Skip to content

Ymwelwch â traeth Llanbedrog

Dau o bobl yn cerdded dau gi bach ar hyd traeth Llanbedrog, darn eang o dywod gyda chytiau traeth lliwgar a choed tal gwyrdd tywyll yn unon tu ôl iddynt.
Mynd â chŵn am dro ar draeth Llanbedrog | © National Trust Images/James Dobson

Mwynhawyd traeth tywodlyd Llanbedrog gan genedlaethau ers i bobl oes Fictoria ddechrau ymweld â’r ardal gyntaf. Mae’n fae cysgodol a golygfeydd dros Fae Ceredigion. Yn dal yn boblogaidd gyda theuluoedd heddiw, dyma’r lle perffaith i dreulio diwrnod ar y traeth.

Ymweld â’r traeth

Mae’r tywod sy’n gostwng tua’r môr yn raddol yn cynnig lleoliad gwych am ddiwrnod i deulu ar lan y môr. Ceir digon o le i blant badlo yn y dŵr. Safodd cytiau traeth lliwgar ar y traeth ers cyfnod Fictoria. Mae’r cytiau a’r cabanau yn dal i ddod â lliw a bywiogrwydd hyd yn oed ar ddiwrnod cymylog.

Bywyd gwyllt

Gellir gweld adar yr arfordir yn chwilota yn y tywod ar drai. Fe glywch gân unigryw piod y môr a’r gylfinir sy’n dod o hyd i fwyd yn y tywod.

Mae amrywiaeth o bryfed yn byw yn y coetir a’r gweundir sy’n amgylchynu’r traeth. Ewch am dro ar hyd y rhwydwaith o lwybrau i weld gloÿnnod byw yn hedfan.

Dywedwch helo wrth y dyn tun

Dringwch trwy weundir Mynydd Tir y Cwmwd am well golygfa o Benrhyn Llŷn a Bae Ceredigion. Arhoswch i weld y cerflun o ddyn o dun sy’n edmygu’r olygfa yma.

A woman and boy look at sea treasure in their hands whilst two other people walk along the tideline in the background
Mwynhewch ddiwrnod ar y traeth yn Llanbedrog | © National Trust Images/John Millar

Digon o hwyl i deuluoedd

Gellir cael pecynnau antur hwyl i deulu o’r maes parcio. Mae’r pecynnau’n cynnwys amrywiaeth o weithgareddau diddorol gan gynnwys hela pryfed, gemau a llwybrau dail. Fe allech gychwyn arni trwy roi tic yn y blwch wrth y ‘50 o bethau i’w gwneud cyn bod yn 11¾’.

A dog leaps in the air to catch a ball on the beach
Mae croeso i gŵn yn Llanbedrog | © National Trust Images / Hilary Daniel

Dod â’ch ci ar y traeth

Mae croeso i’ch anifail hoff ddod i’r traeth trwy’r flwyddyn. Rhwng 1 Ebrill a 30 Medi bydd angen i’ch ci fod ar dennyn ar y prif draeth. Bydd taith fer i ben draw’r cytiau traeth yn rhoi mwy o le a rhyddid iddynt ddod oddi ar y tennyn os dymunwch.

Cyfleusterau

Mae parcio am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Sylwer mai dim ond darnau o arian y mae’r peiriannau talu ac arddangos yn eu derbyn. Gallwch dalu ar-lein trwy ddefnyddio PayByPhone. Rydym yn argymell y dylech lawrlwytho’r ap cyn eich ymweliad.

Mae toiledau cyhoeddus ar gael (nid rhai’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol).

Arhoswch am ychydig mwy

Os oes gennych ychydig mwy o amser yn ystod eich ymweliad pam na ewch chi i’r oriel gelf hynaf yng Nghymru. Mae Oriel Plas Glyn y Weddw gerllaw (nad yw’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol) yn sefyll gyda golygfeydd gwych ar draws y bae. Erbyn hyn mae wedi ei hymestyn i gynnwys canolfan gelf, siop a chaffi. Mae amgueddfa newydd yn esbonio sut y daeth yr ardal yn gyrchfan mor boblogaidd i bobl cyfnod Fictoria.

Teulu o ddau oedolyn a dau blentyn ar draeth Llanbedrog. Mae’r plant yn edrych wrth i’w mam ddangos creadur bach o’r môr y mae hi’n ei ddal.

Darganfyddwch fwy am draeth Llanbedrog

Dysgwch sut i gyrraedd Traeth Llanbedrog, ble i barcio, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Gardd lliwgar Plas yn Rhiw
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd ym Mhlas yn Rhiw 

Mae gan yr ardd ym Mhlas yn Rhiw lawer i'w gynnig trwy'r tymhorau, o'r eirlysiau sionc i berllan o ffrwythau a blodau hyfryd.

Golygfan y Canmlwyddiant, Dinas Oleu, Cymru

Arfordiroedd a thraethau yng Nghymru 

Darganfyddwch 157 milltir o arfordir Cymru sy’n cael ei ddiogelu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, o draethau euraidd eang i glogwyni geirwon

Daffodils in the park at Penrhyn Castle and Garden on a sunny day in Gwynedd, Wales
Ardal
Ardal

Cymru 

Darganfyddwch gestyll tylwyth teg, gerddi godidog a thirwedd Geltaidd wyllt sy’n drysorfa o chwedlau ar eich ymweliad â Chymru.

A boy exploring the rock pool on the rugged beach at Northumberland Coast, Northumberland
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau traeth y '50 peth i'w gwneud cyn dy fod yn 11¾' 

Gweithgareddau y gall plant eu mwynhau ar lan y môr, o badlo neu nofio i ddal crancod a sgimio cerrig. (Saesneg yn unig)

Visitors kayaking on the sea past the Old Harry Rocks, Purbeck Countryside, Dorset
Erthygl
Erthygl

Cadw’n ddiogel wrth ganŵio 

Er bod canŵio a cheufadu yn ffyrdd gwych o brofi natur a chadw'n heini, gall fod yn beryglus os na ddilynnir y canllawiau. Dysgwch sut i gadw'n ddiogel gyda'n cyngor a'n cyfarwyddyd. (Saesneg yn unig)