaw ar daith o’r gloddfa Rufeinig, mae croeso i chi ddod â’ch ci gyda chi. Gofynnwn i chi gadw pob ci sy’n dod ar y daith neu sy’n crwydro iard y gloddfa ar dennyn byr. Mae’r daith ei hun yn cynnwys grisiau ac yn mynd dros dir anwastad a thrwy’r coetir.

Cod Cŵn

Rydym wedi gweithio gyda’n partner Forthglade i lunio’r cod cŵn hwn, sy’n helpu i sicrhau y gall pawb fwynhau eu diwrnod:

  • Tynhewch y tennyn: gallwch helpu i leihau’r siawns y bydd eich ci yn tarfu ar adar sy’n nythu ar y ddaear ac anifeiliaid fferm drwy ei gadw ar dennyn byr. Mae’n hanfodol defnyddio tennyn byr o gwmpas defaid. Ond os bydd gwartheg yn dod atoch chi, y peth gorau i’w wneud yw gadael eich ci oddi ar y tennyn, a’i alw’n ôl atoch chi pan mae’n ddiogel i wneud hynny.
  • Codi’r baw: glanhewch ar ôl eich ci bob tro. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i fin gerllaw, ewch â’r bagiau baw adref gyda chi.
  • Troediwch yn ofalus: cadwch olwg ar arwyddion a hysbysiadau lleol ble bynnag fyddwch chi’n cerdded. Byddant yn rhoi gwybod i chi os yw cŵn wedi’u gwahardd o draeth, er enghraifft, neu os yw llwybr wedi’i wyro, neu os ydych chi mewn ardal lle gall cŵn redeg yn rhydd.
  • Cadw’ch llygad ar y bêl: cofiwch nad yw pawb yn caru cŵn, ac mae rhai pobl yn eu hofni. Felly gwnewch yn siŵr nad yw eich ci yn rhedeg i fyny at bobl eraill, yn enwedig plant.

Cyfleusterau sydd ar gael i fy nghi

Mae dŵr ar gael i gŵn yn iard y gloddfa, ac mae cysgod lle gallant orffwys hefyd. Mae’r bin baw ci yn y prif faes parcio wrth i chi gyrraedd y safle, dafliad carreg o’r iard.

Mae bin baw ci ym maes parcio’r coetir os ydych chi’n bwriadu mynd am dro o gwmpas yr ystâd. Mae digon o gysgod yn ardal y maes parcio hefyd os penderfynwch chi stopio am bicnic.

Cadwch eich ci dan reolaeth 

Mae ein diffiniad o reolaeth agos neu effeithiol fel a ganlyn:

  • Y gallu i alw eich ci atoch mewn unrhyw sefyllfa, ar yr alwad gyntaf.
  • Gallu gweld eich ci yn glir bob amser (nid yw gwybod ei fod wedi diflannu i mewn i’r llystyfiant neu dros y bryn yn ddigon). Yn ymarferol, mae hyn yn golygu ei gadw ar lwybr cerdded os yw’r llystyfiant o’ch cwmpas yn rhy drwchus i allu gweld eich ci.
  • Peidio â gadael iddo fynd at ymwelwyr eraill heb eu caniatâd.
  • Cael tennyn i’w ddefnyddio os byddwch yn dod ar draws da byw, bywyd gwyllt neu os gofynnir i chi ddefnyddio un.
Adfeilion adeiladau’r mwynglawdd ar ochr bryn, wedi’u gorchuddio gan laswellt a mwsogl, ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.

Darganfyddwch fwy yn Dolaucothi

Dysgwch pryd mae Dolaucothi ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Ein partneriaid

Forthglade

Rydym wedi ffurfio partneriaeth â’r gwneuthurwr bwyd anifeiliaid anwes naturiol, Forthglade fel y gallwch chi a’ch ci gael mwy fyth allan o’r lleoedd arbennig sydd dan ein gofal.

Ymweld â'r wefan 

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Llwybr coetir wedi’i orchuddio gan ddail, gyda choed yn hongian drosto ar y naill ochr yn creu twnnel o ganghennau coed ar Ystâd Dolaucothi ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr.
Erthygl
Erthygl

Ymweld â'r ystâd yn Nolaucothi 

Gyda dros 2,500 erw o ystâd, coetir, ffermydd a pharcdir i’w darganfod, mae cymaint mwy i Ddolaucothi yn Sir Gâr na’r mwyngloddiau Rhufeinig.

Golwg graff ar farciau caib ar y graig ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr
Erthygl
Erthygl

Hanes Dolaucothi 

Dechreuodd gwaith cloddio aur yn Nolaucothi o leiaf 2,000 o flynyddoedd yn ôl, a daeth i ben ychydig cyn yr Ail Ryfel Byd. Dysgwch fwy am unig gloddfa aur Rufeinig y DU.

Visitors on a walk with their dog in Heddon Valley, Devon
Erthygl
Erthygl

Ymweld â lleoliadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda’ch ci 

Os ydych chi’n dod â’ch ci i’r llefydd rydym yn gofalu amdanynt, darllenwch y Cod Cŵn a dysgwch am y System Sgorio Pawennau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad. (Saesneg yn unig)

Plant a chi yn Llyn Bosherston, Stagbwll, Sir Benfro

Llefydd sy’n croesawu cŵn yng Nghymru 

O’r mynyddoedd a’r traeth, i erddi a pharcdiroedd, gallwch ganfod llwybr cerdded cŵn yng Nghymru y byddwch chi, a’ch cyfaill pedair coes, yn ei wir fwynhau. Dyma eich canllaw ar gyfer rhai o’r lleoliadau gorau yng Nghymru i ymweld â nhw gyda chŵn.

Golygfa o lwybr coetir priddlyd yn Nolaucothi, wedi’i amgylchynu gan goed llawn dail yn Sir Gâr, Cymru
Llwybr
Llwybr

Llwybr Coetir Dolaucothi 

Cerddwch drwy goetiroedd hyfryd, gan ddilyn llwybrau a ddefnyddiwyd ‘slawer dydd gan geffylau’n llusgo pren. Darganfyddwch hanes Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, pentref Pumsaint a’r hen blas wrth fynd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 3 (km: 4.8)
Buwch yn sefyll ar ochr bryn yn edrych tua’r camera, gyda choed, bryniau a haul yn machlud yn y cefndir ar Ystâd Dolaucothi ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gâr
Llwybr
Llwybr

Iard Gloddio a Llwybr y Mwynwyr 

Profwch hanes ar y llwybr cymedrol hwn yn Nolaucothi, lle byddwch yn cerdded yn ôl traed cloddwyr aur drwy’r oesoedd.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)
Golygfa o’r awyr o gefn gwlad, caeau a choedwigoedd gyda’r coed yn dechrau dangos lliwiau’r hydref
Llwybr
Llwybr

Llwybr Ystâd Dolaucothi 

Dilynwch ôl traed hynafol y Rhufeiniaid ar hyd glannau Afon Cothi a dringwch i bwynt uchaf Ystâd Dolaucothi am olygfeydd trawiadol dros Bumsaint a’r dyffryn ehangach.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 4.4 (km: 7.04)
Golygfa o barcdir gwyrdd gyda choed mawr yn eu dail
Llwybr
Llwybr

Taith gerdded Parcdir Dolaucothi 

Crwydrwch y parcdir o gwmpas Dolaucothi ar y daith gerdded rwydd hon, gan fwynhau tiroedd y plasty a llwybrau glan afon, gyda chlychau’r gog yn y gwanwyn a ffyngau yn yr hydref.

Gweithgareddau
Cerdded
PellterMilltiroedd: 1 (km: 1.6)