Skip to content
Prosiect

Gwely Swyddogol Erddig

Gwely dwbl gyda chanopi wedi ei orchuddio â ffabrig addurnedig gyda dodrefn o’i gwmpas tu mewn i’r Ystafell Wely Swyddogol yn Erddig, Clwyd, sydd â phapur wal gwyrdd â phatrwm blodeuog.
Ystafell Wely Swyddogol yn Erddig | © National Trust Images/Andreas von Einsiedel

Ers talwm, câi Gwely Swyddogol Erddig ei gadw ar gyfer gwesteion mwyaf breintiedig y cartref. Mae prosiect adfer a chadwraeth Erddig yn cynnig cyfle prin i ymwelwyr weld manylion cywrain y gwely – yr unig bobl a arferai weld y manylion hyn o’r blaen oedd y rhai a oedd yn ddigon lwcus i gysgu yn y gwely.

Beth yw prosiect Gwely Swyddogol Erddig?

Ar ben y grisiau sy’n edrych dros yr ystad fe ddewch o hyd i Ystafell Wely Swyddogol Erddig, sef ystafell a gâi ei neilltuo ers talwm ar gyfer gwesteion mwyaf nodedig y cartref.

Mae’r ystafell wely wedi’i haddurno â phapur wal Tsieineaidd a baentiwyd â llaw ac mae’n cynnwys math prin o wely a elwir yn wely ‘lit a duchesse’ neu’n wely gortho ‘angel’ sy’n dyddio i’r flwyddyn 1723.

Arferai tecstilau sidan Tsieineaidd brodiog hongian ar y gwely; gorchudd gwely a falansiau, gordo â falansiau a llenni, y cwbl wedi’u gwneud o sidan gwyn ac wedi’u brodio â ffigyrau Tsieineaidd, pagodâu, adar a blodau.

Ond erbyn 1968, roedd y gwely mewn cyflwr gwael iawn ar ôl degawdau o ymsuddiant a barodd i ddŵr fynd i mewn i’r ystafell ac ar y gwely. Achubwyd y gwely gan Amgueddfa Fictoria ac Albert, Llundain rhag cael ei ddifetha’n llwyr. Ers i’r gwely gael ei ddychwelyd i Erddig ym 1977, ni chyffyrddwyd o gwbl ag ef ac eithrio un ymyriad bach ym 1995.

Yn anffodus, fe wnaeth adroddiadau mwy diweddar dynnu sylw at gyflwr gwael y gwely ar ôl i’r driniaeth a roddwyd ym 1968 fethu â gweithio. O ganlyniad, yn 2019 rhoddodd tîm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol brosiect cadwraeth chwe blynedd ar waith i adfer y gwely. Yn garedig ddigon, ariannwyd y gwaith hwn gan Sefydliad Wolfson.

Llenni Gwely Swyddogol Erddig
Llenni Gwely Swyddogol Erddig | © Erddig

Caiff y llenni sidan Tsieineaidd eu harddangos erbyn hyn

Roedd y llenni sidan Tsieineaidd brodiog wedi dechrau rhwygo a rhaflo, felly treuliodd arbenigwyr tecstilau 1200 o oriau yn eu glanhau a’u trwsio. Cafwyd gwared â hen waith trwsio a oedd wedi gweld ei ddyddiau gwell a gosodwyd brodwaith a darnau sidan rhydd yn ôl yn eu lle yn ddiogel.

Ers mwy na 300 mlynedd, dim ond trwy sgrin wydr y bu modd gweld y llenni yn yr Ystafell Wely Swyddogol. Ond yn awr, gwahoddir ymwelwyr i fynd i weld manylion cywrain y llenni sidan brodiog Tsieineaidd hyn a gaiff eu harddangos yn yr Ystafell Brintiadau.

Gan mai pobl sydd wrth galon a chraidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, roedd Erddig yn awyddus i sicrhau bod modd i ymwelwyr allu dilyn hynt y gwely wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen.

Yn ôl Susanne Gronnow, Curadur Eiddo Erddig, “Gwelais y gwely am y tro cyntaf fwy nag 20 mlynedd yn ôl. Ond gan ei fod mor frau, dyma’r unig wrthrych yn Neuadd Erddig y mae arbenigwyr allanol wastad wedi gofalu amdano. Felly, hyd nes i’r llenni gael eu harddangos, doeddwn i hyd yn oed erioed wedi gweld y manylion yn ddigon agos i werthfawrogi eu harddwch.

Rydw i’n annog ein hymwelwyr i dreulio amser yn sylwi ar y manylion, yn cynnwys y peunod – dim ond o ochr isaf y canopi y gellid eu gweld o’r blaen ac roeddynt fel pe baent yn hofran uwchben y sawl a oedd yn cysgu.”

Cynlluniwch eich ymweliad nesaf er mwyn gweld yr arddangosfa drosoch eich hun.

Timeline of the project

2017

Treialon y driniaeth cadwraeth

Dechreuwyd treialon y driniaeth cadwraeth. Aethpwyd â rhannau o’r gwely i stiwdio gadwraeth er mwyn eu hasesu’n drylwyr ac ystyried y gwahanol opsiynau wrth fwrw ymlaen.

Llun du a gwyn o weision a morynion yn eu gwisg, yn sefyll ar risiau blaen y tŷ mawr. Teulu o rieni a phlant yn edrych arnyn nhw o ffenestr ar y llawr cyntaf.
Erthygl
Erthygl

Visiting the house at Erddig 

Saved from ruin, Erddig is a rare survivor teeming with treasures. From servants’ portraits to fine furnishings, discover the top things to see and do when you visit the house.

Mam yn dal ei phlentyn ac yn pwyntio at arddangosiad o luniau ar waliau cyntedd yn y tŷ yn Erddig, Clwyd.
Erthygl
Erthygl

Erddig’s collection 

Erddig has the second largest collection of items in the whole of the National Trust. With a total of 30,000 to care for, it's no mean feat for the house team of conservators and volunteers. We’re an accredited museum too.

Yr ardd parterre o’r 18fed ganrif yn Erddig yng Nghymru ar ddiwrnod heulog ym mis Mai, gyda gwelyau blodau ffurfiol yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

History of Erddig 

Find out about the High Sheriff who lived beyond his means when he built Erddig, the rich London lawyer who extended and redecorated it and 240 years of the Yorke family.

Bwrdd pren gyda chlychau efydd. Maent wedi eu labelu ‘White Room’, ‘West Room’, ‘Drawing Room’ a ‘Front Hall’.
Erthygl
Erthygl

History of the servants’ lives at Erddig 

Why did the Yorkes remember their staff in pictures and poems? Discover a day in the servants’ lives at Erddig and learn why a housekeeper ended up in court.