Skip to content

Pethau i'w gwneud ym Mhorth y Swnt

Nifer o gerfluniau o ffigyrau syml yn cael eu harddangos mewn ystafell dywyll gyda gwawl las yn arddangosfa ‘Y Dwfn’ ym Mhorth y Swnt, Aberdaron, Gwynedd.
Arddangosiad yn arddangosfa’r ‘Dwfn’ ym Mhorth y Swnt | © National Trust Images/Tom Simone

Yn sefyll ar lannau Cymru ym mhentref pysgota tlws Aberdaron, mae canolfan ymwelwyr Porth y Swnt yn cynnig cyfle i ddarganfod Penrhyn Llŷn - 30 milltir o benrhyn dramatig, digysgod sy'n ysbrydoli ac yn ymestyn i Fôr Iwerddon.

Hanes a diwylliant Llŷn

Creadigaeth y pensaer lleol, Huw Meredydd Owen, yw Porth y Swnt, a'i nod yw annog pobl i gael golwg newydd ar Lŷn trwy'r dehongli arloesol sy'n cynnig cyflwyniad i hanes a diwylliant Llŷn trwy sain, fideo, cerfluniau a gwaith celf.

Grŵp o blant yn sefyll o gwmpas arddangosiad crwn mewn ystafell dywyll ym Mhorth y Swnt, Aberdaron, Gwynedd. Mae’r arddangosiad wedi ei oleuo ac mae gwawl las yn cael ei adlewyrchu ar wynebau’r plant.
Plant yn archwilio arddangosfa’r ‘Dwfn’ ym Mhorth y Swnt | © National Trust Images/Gareth Jenkins

Ewch ar daith i’r Dwfn

Ymgollwch yn y Dwfn, profiad atmosfferig dan y môr. Closiwch at y ffermwr, y pysgotwr a'r pererin wrth i chi wau eich ffordd o gwmpas y cerfluniau pren a luniwyd yn gelfydd gan Dominic Clare. Dewch i adnabod ein morlo lleol yn ein hanimeiddiad sain a golau gan Sean Harris a Jim Brook.

Dewch o hyd i’r Ffordd

Ymlwybrwch at y Ffordd, lle daw'r berthynas rhwng pobl a'r tir yn fyw gyda deunyddiau naturiol. Mae gwaith celf tecstilau lliwgar Pandora Vaughan yn darlunio sut y defnyddiwyd y tir mewn ffyrdd gwahanol ar hyd yr oesoedd. Wedi ei blethu ar y safle gan y gwneuthurwr basgedi Lee Dalby; mae'r pod helyg yn lle braf i eistedd ac ymuno â Colin y pysgotwr ar daith i Ynys Enlli.

I’r Goleuni

Dewch allan i'r Goleuni, y man uchaf ar eich pererindod. Rhyfeddwch at y golau a'r lliwiau sy’n cael eu stummio trwy'r optig o osodiad gwydr Binita Walia. Dysgwch sut y gwnaeth y darn hanesyddol hwn o oleudy Ynys Enlli gyrraedd yma.

Mentrwch i’r Swnt

Cofiwch wlychu eich dwylo yn y Swnt. Mae'r gosodiad hwn a grëwyd gan Hellicar a Lewis yn defnyddio'r union amser o'r dydd, y tymor o'r flwyddyn, y tywydd a lefel llanw'r môr yn Aberdaron. Mae'n creu ffynnon o olau a sŵn sy'n newid yn barhaus y gall ymwelwyr ryngweithio ag o gan ddefnyddio eu dwylo.

Lluniwch eich cerddi eich hun

Ewch i lawr at y Gorlan a'r ardd, ardal y tu allan, i ystyried eich taith a phenderfynu ble yr ydych am fynd nesaf. Crëwch atgof trwy greu eich cerdd eich hun yn y Môr o Eiriau cyn mynd allan i grwydro'r rhan gyfareddol hon o Gymru.

Uchafbwyntiau Porth y Swnt

Ymgollwch am awr neu fwy wrth ddilyn y daith sain o gwmpas Porth y Swnt. Clywch am y bobl, yr hanes, y ddaeareg a bywyd gwyllt Llŷn wrth ymlwybro o gwmpas y ganolfan.

Optig y goleudy

Ag yntau'n 8 troedfedd o uchder ac 8 troedfedd o led allwch chi ddim methu optig Goleudy Ynys Enlli. Daeth y bwlb golau anferth draw dros y Swnt mewn hofrennydd ar ôl ei ymddeoliad. Gwyliwch y ffilm a dysgu rhagor am hanes yr optig rhyfeddol hwn.

Tri o blant wedi casglu o gwmpas perisgop yn yr arddangosfa ‘Y Goleuni’ ym Mhorth y Swnt, Aberdaron, Gwynedd.
Plant yn edrych trwy berisgop yn ‘Y Golau’, Porth y Swnt | © National Trust Images/Gareth Jenkins

Gweithgareddau i blant ym Mhorth y Swnt

Mwynhewch lyfr sgrap Porth y Swnt, chwiliwch am yr anifeiliaid cudd gyda'r dortsh uwch-fioled a chreu eich cerdd eich hun yn y Môr o Eiriau.

Ewch ar saffari bywyd gwyllt. Codwch daflen o'r maes parcio neu'r tu mewn i Borth y Swnt cyn cychwyn ar lwybr yr arfordir.

Llwybrau beic a theithiau cerdded ym Mhorth y Swnt

Ewch i weld yr ardal ar ddwy olwyn. Cewch ragor o wybodaeth am lwybrau beic lleol ym Mhorth y Swnt.

Crwydrwch ar hyd llwybr yr arfordir i draeth pysgota bychan Porth Meudwy. Efallai y gallwch weld yr aelod mwyaf prin o deulu'r frân, y frân goesgoch ar y ffordd.

Nifer o gerfluniau o ffigyrau syml yn cael eu harddangos mewn ystafell dywyll gyda gwawl las yn arddangosfa ‘Y Dwfn’ ym Mhorth y Swnt, Aberdaron, Gwynedd.

Darganfyddwch fwy ym Mhorth y Swnt

Dysgwch pryd mae Porth y Swnt ar agor, sut i gyrraedd yno, pethau i’w gweld a’u gwneud a mwy.

Pethau eraill o ddiddordeb i chi

Golygfa o’r machlud dros y traeth ym Mhorthor, Gwynedd. Mae’r môr ar drai ac mae cerrig mawr a mân wedi eu gwasgaru ar y tywod yn y blaendir.
Erthygl
Erthygl

Gweithgareddau awyr agored ym Mhorthor 

Nid yn unig mae ein harfordir yn hardd, mae’n hwyl hefyd. Os byddwch chi’n syrffio, corff-fyrddio neu mewn caiac, byddwch wrth eich bodd yn y dŵr ym Mhorthor. Crwydrwch ar hyd traeth gwych i deuluoedd a mwynhau lle gwych i ymlacio.

Eirlysiau yn yr ardd ym Mhlas yn Rhiw, Gwynedd, Cymru
Erthygl
Erthygl

Ymweld â’r ardd ym Mhlas yn Rhiw 

Mae gan yr ardd ym Mhlas yn Rhiw lawer i'w gynnig trwy'r tymhorau, o'r eirlysiau sionc i berllan o ffrwythau a blodau hyfryd.